VV 11.7.2022

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

11. 7. 2022 18.00 hod. kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, František Rokůsek ml., Valerie Soukupová, Miroslav Přída, František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jaroslav Pauch, Bc. Tomáš Tremmel, Mgr. Markéta Samková, Martin Slanec

Omluveni: Ing. Bc. Helena Kotrcová, František Rokůsek st., Jan Marek, Jiří Soukup,

Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Šandová

Program

 1. Přivítání a schválení programu jednání a schválení zapisovatele
 2. Vyhodnocení okresních soutěží
 3. Vyhodnocení krajských soutěží
 4. Přerozdělení dotačních prostředků MŠMT na sbory
 5. Krajská kola 2023
 6. Různé
 7. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání, schválení programu jednání a schválení zapisovatele
Po přivítání představila starostka OSH program jednání a navrhla na zapisovatele člena VV Jaroslava Haise.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

2. Vyhodnocení okresních soutěží

2.1. Okresní kolo hry Plamen a dorostu
Marek Študlar informoval o konání jarního kola hry Plamen s 50. výročím hry Plamen ve dnech 21.-25.05.2022 ve Svaté Maří, kterého se zúčastnilo 9 družstev v kategorii mladších – s umístěním: 1. SDH Svatá Maří, 2. SDH Vlachovo Březí, 3. SDH Netolice a v kategorii starších 11 družstev s umístěním: 1. SDH Svatá Maří, 2. SDH Budilov, 3. SDH Vitějovice

Plamen ve Svaté Maří byl technicky zabezpečen výborně. Poděkování patří SDH Svatá Maří a obci Svatá Maří.

 • Václav Zaunműller pohovořil o oslavách hry Plamen ve Svaté Maří:
 • Pamětníkům se oslavy líbily, každý pamětník a vedoucí mládeže, který se zúčastnil jarního kola, obdržel pamětní list a odznáček.
 • Počítalo se s účastí 80 účastníků, při sestavování seznamu se pátralo v zápisech odborných rad mládeže a dohledávalo se oslovením sborů.
 • Účast 40 pamětníků + současných vedoucích mládeže + pracovnice kanceláře.

Starostka k Plamenu s oslavou doplnila

 • CD z oslav bude doplněno o společné foto, fotkami z výročí a poznámkami přítomných, poté bude všem účastníkům dodáno
 • Poděkovala Františkovi Rokůskovi, který velice pomohl při přípravě svým materiálem.
 • Poděkovala Valerii Soukupové za zajištění stravy ve Sv. Maří.
 • Poděkovala též radě mládeže za přípravu podkladů pro pamětníky.

Informovala, že se mění směrnice hry Plamen a směrnice dorostu

Dále Marek Študlar informoval o konání okresního kola dorostu dne 4.6.2022 na hřišti Tatran v Prachaticích, kterého se zúčastnila dvě družstva dorostenek s umístěním – 1. místo SDH Svatá Maří a 2. místo SDH Vitějovice a dorostenci jednotlivci mladší 1. Vít Neužil SDH Svatá Maří, střední – 1. Jan Walter SDH Bohumilice, 2. Šimon Kubica SDH Bohumilice, starší – 1. Zdeněk Matějka SDH Svatá Maří, 2. Zdeněk Vejtasa SDH Bohumilice, 3. Vojtěch Havlíček SDH Vitějovice, 4. Jaroslav Pauch SDH Bohumilice.

 • Poděkování patří technické četě ORR.

 

2.2. Okresní kolo v PS kategorií I. a II.
Petra Miklasová informovala o konání okresních kol.

 • Okresní kolo PS kategorie II. se konalo v Bohumilicích, kterého se zúčastnilo 9 družstev mužů (přihlášeno 10 družstev) – s umístěním 1. SDH Žernovice, 2. SDH Oseky, 3. SDH Šipoun a 7 družstev žen – s umístěním 1. SDH Žitná, 2. SDH Lhenice a 3. SDH Bohumilice.
 • Dne 4.6.2022 se konalo okresní kolo v PS kategorie I. na hřišti Tatran v Prachaticích, kterého se zúčastnila dvě družstva mužů – s umístěním 1. SDH Vadkov a 2. SDH Chroboly a jedno družstvo žen – s umístěním 1. SDH Chroboly.

Starostka poděkovala HZS Jčk ÚO Prachatice za zajištění vody, technické četě rady represe a SDH Bohumilice. František Fencl doplnil poděkování HZS za 2. cisternu na Tatranu.

 

3. Vyhodnocení krajských soutěží
Marek Študlar informoval o krajských soutěžích.

 • Krajského kola v kategorii mladí hasiči se 21.5.2022 v Blatné zúčastnilo postupující družstvo z SDH Svatá Maří, které obsadilo 3. místo a patří jim poděkování za reprezentaci okresu Prachatice.
 • Krajského kola v kategorii dorostu se zúčastnilo družstvo SDH Sv. Maří – dorostenky s umístěním na 2. místě a jednotlivci – Vít Neužil 1. místo, Zdeněk Matějka 3. místo. Ve střední kategorii nebylo zastoupení.
 • Krajských kol v PS ve Strakonicích se nezúčastnilo žádné družstvo z okresu Prachatice.

Starostka poděkovala rozhodčím z okresu Prachatice na krajských kolech a za zajištění mašin a obsluhy SDH Sv. Maří na všechna postupová kola.

Dále informovala, že vedení KSH Jčk schválilo pro jednotlivce postupující na republiku finanční částku 1000,- Kč.

Vít Neužil z SDH Svatá Maří postoupil na Mistrovství ČR a umístil se na krásném 4. místě.

Všem postupujícím gratulujeme k výsledkům a VV děkuje za skvělou reprezentaci.

 

4. Přerozdělení dotačních prostředků MŠMT na sbory
Marek Študlar předložil návrh ORM na přerozdělení dotací MŠMT.

 • Na volnočasové aktivity podali žádosti – SDH Staré Prachatice, SDH Tvrzice, SDH Vitějovice – jednoduchá dotace, podílet se 30 % z vlastních zdrojů, nesmí být na požární sport a medaile, jen pro registrované sbory, ale i ty, kteří nejsou účastníky Plamene, k vyhodnocení se dokládají fotografie s logem MŠMT + dohoda mezi SDH a OSH.

  VV projednal navrženou částku dotace 200 Kč/osobu/den s následnými částkami na sbory: SDH Staré Prachatice 9 200 Kč, SDH Tvrzice 3 600 Kč a SDH Vitějovice 10 000 Kč z celkové částky na okres Prachatice. Maximum na sbor je 10 000 Kč. Zbývající částka 17 200 Kč se proúčtuje přes setkání mládeže.

  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 • Na dotaci zelená udržitelná Evropa podali žádost SDH Tvrzice a Staré Prachatice – použití nasázení stromů, úklid u památných stromů… – na nářadí – rýče, na odměnu za práci – občerstvení (špekáčky…).

  VV OSH projednal rozdělení dotace ve výši pro SDH Staré Prachatice 5 000,- Kč a SDH Tvrzice je 5 000 Kč.

  Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Žádosti o dotace MŠMT pro rok 2023 budou přijímány od sborů na podzim a na základě žádostí bude zažádáno ústředí – jedná se o dotace:

 • práce se seniory (akce např. Den žen) – mezigenerační dotace.
 • práce se SŠ, ZŠ – letáčky, propagační materiály.
 • volnočasové aktivity
 • zelená udržitelná Evropa

 

5. Krajská kola soutěží 2023
Starostka informovala, že po jednání se starostou města Prachatice musela upravit termíny konání postupových soutěží, a to:

 • Plamen 10.6.2023
 • HZS 16.6.2023
 • PS 17.6.2023
 • Dorost 18.6.2023
 • Helena Kotrcová sestaví pro členy VV seznam možných sponzorů k oslovení.

Plk. Ing. Milan Raba přislíbil technickou pomoc, dodávku vody HZS Jčk, ÚO Prachatice při zajištění postupových kol a doplnění do technické čety. Dále informoval, že odborná příprava nositelů dýchací techniky proběhne v září (5.-8. ve Vimperku a 10.-15. v Prachaticích).

 

6. Různé
Miroslav Přída seznámil přítomné, že na školení preventistů se přihlásili 4 zájemci a 2 se následně omluvili, školení bylo zrušeno a přeloženo na podzim 25.11.2022, s tím, že ORPaOO si obvolá účastníky.

Plk. Ing. Milan Raba poděkoval JPO dotčených bleskovými srážkami před 14 dny za likvidaci následků , dále poděkoval JPO V SDH Vimperk za zásah na panelovém domě v Mírové ulici ve Vimperku, kde vznikl požár v 6. patře 5.7.2022.

Dále starostka informovala

 • PHL Vlachovo Březí – zrušeno z důvodu počasí, náhradní termín není sbor schopný zajistit.
 • 13.9.2022 se bude konat setkání zasloužilých hasičů JčK v Borovanech a Trocnově, starostka požádala vedoucího aktivu ZH o zajištění a HZS o svoz hasičů z Vimperska.
 • Předání nadační věcných prostředků proběhlo 10.6.2022 na stanici HZS za přítomnosti všech zástupců vybraných sborů, ředitele HZS a krajského starosty Jiřího Žižky, a zástupců ORR Jaroslava Vlase a Jana Marka.
 • Proběhla aktualizace kontaktů na stránkách OSH.
 • Projednala tisk směrnic hry Plamen a směrnic dorostu. Jelikož předběžná nabídka od firmy Jihočeská reklama byla nižší než cena z ústředí, navrhuje tisk směrnic přes tuto firmu, a to v nákladu 100 výtisků směrnice hry Plamen a 50 výtisků směrnice dorostu. Nabízená cena při 100 ks je 61,90 Kč/ks bez DPH.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 • Stále ještě nebyla přidělena dotace NSA na postupové soutěže PS a mládeže
 • Shromáždění představitelů sborů se uskuteční na podzim 2022. Počítá se účast představitelů + zástupců ze sborů, kteří budou mít zájem o školení administrativy + datových schránek, které proběhne po shromáždění. Starostka osloví sbor s obcí, kde je sál pro minimálně 150 lidí.

 

7. Usnesení a závěr
VV OSH schvaluje

 • Nákup směrnic hry Plamen a směrnic dorostu přes předloženou nabídku Jihočeské reklamy
 • Zapisovatele Jaroslava Haise.
 • Schvaluje rozdělení dotací MŠMT na sbory v částkách
  SDH Vitějovice – volnočasové aktivity 10000,- Kč
  SDH Staré Prachatice volnočasové aktivity 9200,- Kč a zelená udržitelná Evropa 5000,- Kč
  SDH Tvrzice – volnočasové aktivity 3600,- Kč a zelená udržitelná Evropa 5000,- Kč

VV OSH ukládá

 • Starostce OSH zajistit sál pro plánované podzimní shromáždění představitelů sborů a školení administrativy pro zástupce sborů

VV OSH bere na vědomí

 • Termíny krajských postupových kol 2023.
  Plamen 10.6.2023
  HZS 16.6.2023
  PS 17.6.2023
  Dorost 18.6.2023
 • Výsledky a průběh okresních a krajských postupových kol.
 • Zrušení PHL Vlachovo Březí pro ročník 2022.
 • Zrušení jarní odborné přípravy preventistů

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Jednání ukončeno ve 20:30 hod.
Zápis vypracoval: Jaroslav Hais
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek