VV 11.3.2024

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE 

11.03. 2024 od 18.00 hod., kancelář OSH 

Přítomní: Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Marek Študlar, Valerie Soukupová, Jan Marek, František Rokůsek ml., František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Jiří Soukup, Vladimír Harvařík, Miroslav Přída, Tomáš Marek

Hosté: plk. Ing. Milan Raba, Helena Vozábalová

Omluveni: Bc. Tomáš Tremmel, Jaroslav Pauch

                  Ing. Bc. Helena Kotrcová – poradní hlas

Neomluveni: Martin Slanec

Program: 

1.   Přivítání a schválení programu jednání  

2.   Plán práce OSH  

3.   Postupové soutěže 

4.   Prachatická hasičská liga 

5.   Příprava shromáždění představitelů sborů

6.   Setkání zasloužilých hasičů Jčk

7.   Vnitroorganizační věci 

8.   Zprávy vedoucích odborných rad 

9.   Schválení přístupů do evidence SDH a OSH.  

10. Schválení návrhů na ocenění 

11. Různé

12. Usnesení a závěr 

1.  Přivítání

Jednání zahájila starostka Libuše Tremmelová, přivítala všechny přítomné a seznámila přítomné s programem jednání.

     Schválení programu jednání

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

2. Plán práce OSH

Starostka OSH předložila dopracovaný návrh plánu práce na rok 2024. Na jednání byl tento plán schválen.

Schválení plánu práce

08.11.2024 – Školení odznak odbornosti hasič III.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Dále starostka informovala o termínech konání akcí v Jihočeském kraji:

ZH – 10.08.2024 – Setkání zasloužilých hasičů Jčk

04.05.2024 – kvalifikační soutěž 60 m s překážkami Ledenice

08.05.2024 – kvalifikační soutěž 60 m s překážkami Borovany

10.08.2024 – kvalifikační soutěž 60 m s překážkami Paseky

09.11.2024 – Krajská soutěž ZHVB Čestice

PO očima dětí – krajské kolo soutěže

   

3. Postupové soutěže

Starostka OSH seznámila přítomné s důležitými body týkající se Směrnic okrskových kol – došlo pouze ke změně datumů.

OZ okresní kolo PS mužů a žen kategorie I. – termín konání dne 01.06.2024 ve sportovním areálu Tatran v Prachaticích, doba zahájení byla posunuta z důvodu obsazenosti hřiště – zahájení bude ve 14:00 hodin. Dále byla projednána příprava soutěže organizátorem včetně zajištění dodávky vody územním odborem HZS Prachatice. 

OZ okresní kolo PS mužů a žen kategorie II. – termín konání dne 08.06.2024 ve sportovním areálu hasičů v Bohumilicích – začátek – nástup 16:00 – 16:15 hodin (od 15:00 hodin prezentace)        

Schválení konání postupových soutěží:  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

4.  Prachatická hasičská liga  

Petra Miklasová seznámila přítomné s důležitými změnami v konání PHL:

– dodání a odvezení okresní PS 12 – na všechny soutěže zajistí Marek Študlar, který na jednání doplnil, že zajišťuje údržbu PS 12, doplňování benzínu a chladící kapaliny, navrženo vrácení výše poplatku za soutěžní družstvo na 50 Kč pro zajištění převozu a chodu PS 12.

– u kategorie MH ml. pomoc dvou vedoucích při přípravě na základně, u kategorie MH st. bude trenér stát vždy za strojem v průběhu plnění pokusu,

– projednávání návrhu půjčení jednoho člena z jiného družstva či organizace pouze z okresu Prachatice – během sezóny zjistit zájem družstev o půjčování členů i z jiných okresů.

Hlasování o návrhu půjčování člena pouze z okresu Prachatice

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

Hlasování o schválení celých směrnic

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se. 

5. Příprava shromáždění představitelů sborů

Starostka OSH předložila návrh konání Shromáždění představitelů sborů.

Termín a místo konání: 27.04.2024 ve společenském sálu v obci Malovičky.

15:00-15:45 hodin – prezentace                                                                                                   16:00 hodin           – zahájení jednání 

Program jednání:                                                                                                                       1) Zahájení                                                                                                                                2) Volba pracovních komisí (návrhová a sčítací komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)                                                                                                                                3) Schválení programu a jednacího řádu (způsobu hlasování)                                                      4) Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2023                                                                          5) Zprávy odborných rad (ORM, ORR, ORPaOO, ORHS) za rok 2023                                         6) Zpráva KRR 2023                                                                                                                 7) Zpráva o hospodaření za rok 2023                                                                                       8) Plán práce na rok 2024                                                                                                              9) Návrh rozpočtu na rok 2024                                                                                                    10) Prezentace připravovaných změn ve Stanovách SH ČMS                                                     11) Diskuse, vystoupení hostů                                                                                                      12) Přestávka a pohoštění                                                                                                          13) Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení              14) Závěr     

– síla hlasu k 21.4.2024

Schválení návrhu konání Shromáždění představitelů sborů a jeho organizačního zabezpečení:

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

6.  Setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje

Starostka OSH přednesla návrh konání setkání zasloužilých hasičů Jčk, který byl na jednání doplněn

28.03.2024 setkání se ZH OSH Prachatice s vedením OSH v kanceláři OSH (zasedací místnosti HZS.

10.08.2024 – setkání se ZH Jihočeského kraje v Pošumavském muzeu Stachy

 • Domluveny prohlídky muzea po 20-25 osobách na dobu 30 minut s průvodcem, jinak po celou dobu možnost volné prohlídky. 
 • Parkování bude zajištěno na parkovišti nad muzeem, u muzea budou stany se stolovými sety, zajištěna hudební kapela Starošumavská a fotograf

Starostka OSH dále přednesla návrh na přesun zisku z krajských soutěží, které se konaly v roce 2023 v Prachaticích k rozpočtu pro zasloužilé hasiče a návrh rozpočtu na zajištění setkání by takto předložila ke schválení na Shromáždění představitelů.      

Schválení příprav setkání

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

7.  Vnitroorganizační věci 

Starostka OSH na jednání seznámila přítomné s následujícím:

 • členské příspěvky mají všichni členové OSH zaplaceny,
 • členské příspěvky za OSH jsou odvedeny,
 • daňové přiznání je hotové a odevzdané 14. února 2024,
 • školení hospodářů – účastnilo se 15 funkcionářů,
 • s jednáním na KHS, kde byla projednána účast na krajských soutěžích. Pro další krajské soutěže se zúčastní pouze družstva – vítězové okresních kol,
 • informovala o novém vzhledu webových stránek OSH a jejich kontrolou.   

Náměstek Marek Študlar rozdal přítomným tabulku funkcionářů sborů podle pracovních obvodů, kde jsou vyznačeny změny starostů sborů a případně i další změny, které byly uvedeny v Hlášení o činnosti sborů za rok 2023. 

8.  Zprávy vedoucích odborných rad

Zpráva ORM:

Marek Študlar přítomné seznámil se zprávou:

 • jednání ORM bude 26.03.2024 – bude projednávat a schvalovat OZ Plamen ve Sv.Maří,
 • OZ dorostu již bylo projednáno, spolupráce s Jaroslavem Pauchem.  

Zprávu doplnil náměstek mládeže Václav Zaunmüller:

– od kolektivů mládeže jsou zaslány registrační listy, 

– kolektivů MH je 19 a sportovních oddílů mládeže je 21,

– v centrální evidenci SH ČMS je 625 dětí, v registračních listech je počet 548, z toho MH – 510 dětí, sport – 444 dětí.  

Zpráva ORPaOO

Miroslav Přída seznámil přítomné se zprávou:

– 16.02.2024 proběhla odborná příprava preventistů proběhla ve Zdíkově, zúčastnilo se celkem 12 osob, z toho 2 nové – III. stupeň, 2 osoby – rozšíření II. stupeň, přednášel Zdeněk Půbal z HZS Jčk

– 24.02.2024 se konal seminář pro preventisty v CHH Přibyslav, kterého se zúčastnil vedoucí ORPaOO Miroslav Přída, v programu byl mj. připravovaný zákon o PO, ve kterém je mj. návrh, aby vyškolení preventisti mohli provádět kontroly v budovách,

– 23.03.2024 – v České Třebové se uskuteční 1. ročník konference ochrany obyvatelstva, kterého se zúčastní Miroslav Přída a Jan Líkař      

– soutěž PO očima dětí – termín odevzdání je do 13.03.2024 a následně v pátek 15.03.2024 bude vyhodnocena. Po krajském vyhodnocení bude sdělen termín vyhodnocení.   

Zpráva ORR:

Jiří Soukup seznámil přítomné se zprávou ORR: 

– jednání odborné rady represe se v letošním roce konalo 1x – ve Volarech – na programu bylo vyhodnocení činnosti v uplynulém období,

– vedoucí ORR – Jiří Soukup a dále Jan Marek se zúčastnili školení v Bílých Poličanech, na kterém byly zejména tato témata:

hašení solárních elektráren + elektrických automobilů (nový PHP pro IZS, při těchto požárech se dá ochlazovat zařízení tak, aby se požár nerozšířil do okolí, jinak zařízení nechat vyhořet, jiné řešení není), lesní požáry – nedostatek vody – řešit obnovou vodních zdrojů, pořizování záznamů ze zásahů, téma psovodi, ochrana obyvatelstva, hašení virtuální technikou v kontejneru,      

setkání praporů v Telči, které se uskuteční v letošním roce.

Zpráva ORHS 

Starostka OSH přečetla zprávu za nepřítomného vedoucího ORHS, Jaroslava Paucha:

 • informovala, že v krajské ORHS jsou jejími členy všichni vedoucí z okresních ORHS  + lektoři jmenovaní z KSH
 • doškolení trenérů III. stupně z okresu Prachatice – část již proběhla on-line, praktická část školení pro okresy Prachatice, Český Krumlov, Strakonice a Klatovy proběhne na Klatovsku v březnu 2024,

9.  Schválení přístupů do evidence SDH 

     Schválení přístupů do evidence OSH

Starostka OSH přečetla žádosti o přístupy SDH a OSH:

SDH Horní Vltavice, SDH Rohanov, SDH Včelná  pod  Boubínem, SDH Malovičky, SDH Strážný

 

OSH Prachatice – zrušení přístupu Markéty Samkové a schválení přístupu pro vedoucího ORP a OO – Miroslava Přídu.  

Schválení přístupů:

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

10. Schválení návrhů na ocenění

Starostka OSH přednesla návrhy na ocenění členů.

Václav Zaunmüller navrhl udělit odměnu pro účetní za zpracování účetnictví za rok 2023.

Schválení:

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

11. Různé 

S příspěvkem vystoupil host – plk. Ing. Milan Raba:

– 18.05.2024 se bude konat VI. Jihočeská hasičská pouť v Prachaticích – od 10 hodin bude mše v kostele (1 hodinu), pak program na náměstí, stužkování praporů,

– odborná příprava strojníků a velitelů – v plánu 1. část 05.04.2024, bude navazovat 16 hodin e-learing, podzim 4.-5.10.2024 proběhne v Budilově – součástí bude i školení první pomoci (zajistěno u záchranné služby), 

– odborná příprava preventistů byla provedena Zdeňkem Půbalem, který je již vyškolen a zařazen do služebního poměru.   

Miroslav Přída poděkoval řediteli ÚO HZS Jčk, plk. Ing. Milanu Rabovi za přípravu preventistů.

Následně starostka OSH informovala o následujícím:

– na MČR dorostu v Písku – z OSH zajištění kabelů, praporků a technické čety v počtu 5 lidí,

– kalendář soutěží na ústředí je schválen a soutěže v něm uvedené jsou brány jako oficiální soutěž pro dotace NSA,

– soutěže TFA Jčk – 6 soutěží, 3 jsou kvalifikační – přidána kategorie dorost,

– z KHS bude přidělen jeden ruksak déčkový program – ORR navrhne sbor pro přidělení

12. Usnesení a závěr

Usnesení

VV OSH schvaluje:

– plán práce OSH Prachatice na rok 2024,

– termín, místo konání, program a zajištění shromáždění představitelů sborů,

– Směrnice postupových kol,

– Směrnici PHL,

– přístupy do evidence SDH a OSH,

– mimořádnou odměnu pro účetní za rok 2023 za zpracování účetnictví za rok 2023.

VV OSH bere na vědomí:

– zprávu odborné rady mládeže,

– zprávu odborné rady represe,

– zprávu odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva,

– zprávu odborné rady hasičského sportu. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Závěr

Jednání ukončeno ve 20:40 hodin.

Zápis vypracoval: Jaroslav Hais

Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová    

Tomáš Marek