Činnost sboru

odhlašování a přihlašování členů | hlášení o činnosti za rok 20xx | registrační list sportovního oddílu SDH | vysvětlení aktivní sportovec a sportovec v soutěžích | registrační list kolektivu pro rok 20xx | přehled o majetku a závazcích | podepsání přihlášky členem, který dovršil 18 let | zápis do rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení | pracovní a vycházkové stejnokroje


Odhlašování a přihlašování členů

 • Odhlášení členů vždy do konce roku (přesný datum je vždy včas oznámen na stránkách OSH) – stav členské evidence k 31. prosinci se Vám načte do hlášenky a za tyto členy zaplatíte členské příspěvky v následujícím roce.
 • Přihlášení nových členů v měsíci lednu dle Směrnice č. 3 OSH Prachatice o ochraně osobních údajů a o úkonech s nimi souvisejícími (v Sekci Ke stažení > Vnitřní předpisy) není možno. Pokud by nastala situace, že by sbor potřeboval nutně nového člena přihlásit, tak pouze po domluvě s pracovnicí kanceláře a až po zaplacení členských příspěvků a odevzdání hlášenky.

Formulář odhlášení člena SDH (459,6 KiB) - stáhnout  (452x)  

Přestupní karta člena SDH (122,0 KiB) - stáhnout  (90x)  

Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS – hasič (125,5 KiB) - stáhnout  (85x)  

Přihláška a evidenční karta člena SH ČMS – mladý hasič (127,5 KiB) - stáhnout  (105x)  

Hlášení o činnosti SDH za rok 20xx

 • Odevzdat nejlépe bezprostředně po konání VH nejpozději do 31. ledna 20xx do kanceláře OSH.
 • Každý rok posíláme na kontaktní e‑mail uvedený v předchozím roce v hlášence odkaz na vyplnění elektronické hlášenky nebo máte možnost si toto Hlášení o činnosti vyzvednout v kanceláři OSH.

Návod na vyplnění hlášení (404,6 KiB) - stáhnout  (139x)  

Registrační list sportovního oddílu SDH (38,0 KiB) - stáhnout  (87x)  

 • odevzdat do 31. ledna 20XX do kanceláře OSH
 • dle směrnice sportovních oddílů schválenou VV SH ČMS 7. 12. 2018 má každý sbor, který vykonává sportovní činnost (tzn. požární sport, CTIF, TFA, běžecké disciplíny hry Plamen, požární sport dorostu) a má zaregistrovaného min. 1 sportovce, tento list odevzdat a tím splnit povinnost registrace sportovního oddílu SH ČMS.
 • registrace se provádí každoročně přes centrální evidenci členské základny
 • aktualizace evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích probíhá každoročně do 31.října 20xx

Návod na vyplnění registračního listu (129,9 KiB) - stáhnout  (85x)  

Vysvětlení aktivní sportovec a sportovec v soutěžích

Aktivní sportovec –  je sportovec, který se min. čtyřikrát v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu nebo disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál, …)

 • aktivní sportovce si zadává sbor sám
 • Aktivní sportovci zůstávají v evidenci z předchozího roku a doplnění se provádí přes odkaz prihlasky.dh.cz. Výmaz aktivního sportovce se provádí zasláním emailu s žádostí o výmaz přes OSH

Sportovec v soutěžích –  účastník postupové soutěže (okrsková soutěž, okresní soutěž – hra Plamen, požární sport dorostu, mužů a žen)

 • zadává příslušné OSH
 • každý rok po 31. lednu dochází k výmazu sportovců v soutěžích

Registrační list kolektivu pro rok 2021

Registrační list kolektivu MH (41,0 KiB) - stáhnout  (32x)  

Registrační list kolektivu MH - návod k vyplnění (151,6 KiB) - stáhnout  (38x)  

Registrační list kolektivu MH - příloha (28,0 KiB) - stáhnout  (41x)  

Registrační list kolektivu MH - návod k vyplnění přílohy (111,2 KiB) - stáhnout  (26x)  

 • Odevzdat do 31. ledna 20xx do kanceláře OSH v listinné podobě orazítkovaný a podepsaný starostou SDH
 • POZOR!! – v letošním roce došlo k úpravě registračního listu, proto doporučujeme informovat vedoucí kolektivů a přiložený registrační list jim předat a upozornit je, že přílohou registračního listu je seznam členů kolektivu – členů SDH (3-18 let) s registračními čísly členů, kteří jsou členy kolektivu.
 • odevzdat registrační list mají za povinnost všechny sbory, ve kterých působí kolektiv mladých hasičů s nejméně 5 členy ve věku od 3 do 18 let
 • kolektiv vzniká odevzdáním registračního listu na příslušné OSH

Přehled o majetku a závazcích (37,5 KiB) - stáhnout  (89x)  

 • Odevzdat nejpozději 12 měsíců po ukončení účetnictví příslušného roku.
 • Pobočné spolky jsou právní osobnostmi s neomezenou právní a majetkovou odpovědností, zapsanými ve Spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze. Mimo jiné mají pobočné spolky povinnost vést účetnictví.
 • Účetnictví se řídí Zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví a tento zákon stanoví, že spolky a pobočné spolky (sbory) mohou vést jednoduché účetnictví pokud:
  • nejsou plátcem daně z přidané hodnoty
  • celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 miliony Kč
  • hodnota majetku nepřesáhne 3 miliony Kč
 • V případě, že tuto podmínku nesplňují, musí vést podvojné účetnictví, v tomto případě odevzdávají Rozvahu a Přílohu.
 • Sbory dobrovolných hasičů, kteří vedou jednoduché účetnictví, mají povinnost odevzdat Přehled o majetku a závazcích.
 • Dokument vyplněný, podepsaný statutárním zástupcem a orazítkovaný odevzdejte buď osobně v kanceláři OSH nebo naskenovaný emailem ve formátu .pdf na adresu osh.prachatice(at)gmail.com. Zápis do spolkového rejstříku zajistí přes kancelář SH ČMS kancelář OSH.

Návod na vyplnění (175,8 KiB) - stáhnout  (64x)  

Podepsání přihlášky členem, který dovršil 18 let

 • Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Obecné nařízení EU – GDPR, od tohoto dne se všechny členské přihlášky schraňují u OSH.
 • Přihlášku za člena SH ČMS do 18 let podepisuje zákonný zástupce nezletilého. Od 18 let podepisuje přihlášku člen SH ČMS osobně. Po dovršení 18 let člena musí být přihláška podepsána přímo členem nově.
 • Členské přihlášky vyplněné před platností Obecného nařízení GDPR odevzdejte k evidenci do kanceláře OSH.

Návod k vytištění přihlášky pro člena, který dovršil 18-ti let (274,6 KiB) - stáhnout  (64x)  

Zápis do rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení

Od roku 2020 musí zápis do rejstříku provést přímo SDH, nelze údaje vkládat hromadně prostřednictvím SH ČMS!

Do rejstříku je nutné zapsat všechny sportovce bez rozdílu věku tj. od 3 do nekonečna (každý, kdo se soustavně věnuje sportovní činnosti) a trenéry (každý, kdo se soustavně věnuje trenérské činnosti) , u trenérů vkládejte starší 18 let.

Informace k zápisu najdete na stránkách MŠMT.

Pro usnadnění zápisu přikládáme zestručnělý manuál:

Jak na rejstřík sportu (321,5 KiB) - stáhnout  (43x)  

Pracovní a vycházkové stejnokroje

Pro členy SDH či JSDHO je možnost zakoupit vycházkový stejnokroj PS I (vlevo) nebo pracovní stejnokroj PS II (vpravo)

Nejbližším místem, kde lze oblečení objednat a vyzkoušet je prodejna JVPO České Budějovice na adrese Karolíny Světlé 540/6, České Budějovice. Bližší info naleznete na stránkách JVPO .