VV 17.4.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

17.04. 2023 od 18.00 hod., kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Marek Študlar, Valerie Soukupová, František Rokůsek ml., František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jaroslav Pauch, Jiří Soukup, Martin Slanec, Vladimír Harvařík, Tomáš Marek, Jan Marek,

Ing. Bc. Helena Kotrcová – poradní hlas

Omluveni: Miroslav Přída, Bc. Tomáš Tremmel, František Rokůsek st.

Hosté: omluveni – plk. Ing. Milan Raba, Helena Šandová

Program:

 1. Přivítání
 2. Schválení programu
 3. Organizační zabezpečení postupových kol
 4. Krajské soutěže
 5. Zprávy odborných rad
 6. Zpráva ze shromáždění starostů
 7. Schválení ocenění a přístupů pro sbory
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

 1. Přivítání

Jednání zahájila starostka a přivítala všechny přítomné.

 1. Schválení programu

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 1. Organizační zabezpečení postupových kol

– Starostka OSH přednesla změny v organizačním zabezpečení postupové soutěže PS pro kategorii I. – do OZ doplnit loga OSH a NSA na titulní list, upravit přihlášku, změnit v textu jednotky na družstva a v 7. bodě zvýraznit zákaz treter. Domluveno zajištění soutěže.

– zapracovat změny v organizačním zabezpečení postupové soutěže PS pro kategorii II. – do OZ doplnit loga OSH a NSA na titulní list, doplnit úpravu pravidla povinnosti mít opasky a zajistit na soutěž fotografa Jana Bartoše

 1. Krajské soutěže

– z okresních sdružení byly vzneseny připomínky k OZ krajské soutěže družstev v požárním sportu týkající se přestupů a v rámci mládežnických soutěží dokládání OP u členů do 15ti let a používání mašin. Všechny připomínky byly zapracovány.

–  starostka OSH seznámila VV jak probíhají přípravy na krajské soutěže

 1. Zprávy odborných rad

Zpráva ORM:

– Dne 04.04.2023 proběhlo jednání odborné rady mládeže v kanceláři OSH Prachatice, na kterém bylo projednáno:

– organizační zabezpečení okresní soutěže hry Plamen,- jarní kolo se bude konat dne 27.05.2023 v Budilově, z důvodu krajských soutěží proběhne celé okresní kolo v jednom dni,

– organizační zabezpečení okresní soutěže dorostenců – proběhne dne 03.06.2023 na stadionu v Prachaticích,

– registrační listy kolektivu mladých hasičů na rok 2023 – odevzdalo 24 kolektivů

– přednesena zpráva vedoucího ORM z celorepublikového semináře vedoucích OORM – Marek Študlar informoval přítomné o připravovaných změnách v oblasti dotací, apeloval na sbory, které žádají o dotace NSA, aby si vedly tréninkový a soutěžní deník spolu s fotografiemi,

– dotace MTZ, volnočasové aktivity a zelená Evropa – bod ponechán k projednání na dalším jednání ORM, a to z důvodu, že ze strany ústředí na OSH nebyly dosud dotace přiděleny,

– letní škola instruktorů – Marek Šudlar informoval přítomné o letošních letních školách instruktorů; za okres Prachatice je přihlášena jedna zájemkyně z SDH Vitějovice – Andrea Máčlová do Malých Svatoňovic v termínu 15.7.-29.7.2023,

– vyhodnocení okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí – okresního kola se zúčastnilo celkem 236 dětí, přičemž se zapojilo 14 škol (9 ZŠ a 5 MŠ) a 14 SDH. Za SDH byli úspěšní: Lukáš Štěpánek – SDH Zbytiny, Matěj Korbel – SDH Tvrzice, Vilém Vyskočil – SDH Svatá Maří, Amálie Janutková – SDH Vitějovice, Václav Štauber – SDH Vitějovice, Karolína Březáková a Markéta Březáková – SDH Vitějovice,

Zpráva ORR:

Odborná rada represe se sešla dne 28.03.2023 v klubovně SDH Lhenice s tímto programem:

– projednávala se praktická část školení velitelů a strojníků a dané téma,

– byl stanoven termín školení na dni 22.-23.09.2023, místo konání bude ve Svaté Maří,

– proběhlo předání informací ze semináře velitelů KRR a ORR konané ve dnech 18.-19.03.2023 v Přibyslavi,

– je nabídnuta možnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti HASIČ III.

– sekce rozhodčích se sešla na pracovní schůzce dne 15.03.2023, kde dokončila OZ krajského postupového kola, které byly poté odeslány na ostatní okresy k nahlédnutí a k dotazům.

– dne 14.04.2023 proběhlo školení rozhodčích PS ve Svaté Maří s účastí 56 osob. Před tímto školením se sešla sekce rozhodčích a zhotovila Směrnice na okresní postupová kola PS kategorie I. a II.

 1. Zpráva ze shromáždění starostů

– Starostka OSH seznámila členy s průběhem jednání shromážděním starostů OSH:

-ÚORV představila změny ve stanovách, do 31.8.2023 je otevřeno připomínkování v rámci VV krajských a okresních sdružení, po zapracování a projednání na podzimní shromáždění bude otevřeno připomínkování pro jednotlivé sbory

-dále bylo přednesena problematika s různou délkou funkčního období zapříčiněné pandemií Covid. Členové si projednají možná řešení ve svých pracovních obvodech a na dalším jednání VV se vyjádří za sbory.

Možná řešení:

Dle stanov není možné zkrácení funkčního období, naopak je částečně počítáno se situací, že nejsou nové orgány zvoleny a říkají, že současné orgány pokračují do zvolení nových.

 • Celý volební cyklus navázat na konání Sjezdu v roce 2026 řádně po 5-ti letech, tedy volby by se konaly v období cca 12/2025 – 07/2026.
  U části orgánů na nižších úrovních bude postupováno dle ustanovení stanov o pokračování do zvolení nových. Těmto funkcionářům není odepřeno ukončit činnost ve své funkci po pěti letech a uskutečnit volbu v příslušném pobočném spolku. V takovém případě budou nové orgány voleny pouze na 1 rok, jako dokončení předchozího volebního období.

Konání volebního cyklu dle výše uvedeného tím není dotčeno.

V návaznosti na zápis do veřejného rejstříku: Městský soud v Praze automaticky nekontroluje délku funkčního období a potvrzuje možné prodloužení funkčního období dle článku 5, odstavce 10 Stanov SH ČMS.

 • Volby budou probíhat na všech úrovních po uplynutí pětiletého období – Sjezd 2026.
  Všem zvoleným funkcionářům zůstane zachována pětiletá délka funkčního období.

Zkomplikuje se situace zejména pro OSH s volbou delegátů na Shromáždění delegátů OSH a Sjezdu SH ČMS – v některých případech budou muset být svolány dva roky po sobě – vyšší ekonomické i organizační nároky. V tomto směru bude v budoucnu nutné uskutečnit kroky vedoucí opět ke sjednocení.

 • Konání Sjezdu SH ČMS v roce 2025
  Toto řešení by vyžadovalo jednorázovou účelovou úpravu současných Stanov SH ČMS, protože by se jednalo o zkrácení funkčního období části orgánů.

– pojištění – členi do 18 let budou pojištěni u Generali pojišťovna, a.s., nad 18 let budou pojištěni u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. – smlouva zatím není, ale bude uzavřena se zpětným datumem k 01.01.2023,

– připomíná se, že účetní závěrku má sbor ze zákona povinnost vložit na justici do 3 měsíců od uzavření, nejpozději ale do konce kalendářního roku.

– uzavřena smlouva s firmou TOI TOI – pro pobočné spolky sleva na pronájmu 25 % z ceníkové sazby,

– tisk členských průkazů bude již probíhat na tiskárně ústředí, urychlení výroby plastových průkazek,

– řeší se změna nebo rozšíření programu evidence SDH,

– dotace MŠMT – SH ČMS dostalo o 3.5 mil. Kč více než minulý rok,

– příští rok je avízované snížení všech státních dotací o 40 %.

 1. Schválení ocenění a přístupů pro sbory

– VV projednána žádost SDH Budilov – projednán druhý přístup do evidence SDH pro starostu sboru.

– VV projednány návrhy na vyznamenání

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0  zdržel se.

 1. Diskuse

– náměstkyní pro týlové zabezpečení, Valerií Soukupovou vznesen požadavek na nový chladící box.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 1. Usnesení

VV OSH schvaluje:

-organizační zabezpečení postupových kol požárního sportu,

-druhý přístup do evidence sboru – SDH Budilov – pro starostu sboru,

– návrhy na vyznamenání od sborů

– nákup chladícího boxu

VV OSH ukládá:

– členům VV OSH Prachatice ve svém pracovním obvodu seznámit s délkou funkčního období do příštího jednání VV.

VV OSH bere na vědomí:

– přípravu krajských soutěží včetně organizačního zabezpečení,

– zprávy odborné rady mládeže a odborné rady represe,

-zprávu starostky ze shromáždění starostů OSH,

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

10.Závěr

Jednání ukončeno ve 20:30 hodin.

Zápis vypracoval: Jaroslav Hais

Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

 

 

Tomáš Marek