Shromáždění představitelů sborů – 12.11.2022

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ 12. 11. 2022 Hracholusky

Představitelé: starostka OSH Prachatice Libuše Tremmelová, SDH: Bohumilice, Borová Lada, Budilov, Buk, Bušanovice, Čkyně, Dolní Nakvasovice, Dolní Kožlí, Dub, Hrabice, Hracholusky, Husinec, Chlumany, Jáma, Jaroškov, Javornice, Kralovice, Ktiš, Lažiště, Lhenice, Mahouš, Malovičky, Mičovice, Netolice, Nová Pec, Obora, Onšovice, Oseky, Přečín, Rohanov, Setěchovice, Sídl. Míru Vimperk, Smrčná, Stachy, Staré Prachatice, Strážný, Svatá Maří, Svojnice, Šipoun, Štítkov, Těšovice, Třešňový Újezdec, Tvrzice, Vacov, Včelná pod Boubínem, Velký Bor, Vimperk, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Záblatí, Zbytiny, Zdenice, Zdíkov, Žernovice, Žitná

Přítomní členové VV OSH Prachatice: Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Jiří Soukup, Jan Marek, Tomáš Tremmel, Jaroslav Pauch, Jiří Podlešák, František Fencl, Martin Slanec, Mgr. Markéta Samková, František Rokůsek ml., Ing. Jaroslav Hais

Skrutátoři: Jiří Doubek, Jan Jiráň, Stanislav Carda, Pavel Petrášek

Hosté: ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice plk. Ing. Milan Raba, zástupce HVP, a. s. Václav Kalvas, Jana Kubová – účetní OSH Prachatice

Omluveni: Ing. Bc. Helena Kotrcová – předsedkyně OKRR, Václav Vozábal – starosta obce Hracholusky, František Rokůsek st. – vedoucí aktivu zasloužilých hasičů, Helena Šandová – pracovnice kanceláře OSH Prachatice, Ing. Jiří Žižka – starosta KSH Jihočeského kraje a OSH České Budějovice

Schválený program jednání

  1. Zahájení
  2. Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací a volební komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)
  3. Schválení programu, jednacího a volebního řádu (způsobu hlasování)
  4. Zvýšení odvodu členského příspěvku od roku 2023
  5. Rozpočet OSH v roce 2023
  6. Diskuse, vystoupení hostů
  7. Přestávka a pohoštění
  8. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení
  9. Závěr

Hlasování: 57 pro, 0 proti, 0 zdržel se
– schváleno

 

1. Zahájení
Předsedající schůze Mgr. Markéta Samková zahájila shromáždění a přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice pana Plk. Ing. Milana Rabu, zástupce HVP a. s. pana Václava Kalvase, představitele jednotlivých sborů okresu Prachatice, sestru starostkou Libuši Tremmelovou a členy VV OSH v Prachaticích.

Sestra Markéta Samková oznámila, že je přítomno 57 představitelů sborů včetně sestry starostky z celkového počtu 110 sborů, tudíž je shromáždění usnášeníschopné. Poté poprosila přítomné o uctění památky těch, kteří nás navždy opustili.

V rámci zahájení dostal slovo zástupce HVP, a. s. Václav Kalvas a krátce seznámil přítomné s nabídkou pojišťovny.

 

2. Volba pracovních komisí (pracovní předsednictvo, návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatelé)

Sčítací komise
Předseda: Ing. Jaroslav Hais – SDH Vimperk
Skrutátoři: Jiří Doubek – SDH Hracholusky
Jan Jiráň – SDH Hracholusky
Stanislav Carda – SDH Hracholusky
Jiří Petrášek – SDH Hracholusky

Návrhová komise
Předseda: Václav Zaunmüller – SDH Žernovice
Členové: Jana Soukupová – SDH Kralovice
Jan Marek – SDH Netolice

Předsedající schůze
Mgr. Markéta Samková – SDH Vlachovo Březí

Zapisovatelka a ověřovatelé
Zapisovatelka: Valerie Soukupová – SDH Netolice
Ověřovatelé: Jiří Tomek – SDH Žernovice
Miroslav Přída – SDH Oseky

Hlasování: 57 pro, 0 proti, 0 zdržel se
– schváleno

 

3. Schválení programu a jednacího řádu
VV OSH Prachatice navrhl shromáždění představitelů stejný způsob hlasování jako v předešlých letech. Předsedkyně schůze seznámila přítomné se způsobem hlasování při shromáždění představitelů sborů.

VV navrhl shromáždění delegátů sborů následující způsob hlasování. Za každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH ke dni 1. 11. 2022, byl sbor při hlasování zastoupen jedním hlasem. Počet, neboli síla hlasů byla vyjádřena číslicí na hlasovacím lístku.
Př.: Sbor, který má 10 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 1
Sbor, který má 160 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 4

Hlasování: 57 pro, 0 proti, 0 zdržel se
– schváleno

 

4. Zvýšení odvodu členského příspěvku od roku 2023
Sestra starostka informovala přítomné o důvodech vedoucích k nutnosti navýšení odvodu členských příspěvků na OSH Prachatice od roku 2023. Shrnula vývoj výše členského příspěvku, seznámila přítomné pro srovnání s výší členských příspěvků u jiných organizacích a dále seznámila přítomné detailně s rozpočtem OSH jak za rok 2022 tak pro rok 2023.

Vyzvala přítomné, aby se případně zeptali či vyjádřili k nutnosti navýšení odvodů členských příspěvků.
K odvodu se vyjádřil Václav Zaunmüller z SDH Žernovice, který přítomným připomněl, že členové VV OSH Prachatice (zejména Valerie Soukupová a Marek Študlar) zajišťují činnosti, které by OSH Prachatice jinak stálo značné množství finančních prostředků. Marek Študlar doma vyrábí překážky pro sport, které by při nákupu přes dodavatele stály mnohem více a Valerie Soukupová zajišťuje stravu a zásobování, díky čemuž není nutné zajišťovat stravu externě za mnohem vyšší náklady.

VV OSH Prachatice navrhl navýšení částky odvodu na OSH na 150 Kč za osobu bez rozdílu věku (děti i dospělí stejně).

Hlasování sílou hlasu: 87 pro, 11 proti, 0 zdržel se
– schváleno

 

5. Rozpočet OSH v roce 2023
Rozpočet OSH na rok 2023 představila sestra starostka. Zdůraznila pořádání krajských soutěží v roce 2023 a krátce zdůvodnila zahrnutí jednotlivých položek do rozpočtu.

S dotazem se přihlásila zástupkyně z SDH Vitějovice. Dotazovala se, zda je možné čerpat na sportovní akce dotace. Starostka informovala přítomné, že na uvedené akce je možné čerpat dotace NSA

Hlasování sílou hlasu: 92 pro, 0 proti, 6 zdržel se
– schváleno

 

6. Diskuse, vystoupení hostů
V diskuzi vystoupil Plk. Ing. Milana Raba a seznámil představitele s činností HZS. Po 33 letech u HZS odešel krajský ředitel plk. Lubomír Bureš. Novým ředitelem HZS Jihočeského kraje se stal plk. Ing. Martin Sviták. Jeho novým náměstkem pro operační řízení je plk. Ing. Jiří Chmel.

Na zemním odboru HZS Prachatice došlo a dojde taktéž k personálnímu přeobsazení. V minulém roce odešel do civilu Miroslav Nagy a byl nahrazen Josefem Mertlíkem. Velitelem stanice byl jmenován Hynek Sojka. Jan Šetler taktéž odešel do civilu. Od 1. 1. 2023 dojde ke změně typu stanice ve Vimperku z P1 na P2 (došlo k navýšení početního stavu o 9 lidí).
Dále informoval, že proběhne v listopadu školení preventistů a seznámil přítomné krátce se statistikou požárovosti (zejména třídenní požár seníku ve Smědči). Uvedl, že dlouhodobě máme nulovou úmrtnost při požárech (jak civilisté, tak hasiči).

Na likvidaci požáru ve Hřensku se podílelo i 21 příslušníků HZS ale i některé dobrovolné jednotky z OSH Prachatice.
Dále Milan Raba apeloval na SDH, aby se kolektivy zapojovaly více do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Pokračoval informací o rámcových smlouvách, dotacích a vybavenosti jednotek v rámci OSH Prachatice. Závěrem požádal přítomné a vzkázání poděkování za práci v SDH jak při práci s mládeží, tak i při činnosti JPO.

Do diskuze se dále přihlásila sestra Petra Miklasová s dotazem, zda by nebylo možné posunout lhůtu pro odhlašování členů na OSH do konce ledna 2023 z důvodu teoretického nesouhlasu členů SDH s navýšením odvodů. Sestra starostka vysvětlila, že toto není možné, neboť OSH odvádí příspěvky na Ústředí za stavu členské základny ke dni 31. 12. 2022. Nicméně přislíbila, že se uvedeným podnětem bude zabývat VV OSH na svém příštím jednání.

 

7. Přestávka a pohoštění – změna ve schváleném programu
Předsedající schůze navrhla změnu schváleného programu jednání, a sice vynechání přestávky a přistoupení rovnou k přečtení návrhu usnesení. Požádala přítomné o hlasování o této změně.

Hlasování sílou hlasu: 93 pro, 0 proti, 4 zdržel se
– schváleno

 

8. Usnesení
Návrh usnesení shromáždění přečetl bratr Václav Zaunmüller.

- usnesení (166,9 KiB) - stáhnout  (39x)  

Hlasování sílou hlasu: 96 pro, 0 proti, 2 zdržel se
– schváleno

 

9. Závěr
Předsedající schůze sestra Markéta Samková poděkovala za klidné a přínosné jednání, rozloučila se s přítomnými a popřála šťastnou cestu domů. Dále vyzvala přítomné, kteří se měli zúčastnit následujícího školení, aby se přemístili do prostoru školící místnosti.

 

Zapsala: Valerie Soukupová
Ověřovatelé: Jiří Tomek

Miroslav Přída

Tomáš Marek