VV 18.12.2023

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE
18.12. 2023 od 18.00 hod., kancelář OSH
Přítomní: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Marek Študlar, František Rokůsek ml., František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jaroslav Pauch, Jiří Soukup, Vladimír Harvařík, Miroslav Přída
Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Vozábalová
Omluveni: Martin Slanec, Valerie Soukupová, Jan Marek, Bc. Tomáš Tremmel, Tomáš Marek
Ing. Bc. Helena Kotrcová – poradní hlas, František Rokůsek st.- poradní hlas
Program:
1. Přivítání a schválení programu jednání
2. Plán práce
3. Volba vedoucího odborné rady soutěží
4. Prachatická hasičská liga
5. Inventurní komise
6. Zprávy odborných rad
7. Schválení ocenění
8. Diskuze
9. Usnesení a závěr
1. Přivítání
Jednání zahájila starostka Libuše Tremmelová, přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem jednání.
Schválení programu
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
2. Plán práce
Starostka předložila návrh plánu práce na rok 2024. Na jednání byl tento plán projednán a doplněn o některé zatím neuvedené termíny v návrhu.
Schválení plánu práce
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

3. Volba vedoucího odborné rady soutěží
Starostka OSH předložila návrh na vedoucího odborné rady soutěží – Jaroslava Paucha.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
4. Prachatická hasičská liga
Petra Miklasová seznámila přítomné s průběhem a vyhodnocením letošního ročníku Prachatické hasičské ligy:
– z důvodu nepříznivého počasí bylo zrušeno ve 23.ročníku PHL kolo ve Vitějovicích,
– vyhodnocení: umístění družstev v kategorii:mladší děti: 3. místo Vitějovice A, 2. místo Lhenice,1. místo Budilov A
starší děti: 3. místo Lhenice, 2. místo Vitějovice A, 1. místo Budilov A ženy /dorostenky: 3.místo Oseky, 2. místo Vitějovice A,1. místo Vitějovice Cmuži: 3. místo Oseky, 2. místo Vadkov, 1. místo Šipoun
5. Inventurní komise
Starostka předložila návrh inventurní komise ve složení Jiří Podlešák, Jaroslav Pauch, Tomáš Tremmel.
Inventuru komise provede v 1. týdnu v lednu 2024.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
6. Zprávy odborných rad
Zpráva ORM:
Se zprávou přítomné seznámil Marek Študlar.
Dne 30.10.2023 proběhlo podzimní kolo hry Plamen ve Lhenicích. Organizačně měli místní hasiči vše dobře připravené. Odborná rada mládeže děkuje všem členům místního sboru za poskytnutí prostor, za organizační zabezpečení a technické četě za pomoc. Poděkování též patří starostce obce za podporu místního sboru a soutěžících. Podzimního kola hry Plamen se zúčastnilo celkem 281 osob, přihlášeno bylo 13 kolektivů mladých hasičů, z toho 11 družstev v kategorii mladších a 14 družstev v kategorii starších. V kategorii starší se umístilo na 3.místě družstvo Budilov A, na 2.místě družstvo Žernovice a na 1.místě družstvo Svatá Maří A. V kategorii mladší se umístilo na 3.místě družstvo Vitějovice, na 2.místě družstvo Žernovice a na 1.místě družstvo Svatá Maří.
Na ZHVB se zúčastnilo 155 osob, bylo přihlášeno celkem 21 hlídek, z toho 9 hlídek v kategorii mladších a 10 hlídek v kategorii starších a v kategorii přípravky 2 hlídky. Výsledky jsou na webových stránkách OSH, v sekci Mladí hasiči.
Do krajského kola ZHVB, které se konalo v Trocnově, postoupila hlídky z 1. a 2. místa kategorií mladších a starších. V kategorii starších se hlídka Žernovic umístila na 11. místě a hlídka Vitějovic na 12. místě. V kategorii mladších se umístila hlídka Lhenic na 12. místě a hlídka Vitějovic na 3. místě.
Dotace:
Kromě MSMT provoz byly v pátek 15.12.2023 všechny finanční prostředky z dotačních titulů připsány na bankovní účet OSH a dnes 18.12.2023 byly peníze rozeslány dle dílčích dohod na účty sborů.MTZ: ORM přidělila dotaci 5 sborům – Bohumilice, Vlachovo Březí, Svatá Maří, Staré Prachatice a Lhenice,
Volnočasové aktivity – přidělena sborům Vitějovice, Staré Prachatice a Lhenice,
Zelená udržitelná Evropa – přidělena sborům Lhenice, Žernovice a Vitějovice.
Zpráva ORR:
Jiří Soukup seznámil přítomné se zprávou ORR.
– školení velitelů a strojníků proběhlo ve dnech 22. – 23.09.2023 ve Svaté Maří, každý den byla účast nad 90 osob,
– další praktické školení /kontejner na auto/ proběhlo na stanici HZS v Prachaticích dne 14.11.2023 – ukázka za účasti ze sborů Lažiště, Vlachovo Březí a Lhenice,
– odborná způsobilost HASIČ III. stupně – termín konání v roce 2024 bude upřesněn.
Zpráva ORPaOO
Miroslav Přída seznámil přítomné se zprávou:
– školení preventistů proběhlo v Prachaticích v listopadu 2023, zúčastnilo se 22 osob, z toho 8 nových (z Prachaticka),
– 16.02.2024 se bude školení preventistů konat pro Vimpersko ve Zdíkově,
– soutěž PO očima dětí – materiály budou rozeslány na školy v lednu 2024, na sbory již rozesláno ORM
7. Schválení ocenění
– předložené návrhy na ocenění
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
8. Diskuze
V příspěvku do diskuse plk. Ing. Milan Raba:
– poděkoval za spolupráci mezi HZS a OSH (při krajských soutěžích),
– poděkoval sborům za práci v PO,
– informoval o práci nových pracovníků HZS (kladné hodnocení),
– informoval o podepsání smlouvy mezi hasiči okresu Freyung a Jihočeským krajem – týká se spolupráce se sbory na Volarsku (ke Strážnému),
– informoval a kladně hodnotil účast dobrovolných hasičů na Hasičské pouti ve Vlachovo Březí dne 07.05.2023.
Starostka poděkovala za OSH Hasičskému záchrannému sboru Jčk, ÚO Prachatice za spolupráci.
Dále starostka seznámila přítomné s následujícím:
– informovala o průběhu krajských soutěžích v Prachaticích,
– SDH Čábuze je k 08.11.2023 zrušen,
– shromáždění starostů schválilo posunutí volebního období na 12/2025 – 07/2026.
U části orgánů na nižších úrovních bude postupováno dle ustanovení stanov o pokračování do zvolení nových funkcionářů. Těmto funkcionářům není odepřeno ukončit činnost ve své funkci po pěti letech a uskutečnit volbu v příslušném pobočném spolku. V takovém případě budou nové orgány voleny pouze na 1 rok jako dokončení předchozího volebního období. Konání volebního cyklu dle výše uvedeného tím není dotčeno. V návaznosti na zápis do veřejného rejstříku: Městský soud v Praze automaticky nekontroluje délku funkčního období a potvrzuje možné prodloužení funkčního období dle článku 5, odstavce 10 Stanov SH ČMS.
– kalendář akcí na rok 2024 SH ČMS – v kalendáři akcí mohou být pouze soutěže, kterými je pořadatelem nebo spolupořadatelem OSH. Tyto soutěže jsou brány pro dotace NSA jako oficiální.
– odměna pro vedoucí OR – Marek Študlar 5 000 Kč; Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, Petra Miklasová a Jiří Soukup po 3 000 Kč.
– výpověď s webmasterem (p. Žídkem) podepsána a všechny přístupy k webu předány,
– zvednutí mzdy přes DPP pro pracovnici kanceláře na 200 Kč, tj. 50 Kč/hod., roční navýšení o 6 000 Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
– strava – na shromáždění, školení, PS – navrženo zvýšení stravného ze 60 Kč na 70 Kč
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
– dále starostka seznámila s informacemi z ústředí:
tři projekty na Ministerstvo obrany: 1) příprava skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva, zaměřená na branně-technické aktivity, 2) součinnostní cvičení pro dobrovolné hasiče zařazených v JPO, 3) mladí hasiči a brannost.
Připravuje se úprava stejnokrojového předpisu – rozšíření o sportovní kalhoty s odepínáním na kraťasy.

9. Usnesení a závěr
VV OSH schvaluje:
– plán práce OSH Prachatice na rok 2024,
– schvaluje návrhy na ocenění,
– odměny náměstkům a vedoucím OR za rok 2023,
– zvednutí hodinové sazby mzdy pro pracovnici kanceláře,
– zvednutí stravného na shromáždění, školení, PS.
VV OSH volí:
– vedoucího odborné rady soutěží Jaroslava Paucha.
VV OSH bere na vědomí:
– zprávu vyhodnocení PHL,
– zprávu odborné rady mládeže,
– zprávu odborné rady represe,
– zprávu odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Závěr
Jednání ukončeno ve 20:20 hodin.
Zápis vypracoval: Jaroslav Hais
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek