Shromáždění představitelů sborů – 12.11.2022

Schválený program jednání
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací a volební komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)
3. Schválení programu, jednacího a volebního řádu (způsobu hlasování)
4. Zvýšení odvodu členského příspěvku od roku 2023
5. Rozpočet OSH v roce 2023
6. Diskuse, vystoupení hostů
7. Přestávka a pohoštění
8. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení
9. Závěr

VV 10.10.2022

Program:
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Krajská kola soutěží 2023
3. Příprava shromáždění představitelů sborů a školení funkcionářů
4. Prachatická hasičská liga
5. Inventurní komise
6. Zprávy OR
7. Diskuze
8. Usnesení a závěr

VV 11.7.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Vyhodnocení okresních soutěží
3. Vyhodnocení krajských soutěží
4. Přerozdělení dotačních prostředků MŠMT na sbory
5. Krajská kola 2023
6. Různé
7. Usnesení a závěr

VV 16.4.2022

Program
1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
3. Zprávy odborných rad
4. Krajská kola 2023
5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
6. Dotace MŠMT a NSA
7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
8. Schválení návrhů na ocenění
9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
10. Různé
11. Usnesení a závěr