VV 16.4.2022

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

26. 4. 2022 18.00 hod. kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, František Rokůsek ml., Valerie Soukupová, Miroslav Přída, Jan Marek, František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jaroslav Pauch

Omluveni: František Rokůsek st., Jiří Soukup, Bc. Tomáš Tremmel, Mgr. Markéta Samková, Martin Slanec

Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Šandová

Program

 1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
 2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
 3. Zprávy odborných rad
 4. Krajská kola 2023
 5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
 6. Dotace MŠMT a NSA
 7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
 8. Schválení návrhů na ocenění
 9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
 10. Různé
 11. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání, schválení programu jednání a schválení zapisovatele
Po přivítání představila starostka OSH program jednání a navrhla na zapisovatele prvního náměstka Marka Študlara.
Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

2. Schválení organizačních zabezpečení postupových kol
2.1. Organizační zabezpečení postupových kol
Jaroslav Pauch a Jan Marek předložili ke schválení zpracované organizační zabezpečení postupových kol PS.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2.2. Strava na okresním kole kategorie I.
Stravu bude zajištovat Valerie Soukupová ve spolupráci s SDH Netolice. Technickou četu zajistí ORR a doplní ji členové sborů. Starostka oslovila VV k účasti na postupových soutěžích.

2.3. Nominace rozhodčích na krajské kolo v PS
Byli nominováni: Marcel Říha (SDH Šipoun), Jana Brabcová (SDH Staré Prachatice), Karel Talafous (SDH Prachatice), Marek Študlar (SDH Tvrzice), Miroslav Přída (SDH Oseky)
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

2.4. Pojištění při okrskových kolech
Starostka vysvětlila změnu v pojištění do okrskových úrovní. Okrsková kola jsou pojištěna pojistkou HVP a to změnou dodatkem 3. podepsaným 7.10.2021 jako výcvik a pohybová aktivita. Tzn. že členové družstev nejsou bráni jako sportovci, a tudíž nemusí být zapsáni v evidenci sportovců NSA. Sportovcem se stávají od okresního kola nebo při účasti na soutěžích lig a různých memoriálů.

 

3. Zprávy odborných rad
3.1. Zpráva ORM
3.1.2. Postupová kola mládeže
Vedoucí informoval o vypracovaných OZ jarního kola hry Plamen, které se bude konat 21. -22. 5. 2022 ve Svaté Maří a OZ soutěže dorostenců a dorostenců jednotlivců, které se bude konat 4.6.2022 na stadionu Tatran Prachatice spolu s soutěží muži a ženy I. Náměstek přes mládež Václav Zaunmüller doplnil informaci o přípravách výročí 50. let hry Plamen a setkání pamětníků hry Plamen. Oslavy by měly být součástí jarního kola hry Plamen ve spolupráci s Valerií Soukupovou (strava a pohoštění účastníků). Za účelem oslav z ústředí objednány zápichy do uniforem.

3.1.3. Delegace rozhodčích pro krajská kola HRY PLAMEN a dorostu.
Na krajské kolo hry Plamen 11. 6. 2022 v Blatné navrhla ORM delegovat rozhodčí: Marek Študlar, Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller, Věra Syrová a další 1 rozhodčí bude ještě doplněn Na krajské kolo dorostu 19. 6. 2022 ve Strakonicích navrhla ORM delegovat rozhodčí: Marek Študlar, Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller, Karel Talafous a Věra Syrová
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3.1.4. Systém přerozdělování dotací MŠMT
Vedoucí ORM předložil vypracovaný návrh ORM byl systém přerozdělování dotace volnočasové aktivity a specifické aktivity od MŠMT. Za účelem čerpání obou dotací vedoucí ORM přednesl návrh s informacemi ohledně čerpání dotací, který bude rozeslán jednotlivým SDH. SDH tak obdrží výzvy k podání žádostí, které budou následně předloženy ke schválení/zamítnutí ORM a VV OSH. V případě přiznání dotace budou s jednotlivými žadateli uzavřeny dílčí dohody. U obou dotací je podmínkou financování akce ze 70 % prostřednictvím dotace a ze 30 % z vlastních zdrojů.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3.1.5. Změny v soutěžích mládeže
Dále byly vysvětleny a prodiskutovány změny ve směrnicích hry Plamen a dorostu. Změny pravidel proběhnou v disciplínách CTIF a v rozdělení směrnice hry Plamen i dorostu na sportovní část a výchovně vzdělávací část. Pro mládež do 15 let v letošním roce vznikla postupová soutěž disciplína 60 m s překážkami a ZPV bude vyjmuto ze sportovní části a přidáno do výchovně vzdělávací části. V dorostu budou zrušeny testy a ZPV. Výstup na věž bude dobrovolná disciplína.

3.2. Zpráva ORR
3.2.1. Rozdělení dotačních prostředků kraje
Za vedoucího ORR informoval Jan Marek přerozdělení materiálu pro JSDH V. Elektrocentrálu obdrží JSDH Bohumulice, plovoucí čerpadlo JSDH Olšovice, kalové čerpadlo JSDH Kratušín, kalové čerpadlo JSDH Přečín. Termín předání je ještě v jednání.

3.2.2. Školení rozhodčích PS
Za sekci rozhodčích informoval Jaroslav Pauch o průběhu školení rozhodčích PS. Školení rozhodčích probíhalo ve Zbytinách 18.3.2022. Celkem zúčastněných bylo 38 osob z toho 8 nováčků. Školitel Marcel Říha. SDH Zbytiny děkujeme za zajištění školení, které bylo výborně připraveno.

3.2.3. Setkání pořadatelů PHL
O proběhnuvším setkání pořadatelů PHL krátce pohovořila náměstkyně přes sport Petra Miklasová. Setkání probíhalo v kanceláři OSH 11.4.2022. Zúčastněných pořadatelů celkem 6. SDH Ktiš byla omluvena. Dále se zúčastnil: náměstek mládeže Zaunmüller Václav, starostka OSH Tremmelová Libuše, vnitroorganizační náměstek Študlar Marek, za sekci rozhodčích Říha Marcel a Molitor Miroslav.

3.2.4. Příspěvek ředitele HZS územního odboru Prachatice plk. Ing. Milana Raby
Plk. Ing. Milan Raba přispěl informací ohledně školení velitelů a strojníků. Z důvodu delší pracovní neschopnosti mjr. Ing. Roberta Vlčka v letošním roce rozběhl školení mjr. Ing. Vojtěch Král. Znovu se také rozběhne školení nositelů dýchací techniky, nově s panem Mertlíkem. Dále požádal radu represe o přizvání mjr. Ing. Roberta Vlčka a Plk. Ing. Milana Rabu na další jednání ORR.
Ze strany VV podán podnět na ředitelství HZS, zda by bylo možné nějaké školení ze strany Krajů ohledně školení JSDH obcí, co znamenají SDH, JSDH a správný postup jmenování velitele JSDH přes jmenovací dekret.

 

3.3. Zpráva ORPaOO
Vedoucí Miroslav Přída informoval o okresním a krajském vyhodnocení POOD. Dále informoval o prvním školení prevence mladých hasičů 22.4.2022 ve Tvrzicích. V dalších letech by se chtěl s celou radou prevence tyto školení uspořádat ve více sborech.

 

4. Krajská kola 2023
Zajištění finanční podpory na Krajská kola bude vedeno společně s HZS Prachatice. S městem Prachatice se předběžně předjednají termíny na konání krajských kol ve dnech 10.6.2023 a 16.6.-18.6.2023.

Na další schůzi VV bude projednáno rozdělení získávání sponzorských darů.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

5. Navržení likvidátora SDH Čábuze
Starostka seznámila přítomné s jednáním se statutárním zástupcem sboru panem Kozákem, který se rozhodl přijmout navržení na jmenování likvidátorem sboru. Poté probrala s VV spojené poplatky s likvidací.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

6. Dotace MŠMT a NSA
Návrh dotace MTZ a volnočasové aktivity byl projedná viz výše v bodě č. 3.1 písmena c). Dotace NSA byla ústředím podána v měsíci dubnu. Může se stát, že v době konání postupových kol ještě nebudeme vědět výši dotace.

 

7. Schválení přístupů do programu evidence SDH
Žadatel SDH Šumavské Hoštice
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

8. Schválení návrhů na ocenění
Navržené ocenění bylo schváleno
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

9. Zpráva ze shromáždění starostů OSH
Starostka v bodech informovala o proběhlém shromáždění starostů OSH v Přibyslavi.

 • schválení dlouhodobých koncepcí činnosti od roku 2021 pro mládež, sport, represi, prevenci a muzejnictví – jakmile budou poslány oficiální verze rozpošle na vedoucí OR
 • schválení výroční zprávy za rok 2021
 • hotel Přibyslav za minulý rok ve ztrátě
 • projednání datových schránek – sborům budou automaticky vytvořeny (bylo zmíněno na shromáždění starostů SDH v Dubu)
 • plastové průkazy budou vyráběny 4x za rok – termíny objednávek jsou 2.5., 1.7., 1.9. a 1.11., dále již průkazy nebudou obsahovat kód EYCA; projekt bude stále dostupný přes ČRDM (buď formou evropské EYCA karty nebo mobilní aplikace) – v případě bližších informací kontaktujte pracovnici kanceláře
 • Pilotní projekt HVP – siggi – vytvořena digitální kalkulačka pro HVP společně s 1. hasičskou vzájemnou pojišťovnou. Zatím se testuje ve 2 krajích.
 • zvýšení odvodu členských příspěvků na ústředí SH ČMS a to na Kč.50,- bez rozdílu věku – na toto téma proběhla dlouhá diskuze mezi členy VV OSH a shodli se, že je potřeba naplánovat mimořádně Shromáždění představitelů sborů, a to nejdéle v podzimním termínu roku 2022.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

10. Různé

 • Starostka vysvětlila připomínku KRR ze Shromáždění představitelů sborů a při tom se i omluvila VV za neseznámení: Odměnu ve výši 4000,- Kč se rozhodla udělit na základě zvýšených nákladů na telefon při přípravě postupových kol mládeže a při vyřizování vnitro-organizačních záležitostí. V dalších letech má v plánu podobnou částkou na základě dohody o provedení práce pro členy odvádějící podobnou činnost pro OSH.
 • Dále seznámila přítomné o nákupu skříní v roce 2021 přes dotaci MV a navrhla dokoupení v roce 2022 také přes dotaci MV.
  Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
 • projednání uznání doby členství v centrální evidenci vedené u OSH na základě schváleného návrhu výboru sboru společně s dokladem ze kterého členství vyplývá
  Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se
 • informace o povinnosti dodat plnou moc k již odevzdaným přehledům o majetku – kdo má datovou schránku, přehled odevzdává sám datovou schránkou – informaci na sbory rozpošle náměstek Marek Študlar
 • aktualizace emailových kontaktů na stránkách dále aktualizuje Marek Študlar
 • přístup do kanceláře OSH je nově zřízen přes zvonek – kancelář OSH, už ne přes vrátnici.
 • informace ohledně akcií HVP – 21 sborů má zaknihované akcie HVP, 6 sborů je zaknihované v centrálním depozitáři cenných papírů nemá. Pokud sbor vlastní papírovou podobu akcie, ta již jako doklad není platná. Papírová podoba byla převedena do podoby elektronické a je vedena v centrálním depozitáři cenných papírů. Podrobnější informace bude ještě starostka zjišťovat.
 • příští jednání VV OSH Prachatice 11.7.2022

 

11. Usnesení a závěr
VV OSH ukládá

 • starostce OSH předjednat termíny krajských kol 2023
 • starostce OSH připravit oficiální dopis k pořádání krajských kol na města, obce a sbory
 • starostce OSH připravit předběžný rozpočet na krajská kola 2023
 • 1. náměstkovi rozeslat informaci o povinnosti doložit plnou moc ke všem přehledům o majetku a závazcích
 • členům VV OSH si připravit seznam sponzorů pro krajské kola 2023

 

VV OSH schvaluje

 • rozhodčí na krajská kola 2022 požárního sportu, dorostu a MH
 • OZ okresního kola v požárním sportu muži I. a ženy I.
 • OZ okresního kola v požárním sportu muži II. a ženy II.
 • nákup archivačních skříní do kanceláře v roce 2022
 • uznání doby členství v centrální evidenci vedené u OSH na základě schváleného návrhu výboru sboru společně s dokladem ze kterého členství vyplývá
 • rozdělení dotace MTZ na sbory Budilov, Čkyně, Lažiště, Žernovice, Zbytiny a náhradní sbor Svatá Maří
 • naplánovat mimořádně Shromáždění představitelů sborů na podzimní termín 2022 z důvodu projednání navýšení členských příspěvků z ústředí
 • schvaluje navrženou koncepci podávání žádosti pro poskytnutí dotace z MŠMT na volnočasové aktivity a specifické aktivity kolektivů MH v SDH
 • uhrazení možných poplatků spojených s likvidací SDH Čábuze

 

VV OSH bere na vědomí

 • Zprávy odborných rad
 • OZ jarního kola hry Plamen a OZ okresního kola dorostu a jednotlivců
 • přípravy Výročí 50. let hry Plamen

 

VV OSH navrhuje

 • VV SH ČM jmenování likvidátorem SDH Čábuze starostu sboru Vladimíra Kozáka

 

VV OSH přijímá

 • vysvětlení k odměně 1. náměstka za rok 2022 a pořízení archivačních skříní v rámci dotace MV 2021

 

Zápis vypracoval: Marek Študlar
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek