KRR 1.11.2010

Z  á  p  i  s

ze schůze okresní kontrolní revizní rady dne 1.11.2010 na OS SDH Prachatice v 16 hod.

Přítomni členové OR

 • Markéta Čabrádková
 • Karel Reichart  Ing.
 • Jiří Pohan
 • František Scherer
 • omluven Václav Hes
 • Za  OS SDH  Starostka H. Fidlerová, účetní Pöschová
 • Ověřovatelé zápisu Scherer, Raichard

Program schůze

 1. Zahájení,kontrola usnesení
 2. Projednání plnění rozpočtu  OS SDH  k 30.9.2010
 3. Dokončení označení HIM
 4. Projednání plánu práce ORR na 4. čtvrletí 2010
 5. Různé- Seznámení s metodickým pokynem SH ČMS ,vyřízování stížností členů SDH

k bodu l
Schůzi zahájil předseda F.Scherer, seznámil členy s programem schůze,který nechal schválit a provedl volbu ověřovatelů zápisu

k bodu 2
Bylo projednáno plnění rozpočtu OSH k 30.9.2010, kdy celkové příjmy jsou

506 592,30 -Kč ,výdaje 406 071,19-  Kč, výsledek je + 100 521,11 Kč

k bodu 3
Dokončeno označení materiálu dle invetarizačního seznamu ,jedná se o majetek zapůjčený  OS SDH

Fyzická inventarizace majetku OS SDH  k 31.12.2010, bude provedena OKRR dne  13.12.2010 od 13 hod.

OKRR doporučuje výkonnému výboru OS SDH  účtovat zakoupený majetek

následovně:

do 1000,-Kč do spotřeby jako materilál

od 1001 do 60 tisíc Kč  jako DHIM

od 60001 Kč  a výše jako HIM

k bodu 4
Byl projednán návrh plánu práce na I.pol.2011, kdy v březnu bude dokončena

dokladová invetarizace za rok 2010. Kontrola vedení pokladny OSH za 2.pol.2010

červen- kontrola placení členských příspěvků SDH v okrese čelenové OKRR provedou u některých sborů kontrolu  jak  je vedeno účetnictví, zda byla schválena zpráva o hospodaření  na valné hromadě.  podáno daňové přiznání za rok 2010, přidělení IČO

k bodu 5
Různé

 • předseda seznámil členy s Metodickým pokynem SH ČMS , kde je stanoveno jak se vyřizují stížnosti členů SDH
 • Stanovisko OKRR ke stížnosti okrsku Vacov  bylo zasláno doporučeně na KS SDH Č. Budějovice dne 27.7.2010 doporučeně.

Schůze ukončena v 17 hod.

Ověřovatelé

 • za OKRR předseda F.Scherer
Tomáš Marek