VV 24.7.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

24.07. 2023 od 18.00 hod., kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Marek Študlar, Valerie Soukupová, František Rokůsek ml., Bc. Tomáš Tremmel, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais,  Vladimír Harvařík, Tomáš Marek, Jan Marek

Ing. Bc. Helena Kotrcová – poradní hlas

Omluveni: Jaroslav Pauch, Jiří Soukup, František Fencl, Miroslav Přída, Martin Slanec

Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Šandová

Program:

 1. Přivítání
 2. Schválení programu
 3. Vyhodnocení okresních kol soutěže
 4. Vyhodnocení krajských kol soutěže
 5. Dotace
 6. Zprávy odborných rad
 7. Správa webových stránek
 8. Schválení přístupů do evidence SDH
 9. Schválení ocenění
 10. Diskuze
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

 1. Přivítání

Jednání zahájila starostka Libuše Tremmelová a přivítala všechny přítomné.

 1. Schválení programu

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 1. Vyhodnocení okresních kol soutěže

S vyhodnocením jednotlivých kategorií okresního kola soutěže seznámili:

Petra Miklasová přednesla výsledky kategorie PS mužů, žen, dorostenců, dorostenek a jednotlivců:

V družstvech mužů se umístila družstva: 1. Svatá Maří, 2.Vadkov, 3. Lažiště

V družstvech žen se umístila družstva: 1. Svatá Maří

V družstvech dorostenců a dorostenek Svatá Maří, 2 jednotlivci a 1 jednotlivkyně ze Svaté Maří

Marek Študlar přednesl vyhodnocení hry Plamen:

V okresním kole hry Plamen se umístila družstva: v kategorii starších 1. Svatá Maří, 2. Žernovice, 3. Budilov a v kategorii mladších 1. Vitějovice, 2. Dub, 3. Budilov

Okresní soutěž, která se konala v Budilově byla dobře připravená, náročná na organizaci, jelikož místo 2 dnů byla zkrácena do jednoho dne do 18 hodin. Poděkoval za přípravu a celý průběh soutěže SDH Budilov a obci Budilov, všem rozhodčím.

Václav Zauműller přednesl vyhodnocení kategorie II požárního sportu:

Soutěž se konala v Bohumilicích. Poděkoval SDH Bohumilice za přípravu a hladký průběh soutěže.

V kategorii muži II se umístila družstva 1. SDH Svatá Maří, 2. SDH Žitná, 3. Bohumilice

V kategorii ženy II se umístila družstva: 1. SDH Žitná, 2. SDH Vitějovice, 3. SDH Lhenice

Dále zpestřila soutěž družstvo technické čety a rozhodčích v rozstřelu.

 1. Vyhodnocení krajských kol soutěže

Průběh krajské soutěže, která se konala ve dnech 10., 17. a 18.06.2023 pro jednotlivé kategorie dobrovolných hasičů vyhodnotila starostka Libuše Tremmelová.

Starostka poděkovala zúčastněným členům okresu na organizaci jednotlivých soutěží, a to zejména poděkovala Marku Študlarovi, Václavu Zaunműllerovi a Marcelu Říhovi, na kterých ležela organizace jednotlivých soutěží, dále Markétě Samkové a jejímu kolektivu za přípravu prezence a vyhodnocení, Valerii Soukupové a jejímu kolektivu za výbornou stravu a nováčkovi Jaroslavu Pauchovi, jakožto vedoucímu technické čety a jeho partě, za technické zajištění soutěže. Dále poděkovala Tomáši Markovi za časomíru, Ing. Bc. Heleně Kotrcové a Petře Miklasové za postarání se o VIP včetně občerstvení.

Starostka OSH dále poděkovala za vzornou reprezentaci SDH Svatá Maří a jednotlivým jednotlivcům na krajském kole postupových soutěží ve všech kategoriích a na republikovém kole hry Plamen a dorostu. Samozřejmě velké poděkování patří i řediteli HZS Jčk, ÚO Prachatice, plk. Ing. Milanu Rabovi a hasičům z HZS, kteří nám při organizaci soutěží velice pomohli, jak dále starostka uvedla.

Problémy v průběhu soutěže nastaly, a to v tisku diplomů, ve stravě jednou málo brambor, nahrazeno chlebem a při soutěži dorostu málo vody – vše okamžitě vyřešeno. Problém při spínání časomíry řeší Tomáš Marek. Starostka vysvětlila i dotaz na účast dvou družstev z okresů České Budějovice a Tábor na soutěži PS mužů a žen. Rozvinula se diskuze na toto téma.

Z hlediska financí starostka poděkovala všem členům VV za jejich vynaložený čas při obcházení sponzorů. Krajské soutěže jsou pokryty z darů nebo poskytnutých reklam. Ještě navrhuje z těchto prostředků pořídit notebook v částce 15.000 kč pro kancelář OSH.

Hlasování pro použití 15 tisíc Kč na pořízení notebooku: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

V jednotlivých kategoriích krajské soutěže se umístila družstva SDH následovně:

– v požárním sportu – muži: 1. Běleč (TA), 2. Todně (CB), 3. Hoštice u Volyně (ST),

ženy: 1. Nové Homole (CB II), 2. Běleč (TA II), 3. Svatá Maří (PT),

– soutěž PLAMEN – 1. Svatá Maří (PT), 2. Miletín (CB), 3. Střelské Hoštice (ST),

– dorostenky – 1. Lišov (CB I), 2. Nové Homole (CB II), 3. Střelské Hoštice (ST),

– dorostenci – 1. Drahonice (ST), 2. Nové Homole (CB I), 3. Svatá Maří (PT).

a v jednotlivcích se z našeho okresu umístili na 1. místě Vít Neužil, na 2. místě Radek Vyskočil a v jednotlivkyních na 2. místě Nikola Štefková

Na závěr hodnocení krajské soutěže poděkoval plk.Ing. Milan Raba všem, kteří se podíleli na organizaci, včetně kuchyně. Dále poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže vedoucí ORM Marek Študlar. Ing. Bc. Helena Kotrcová sdělila provedení finanční a věcné kontroly za proběhlou krajskou soutěží.

VV OSH Prachatice žádá projednání starostkou na VV KSH České Budějovice výhradu k účasti nepostupujících družstev, které se zúčastnili z okresů České Budějovice a Tábor na krajské soutěži PS, a dále požadovat finanční úhradu těchto soutěžících (za stravu – obědy, za ceny) a přednést nesouhlas s doplňováním družstev v dalších letech.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

Starostka přednesla žádost o schválení finanční částky pro družstva, které postoupí na MČR ve výši 5.000 kč na pokrytí nákladů spojených s reprezentací. Schválení této částky bude platit až do ukončení volebního období VV OSH, aby mohla družstva s touto částkou již počítat.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 1. Dotace

Pro OSH Prachatice byly letos přerozděleny následující dotace:

 • Dotace NSA v částce 49240 Kč, přičemž z toho:

*na hru Plamen a dorost částka 27810 Kč (většina je ponechána na konání podzimního kola hry Plamen),

*požární sport částka 21430 Kč

 • Dotace MŠMT – 2 druhy na 2 stupních, a to:

*vzdělávání částka …………………….. 20000 Kč

*volnočasové aktivity částka …………..45000 Kč

z toho přerozděleno ORM: SDH Staré Prachatice, SDH Lhenice a SDH Vitějovice po 10000 Kč,

za ZHVB 10000 Kč a

na setkání přípravek 5000 Kč,

*MTZ + provoz částka …………………41860 Kč

z toho na sbory po 7000 Kč: Vlachovo Březí, Svatá Maří, Bohumilice, Staré Prachatice a zbývající částku žádá ORM na provoz notebooku pro práci s mládeží. A příští rok bude počítáno s dotací pro SDH Dub a SDH Netolice pokud splní základní podmínku dotace.

*specifické aktivity – Zelená udržitelná Evropa – částka 15000 Kč rozdělena po 5000 Kč pro SDH Lhenice, SDH Žernovice a SDH Vitějovice.

 1. Zprávy odborných rad  

Zpráva ORM:

Marek Študlar ve zprávě ORM informoval, že proběhne školení 19.8.2023 ZHVB v Budilově – v celoroční činnosti mládeže, administrativě, zdravovědě, právní činnosti – školí členové ORM.

20.8.2023 také v Budilově bude připraveno setkání pro přípravky – letos změna z dorostu na přípravky – setkání přípravek se mohou účastnit děti od 3 – 7 let a sbory si mohou přivést i nečleny. Připraveno volnou formou jak pro družstva tak i jednotlivce, kteří mohou ukázat svůj program nebo se mohou přijet podívat a účastnit se připraveného doplňkového programu.

Zpráva ORR:

Jan Marek ve zprávě ORR uvedl, že školení hasič III. stupně proběhlo ve Vacově, školitel Pavel Škarda. Představa – vybudovat základnu (hasiči II. stupně mohou školit III. stupeň). Účast byla cca 20 hasičů.

Zpráva ORP

Proběhlo školení hasících přístrojů v ZŠ Strážný.

 1. Správa webových stránek

Starostka OSH seznámila přítomné s tím, že současný správce webových stránek OSH PT, pan Žídek chce skončit – nechce pokračovat ve spolupráci. Měl by se zvolit nový správce, který by mohl navázat. Návrh je na Tomáše Marka.

Hlasování pro návrh Tomáše Marka, nového správce: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 1. Schválení přístupů do evidence SDH

Byly projednány žádosti o nové přístupy do evidence SDH pro sbory: Kvilda a Strunkovice nad Blanicí.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 1. Schválení ocenění

– Starostka přednesla návrhy na ocenění

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 

 1. Diskuze

Ing. Bc. Helena Kotrcová přítomné informovala o projednávání nových stanov SH ČMS. Nyní probíhá připomínkování v rámci okresních sdružení. Poté bude návrh nových stanov posláno k připomínkování do sborů.

Dále v diskuzi plk. Ing. Milan Raba v diskuzi uvedll, že:

Strojníci, velitelé budou mít odbornou přípravu ve dnech 22. a 23.9.2023 ve Svaté Maří, v pátek bude min. 12 hodin a v sobotu bude program kratší, bude upřesněno, zda proběhne přes noc z pátku do soboty nebo ne. HZS územní obvod Prachatice rozešle pozvánky na obce, oznámení o zaplacení stravy na místě.

Poděkoval jednotkám (JPO) Netolice a Lhenice za zásah u požáru haly ve Lhenicích, jednotkám Vimperk, Zdíkov a dalším za zásah u požáru JIHOSEPAR a následně požáru bowlingu ve Vimperku a jednotce z Volar za zásah ve stanovém táboře na Soumarském Mostě. Kde byl bleskem zasažen jeden větší stan a jednotkou byl zajištěn transport šesti zraněných dětí do nemocnice.

Dále informoval o pietě k uctění památky zesnulého hasiče z Kolína.

Petra Miklasová seznámila přítomné, že PHL se rozběhla a neměla k průběhu zatím žádné připomínky.

 1. Usnesení

VV OSH schvaluje:

 • nákup počítače pro starostku OSH Prachatice,
 • sboru v případě reprezentace na MČR v tomto funkčním období uvolnění částky 5.000,- Kč z rozpočtu OSH na náklady spojené s reprezentací
 • rozdělení dotací MŠMT

Volnočasové aktivity – 45000,- Kč přerozděleno ORM na sbory Staré Prachatice, Lhenice a Vitějovice po 10000,- Kč

MTZ+provoz – 41860,- Kč Vlachovo Březí, Svatá Maří, Bohumilice, Staré Prachatice, Lhenice a nákup PC, který bude využit členem ORM při zpracování dokumentů při práci s mládeží

Specifické aktivity – zelená udržitelná Evropa – 15000,- Kč přerozděleno na sbory Lhenice, Žernovice, Vitějovice po 5000,- Kč

 • přístup do evidence SDH pro sbory Kvilda a Strunkovice nad Blanicí
 • udělená vyznamenání
 • nového správce webových stránek Tomáše Marka po ukončení spolupráce se stávajícím správcem webových stránek

VV OSH ukládá:

 • starostce OSH ukládá:

na výkonném výboru KSH projednat finanční vypořádání za účast nepostupujících družstev z okresů České Budějovice a Tábor na krajské soutěži a přednést nesouhlas s doplňováním družstev v dalších letech

VV bere na vědomí

 • zprávy – ORM, ORP a ORR
 • vyhodnocení okresních a krajských postupových kol

 

 1. Závěr

Pro usnesení hlasovalo: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

 

Jednání ukončeno ve 21:35 hodin.

Zápis vypracoval: Jaroslav Hais

Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek