VV 10.10.2022

JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

10.10. 2022 od 18.00 hod., kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, František Rokůsek ml., Valerie Soukupová, Miroslav Přída, František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jaroslav Pauch, Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Soukup

Omluveni: Bc. Tomáš Tremmel, Mgr. Markéta Samková, Martin Slanec, Jan Marek,

Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Šandová

Program

 1. Přivítání a schválení programu jednání
 2. Krajská kola soutěží 2023
 3. Příprava shromáždění představitelů sborů a školení funkcionářů
 4. Prachatická hasičská liga
 5. Inventurní komise
 6. Zprávy OR
 7. Diskuze
 8. Usnesení a závěr

 

1. Přivítání, schválení programu jednání
Po přivítání představila starostka OSH program jednání.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

2. Krajská kola soutěží 2023   

2.1. Rozpočet
Starostka seznámila přítomné s návrhem celkového rozpočtu.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.   

2.2. Sponzorské dary
V listopadu rozeslat na jednotlivé obce žádosti o sponzorský dar na krajská kola soutěží, poté člen VV navštíví přidělenou obec osobně – u každého sponzora zjistit, zda sponzorský dar bude přes sponzorskou smlouvu nebo darovací smlouvu, zda bude požadovat vyvěšení reklamy, atd., zjistit přesný název firmy a výši daru, zda to bude věcný nebo peněžní dar, v případě věcného daru dohodnout nejlépe ve výši 10 kusů, v případě peněžního daru zjistit výši – nahlásit starostce.

Plk. Ing. Milan Raba sdělil, že HZS připraví pozvánku na krajská kola soutěží HZS a SDH do konce října 2022.

2.3. Organizační zabezpečení
OZ jednotlivých kol je nutno vypracovat do lednového jednání VV OSH, poté bude rozesláno na jednotlivé OSH v Jihočeském kraji k připomínkování. Starostka dále sdělila, že na základě rozhovoru se starostou KSH není potřeba porada a ani vyhodnocení ke krajům, úprava OZ bude pouze na základě připomínek od OSH.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  

 

3. Příprava shromáždění představitelů sborů a školení funkcionářů  

3.1. Shromáždění představitelů sborů
Starostka předložila návrh:

 • Na shromáždění představitelů sborů a školení funkcionářů sborů domluven s obcí Hracholusky sál v  Hracholuskách – zapůjčení sálu a energie zdarma.

Občerstvení pro představitele navrženo – zákusky, voda+citron ve džbánech a káva (džbány zapůjčit i z OSH).

Obsluha a 4 osoby do sčítací komise zajistí SDH Hracholusky.

Sčítací komise: Jaroslav Hais.

Předsedajícím schůze: Markéta Samková.

Návrhová komise: Václav Zaunmüller.

Zápis: Helena Šandová.

 • Prezentace: 12.11.2022 od 13:00 hodin, začátek jednání: od 14:00 hodin.
 • Starostka odešle pozvánky na jednotlivé sbory.
 • Na shromáždění pozván starosta KSH Jčk Jiří Žižka, dále pozvat starostu obce, starostu sboru, plk. Ing. Milana Rabu.
 • Hlasování na shromáždění představitelů sborů: síla hlasu dle členské základny sboru ke dni 01.11.2022.
 • Přednesen program jednání.
 • Na shromáždění bude projednáno zvýšení členského příspěvku, a to návrh 150,- Kč/člena.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  

3.2. Školení funkcionářů sboru

Po jednání shromáždění proběhne školení funkcionářů sborů. Na školení mohou sbory přihlásit s členskou základnou do 30 členů 1 funkcionáře, do 80 členů 2 funkcionáře a sbory s členskou základnou nad 80 členů 3 funkcionáře (starostu, jednatele, a pod.). Přihlášení na školení proběhne přes přiloženou přihlášku u pozvánky na shromáždění představitelů sborů.

Témata školení

 • evidence SDH – přístup do evidence, přihlášení, vkládání fotek, vyplnění hlášení o činnosti SDH, ocenění – školitel Libuše Tremmelová,
 • sportovci a zadávání do evidence NSA a evidence SDH – školitel Markéta Samková,
 • registrační list sportovního oddílu – školitel Marek Študlar
 • registrační list kolektivu MH – školitel Marek Študlar
 • dotace z OSH – školitel Libuše Tremmelová
 • datové schránky – školitel Markéta Samková,
 • hospodaření – vyplnění pokladního dokladu, faktura, peněžní deník, odevzdání přehledů o majetku, daňové přiznání přes datové schránky – školitel Jana Koubová.

4. Prachatická hasičská liga
Petra Miklasová přeložila rekapitulaci

 • Vyhodnocení ročníku 2022: ze 7 pohárů, které se měly letos konat, se konalo 6 pohárů, pohár ve Vlachovo Březí byl zrušen z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a náhradní termín konání poháru nebyl schopný SDH Vlachovo Březí zajistit.

Umístění – kategorie

 • muži: 1. SDH Šipoun, 2. SDH Oseky, 3. SDH Žernovice
 • ženy: 1. SDH Nebahovy, 2. SDH Oseky, 3. SDH Žitná
 • starší žáci: 1. SDH Vitějovice, 2. SDH Budilov, 3. SDH Lhenice
 • mladší žáci: 1. SDH Vitějovice, 2. SDH Lhenice, 3. SDH Čkyně

Odstoupení pořadatele: v příštím ročníku PHL 2023 SDH Vlachovo Březí již nechce pohár pořádat.

Žádost SDH Vadkov o zařazení do PHL – zajistit setkání s pořadateli + starosta sboru v místě konání, zjistit, jak by byla soutěž zajištěna. Termín: do ledna 2023.

 

5. Inventurní komise
Starostka informovala, že inventura proběhne v lednu 2023. Navrhla inventurní komisi: Jiří Podlešák, Jaroslav Pauch, Tomáš Tremmel.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  

 

6. Zprávy OR
Marek Študlar přednesl zprávu ORM

Dotace MTZ
Okresní rada mládeže 29. dubna 2022 navrhla přidělit dotaci pěti sborům dotaci MTZ, na pozdějším jednání VV schválil. Byly to tyto SDH (Budilov,Čkyně, Lažiště, Zbytiny, Žernovice). Zmiňované sbory řádně a včas odevzdaly potřebné doklady k vyúčtování.

Školení vedoucích mládeže a rozhodčích
Letošní školení vedoucích mládeže se konalo 20. srpna v Tvrzicích. Letošního školení se zúčastnilo 72 osob, z toho nově vedoucí III. 13 krát, obnova vedoucích III. 9 krát. Nově vedoucí II. 5 krát a obnova vedoucích 45 krát. Z OSH České Budějovice se u nás školili 4 vedoucí. Organizační zabezpečení školení nám připravila Markéta Samková a o stravu celého školení se starala Valérie Soukupová.

Setkání mládeže
Setkání mládeže se letos konalo 21. srpna taktéž v Tvrzicích. Setkání se zúčastnily tyto sbory, Vitějovice, Tvrzice, Netolice, Budilov a Čkyně. Celkem bylo 38 účastníků, z toho 30 mládežníků a 8 vedoucích. O výbornou stravu se postarala Valinka Soukupová.

MČR V 60m s překážkami
25. září v Benešově se konalo mistrovství v 60 m s překážkami, kde náš kraj reprezentovali závodníci z našeho okresu, ze sboru Svatá Maří

 • Patrik Kliment             kategorie starší chlapci          105. místo       s časem 16,11
 • Vít Neužil                    kategorie starší chlapci          17. místo         s časem 12,60
 • Anna Beranová          kategorie mladší dívky          109. místo       s časem 24,68
 • Kateřina Lešková       kategorie mladší dívky          114. místo       neplatný pokus
 • Závodníkům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci.

Tuto sobotu 15. října ORM pořádá podzimní kolo HRY PLAMEN se spolupráci s SDH Lažiště a obcí Lažiště.

Na soutěž Plamen je přihlášeno 17 kolektivů mladých hasičů, z toho 17 družstev starších žáků a 13 družstev mladších žáků. Celkový počet zúčastněných bude 335 osob. K obědu buřt guláš a chléb.

 

7. Schválení ocenění
Starostka navrhla ocenění.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.   

 

8. Diskuze

8.1. Starostka přednesla návrh odměn
Odměna pro vedoucí OR – Marek Študlar 4.000,-, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Miroslav Přída, Jiří Soukup – po 1.000,-.

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 5 zdržel se.  

8.2

 • na školení preventistů se přihlásili 4 zájemci, z toho 2 se omluvili. Bude nový termín školení preventistů,
 • soutěž PO očima dětí – připravit větší prezentaci ročníku – udělat výstavu prací dětí v garážích, návrh vrátit termín konání na konec června (z důvodu pandemie covid 19 se konal v září).

 

9. Usnesení a závěr

VV OSH schvaluje

 • Zajištění přípravy na krajská kola soutěží v požárním sportu 2023 – s rozpočtem, zajištěním sponzorských darů a s postupem zajištění přípravy organizačního zabezpečení.
 • Termín a místo konání shromáždění představitelů sborů + organizační zabezpečení a poté školení funkcionářů sborů s tématy školení v Hracholuskách dne 12.11.2022.
 • Projednat s SDH Vadkov konkrétní podmínky konání PHL ve Vadkově do příštího jednání VV v lednu 2023.
 • Souhlasí s návrhem inventuru v lednu 2023 se složení inventurní komise: Jiří Podlešák, Jaroslav Pauch, Tomáš Tremmel.
 • Souhlasí s návrhem odměn pro vedoucí OR, a to: Marek Študlar 4.000,-, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Miroslav Přída, Jiří Soukup – po 1.000,-..

VV OSH ukládá

 • Náměstkyni sportu a starostce OSH zajistit projednání konání kola PHL v roce 2023 ve Vadkově s SDH Vadkov.

VV OSH bere na vědomí

 • Vyhodnocení  PHL 2022.
 • Zprávu ORM.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se  

 

Jednání ukončeno ve 21:30 hod.

Zápis vypracoval: Jaroslav Hais
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek