VV 13.2.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

13.02. 2023 od 18.00 hod., kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, František Rokůsek ml., Valerie Soukupová, Miroslav Přída, František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jaroslav Pauch, Jiří Soukup, Bc. Tomáš Tremmel, Martin Slanec

Omluveni: Mgr. Markéta Samková, Marek Študlar, Jan Marek, Ing. Bc. Helena Kotrcová

Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Šandová

Program:

 1. Přivítání a schválení programu jednání
 2. Plán práce OSH
 3. Postupové soutěže
 4. Prachatická hasičská liga
 5. Příprava shromáždění představitelů sborů
 6. Vnitroorganizační věci
 7. Žádost o založení sboru Kvilda
 8. Zprávy vedoucích odborných rad
 9. Schválení návrhů na ocenění
 10. Různé
 11. Usnesení a závěr

 

Dokumenty

Plán práce OSH Prachatice na rok 2023 (130,6 KiB) - stáhnout  (38x)  

Pozvánka na shromáždění představitelů 2023 (144,5 KiB) - stáhnout  (27x)  

 

1. Přivítání a schválení programu jednání 

Po přivítání představila starostka OSH program jednání.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

2. Plán práce OSH  

S plánem práce seznámila přítomné starostka OSH.

 • Do plánu byl doplněn termín školení preventistů, doplnit termín odevzdání přihlášek na odbornou přípravu velitelů a strojníků, termín 2. části odborné přípravy velitelů a strojníků praktické části.
 • Školení JPO a nositelů dýchací techniky se zpracovávají a termíny budou doplněny v nejbližší době.
 • V kalendáři soutěží budou zapsány termíny schválených soutěží zaslaných od pořádajících sborů a schválených jednotlivými odbornými radami z důvodu dotací NSA.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 

3. Postupové soutěže

Starostka OSH seznámila přítomné se Směrnicemi okrskových kol.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

4. Prachatická hasičská liga
Starostka OSH seznámila přítomné s odstoupením pořadatele SDH Vlachovo Březí, místo něj bude nový pořadatel SDH Vadkov, který zajistí konání kola soutěže na louce u Vadkova. SDH má domluvené dvě CAS na doplňování vody a své občerstvení. V polovině prosince návštěva Vadkova z OSH, zjištěno, že SDH má ke konání soutěže zodpovědný přístup, starostka OSH doporučuje.

Petra Miklasová seznámila přítomné s úpravami Směrnic PHL – žádné velké změny oproti loňsku – přestup platný pro celý ročník a povolený pouze pro členy SDH v okrese, přestup možný do 31.05.2023, jen jedenkrát – doplněn bod 9. v kategorii ženy-dorostenky je povoleno usazení požárního stroje na základně při přípravě. Doplněno výsledky obou proudů oznámit na e-mail do 14 dnů. Aktualizace vydaných nových Směrnic hry Plamen.

 

5. Příprava shromáždění představitelů sborů
Navržen termín konání: 1. duben 2023 v Kulturním domě Volary.

František Rokůsek ml. přítomné seznámil s technickým zabezpečením – SDH Volary, zajistí ozvučení sálu, 4 skrutátory, parkování zajistí kromě parkoviště na náměstí i za KD v prostoru tržnice, jejíž plocha bude v té době sloužit pro parkování pro účastníky shromáždění.

Program shromáždění

13:00 – 13:45 hodin prezentace
14:00 hodin zahájení jednání

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí (návrhová a sčítací komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)
 3. Schválení programu jednacího řádu (způsobu hlasování)
 4. Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2022
 5. Zprávy odborných rad (ORM, ORR, ORPaOO) za rok 2022
 6. Zpráva OKRR 2022
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2022
 8. Plán pláce na rok 2023-02-19
 9. Starostka OSH předložila doplnění 9. bodu: Schválení bezúplatného převodu majetku z dotací Jčk z roku 2017 na jednotlivé sbory
 10. Volba do uvolněné funkce člena VV OSH Prachatice
 11. Diskuse, vystoupení hostů
 12. Přestávka a pohoštění
 13. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení
 14. Závěr

K zajištění shromáždění bylo navrženo:

 • síla hlasu k datu 26.3.2023
 • pozvánka
 • sčítací: 4 členy do sčítačky (skrutátory) + vedoucí
 • předseda: Mgr. Markéta Samková
 • předseda návrhové komise: Václav Zaumüller
 • zapisovatel: Petra Miklasová
 • předseda sčítací komise: Jaroslav Hais

Hlasování k doplnění bodu 9.:   12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

Hlasování pro celý program shromáždění: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

6. Vnitroorganizační věci

Starostka OSH informovala:

 • všechny sbory mají odvedené členské příspěvky a 5 sborů nemají ještě odevzdané hlášení o činnosti sboru. Po odevzdání chybějících hlášení VV OSH schvaluje odeslání sumáře za OSH. Pověřen náměstek vnitroorganizace Marek Študlar.
 • členské příspěvky za OSH jsou odeslány na ústředí
 • VV kraje k 31.12.2022 odepsány položky PC a tablety z krajské dotace 2017.
 • VV kraje k 31.12.2022 ukončeny smlouvy o pronájmu požárních stříkaček jednotlivých OSH, v souvislosti s tím bude s každým OSH podepsána Smlouva o výpůjčce pro případ mimořádných událostí, krajských soutěží apod.
 • Školení hospodářů zajistí Jana Kubová – proběhne v kanceláři OSH nebo při větším počtu přihlášených ve školící místnosti HZS ÚO Prachatice
 • Na školení vedoucích mládeže a školení hospodářů se zúčastní Marek Študlar a Jana Kubová.
 • SDH Čábuze – OSH začalo opět jednat s likvidátorem ve věci rušení sboru, zpoždění z důvodu nesrovnalosti ve směrnici k likvidaci vydanou ústředím a změnou zákona k rušení spolků.
 • Změna starosty sboru za uplynulý rok – SDH Strážný, SDH Zdenice a SDH Vadkov.
 • znovu uzavření smlouvy o výpůjčce prostor kanceláře a skladu od HZS
 • Starostka seznámila členy VV OSH s rezignací Markéty Samkové – členka VV zástupce za pracovní obvod Vlachovo Březí – okrsek Vlachovo Březí má zájem o zvolení jiného člena za svůj pracovní obvod

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

7. Žádost o založení sboru Kvilda

V roce 2018 byl zrušen SDH Kvilda. Zastupitel obce Kvilda předložil OSH návrh založení SDH Kvilda s tím, že pro založení má 5 budoucích členů, k 31.01.2023 oznámil, že k založení již má 20 osob (budoucích členů) a zájem zřídit i JPO sboru. Starostka informovala členy VV o jednání se zastupitelem obce Kvilda a doporučuje sbor založit.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

8. Zprávy z jednotlivých odborných rad

Odborná rada mládeže

 • 20.08.2022 – proběhlo školení vedoucích mládeže za účasti 72 osob, z toho bylo umožněno 4 osobám z okresu České Budějovice.
 • 21.08.2022 – setkání mládeže – ze sborů Vitějovice, Tvrzice, Žernovice
 • V letošním roce navrženo zapojit do setkání i přípravku.
 • Podzimní kolo hry Plamen proběhlo 15.10.2022 v Lažišti, Václav Zauműller poděkoval SDH Lažiště za zajištění kola, účast na kole celkem 335 osob, v tom 17 družstev starších žáků a 15 družstev mladších žáků. Umístění v kategorii starší se na 3. místě umístilo družstvo Žernovice, na 2. místě družstvo Vitějovice A na 1. místě družstvo Svatá Maří A. Z kategorie mladších se umístilo na 3. místě družstvo Vitějovice na 2. místě družstvo Dub a na 1. místě družstvo Budilov A.
 • ZPV Lažiště – nepostupová soutěž pro tento ročník Závodu požárnické všestrannosti umístění hlídek kategorie mladší 3. místo Lhenice, 2. místo Vitějovice 1 a 1. místo Svatá Maří, v kategorii starší 3. místo Vitějovice 1, 2. místo Svatá Maří a 1. místo Vlachovo Březí.

Odborná rada represe

 • Rada represe se sešla 01.11.2022 v klubovně SDH Čkyně – zabývala se školením velitelů a strojníků – témata. V roce 2023 se školení uskuteční na podzim po ukončení PHL.
 • Sekce rozhodčích se sešla 08.02.2023 v kanceláři OSH Prachatice – zhotovení směrnic pro postupová (okrsková) kola, úprava propozic PHL (u družstev žen nastartovaná PS), na 14.04.2023 plánováno ve Svaté Maří školení rozhodčích.

Odborná rada prevence

 • 02.11.2022 proběhla schůze.
 • 25.11.2022 proběhla odborná příprava preventistů za účasti 20 nových členů a 2 cyklických.
 • 08.03.2023 termín pro odevzdání prací dětí PO očima dětí, následně vyhodnocení okresního kola – téma HASIČI A KOMÍNY.

 

9. Schválení návrhů na ocenění

 • Starostka OSH přednesla návrhy na ocenění.
 • Dále přednesla návrh na významné ocenění Zasloužilý hasič ze sboru SDH Vacov pro Josefa Maránka bývalého starostu sboru.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

 

10. Různé

Starostka OSH poděkovala Františku Rokůskovi ml. za zajištění předání blahopřání k významnému výročí věku (jubileu) členům sborů okresu Prachatice.

Plk. Ing. Milan Raba – informoval, že v případě po založení SDH Kvilda a funkčnosti sboru bude s nimi v kontaktu ohledně zřízení JPO.

 

11. Usnesení a závěr

VV OSH schvaluje

 • plán práce
 • termín, místo konání, program a zajištění shromáždění představitelů sborů
 • Směrnici okrskových kol
 • Směrnici PHL
 • Sumář okresu
 • prodloužení smlouvy o výpůjčce prostor kanceláře

VV OSH souhlasí

 • se vznikem pobočného spolku SDH Kvilda

VV OSH bere na vědomí

 • rezignaci člena VV OSH Prachatice – zástupce pracovního obvodu Vlachovo Březí – Mgr. Markéty Samkové
 • zprávy OR prevence, represe, mládeže
 • návrh valné hromady okrsku Zdíkov na doplnění člena VV OSH Prachatice do pracovního obvodu Zdíkov – Vladimíra Harvaříka, popřípadě bude doplněn návrh z valné hromady okrsku Vlachovo Březí o doplnění člena VV tohoto pracovního obvodu k projednání na Shromáždění představitelů sborů

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Příští jednání VV OSH Prachatice se uskuteční dne 17.04.2023 od 18:00 hodin.

Jednání ukončeno ve 20:30 hodin.

 

Zápis vypracoval: Ing. Jaroslav Hais
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek