KRR 13.11.2013

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 13.11.2013 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. ,F. Scherer, ,V.Hes, Ing.K.Reichart,J.Pohan

Program

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Provedení fyzické inventarizace majetku OS
  3. Kontrola účetních dokladů za I.pol.2013
  4. Různé – využívání zápůjčních sešitů, placení členských příspěvků

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer nechal schválit program a nechal zvolit ověřovatelé zápisu:

 

k bodu 2
Inventarizační komise složená se členů OKRR provedla fyzickou inventarizaci majetku OSH jak současného,tak nově zakoupeného v roce 2013,dokladová inventarizace bude provedena v únoru 2014

 

k bodu 3
Provedena kontrola účetních dokladů účtovaných v I.pol.2013, nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti nebo chyby ve vedení účetnictví OS

 

k bodu 4

  • Provedena kontrola placení členských příspěvků k 31.10.2013, kdy jsou pořád stále stejní  neplatiči jako v roce minulém
  • OKRR konstatuje, že stále nejsou dobře využívány zápůjční sešity, při půjčování majetku OSH
Tomáš Marek