Shromáždění představitelů 1. 4. 2023 ve Volarech

SHROMÁŽDĚNÍ PŘEDSTAVITELŮ SBORŮ 01. 04. 2023 ve Volarech

Představitelé: starostka OSH Prachatice Libuše Tremmelová, SDH: Benešova Hora, Bohumilice, Borová Lada, Budilov, Budkov, Čkyně, Dolní Nakvasovice, Dolní Kožlí, Horní Vltavice, Horosedly, Husinec, Chroboly, Jáma, Jaroškov, Javorník, Kratušín, Ktiš, Lenora, Lhenice, Malovice, Malovičky, Masákova Lhota, Mičovice, Nebahovy, Netolice, Nová Pec, Nový Dvůr, Obora, Onšovice, Oseky, Prachatice, Protivec, Putkov, Rohanov, Setěchovice, Sídl. Míru Vimperk, Smrčná, Stachy, Staré Prachatice, Stožec, Strážný, Svatá Maří, Šipoun, Štítkov, Šumavské Hoštice, Třešňový Újezdec, Tvrzice, Vacov, Vadkov, Velký Bor, Vimperk, Vitějovice, Vlachovo Březí, Volary, Výškovice, Zábrdí, Zdenice, Zdíkov, Žernovice.

Přítomni: Mgr. Markéta Samková, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Jiří Soukup, Miroslav Přída,  Jan Marek, Tomáš Tremmel, František Fencl, Martin Slanec, František Rokůsek ml., ing. Jaroslav Hais, František Rokůsek st., Helena Šandová.

Hosté: ředitel HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice plk. Ing. Milan Raba, duchovního poradce HZS diecéze ČB Mgr. Šimon Stančík, navržený nový člen VV Vladimír Harvařík a Tomáš Marek, starosta zakládajícího SDH Kvilda p. Bolda

Omluveni: Jiří Podlešák, předsedkyně OKRR Ing. Bc. Helena Kotrcová, Mgr. Bc. Martina Pospíšilová starostka Volar, Jiří Žižka starosta OSH České Budějovice a KSH České Budějovice

 

1.  Zahájení

Předsedající schůze Mgr. Markéta Samková zahájila shromáždění a přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje územního odboru Prachatice pana Plk. Ing. Milana Rabu, duchovního poradce HZS diecéze ČB Mgr. Šimona Stančíka, představitele jednotlivých sborů okresu Prachatice, sestru starostku Libuši Tremmelovou a členy VV OSH v Prachaticích.

Sestra Markéta Samková oznámila, že je přítomno 59 představitelů sborů z celkového počtu 110 sborů a sestra starostka, tudíž je  shromáždění usnášení schopné.

Poté poprosila přítomné o uctění památky těch, kteří nás navždy opustili.

 

2. Volba pracovních komisí (pracovní předsednictvo, návrhová komise, sčítací komise, zapisovatel a ověřovatelé)

Sčítací komise

Předseda: Jaroslav Hais – SDH Vimperk
Skrutátoři
– Mauricová Aneta SDH Volary
– Riederer Josef SDH Volary
– Riederer Monika SDH Volary

Návrhová komise

Předseda: Václav Zaunmüller – SDH Žernovice
Členové
– ing. Václav Sitter – SDH Oseky
– Dominika Škopková – SDH Zdenice

Předsedající schůze
Mgr. Markéta Samková – SDH Vlachovo Březí

Zapisovatelka a ověřovatelé

Zapisovatelka: Petra Miklasová – SDH Staré Prachatice
Ověřovatelé:
– Milan Šinákl – SDH Prachatice
– František Mikeš – SDH Ktiš

Hlasování: 60 pro, 0 proti, 0 zdržel se
–  schváleno

 

3.  Schválení programu a jednacího řádu

Program jednání

 1. Zahájení
 2. Volba pracovních komisí (návrhová komise, sčítací a volební komise, zapisovatel a ověřovatelé, předsedající jednání)
 3. Schválení programu, jednacího a volebního řádu (způsobu hlasování)
 4. Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2022
 5. Zprávy odborných rad (ORM, ORR, ORP a OO) za rok 2022
 6. Zpráva OKRR 2022
 7. Zpráva o hospodaření za rok 2022
 8. Plán práce na rok 2023
 9. Schválení bezúplatného převodu majetku z dotací Jčk z roku 2017 na jednotlivé sbory
 10. Volba do uvolněné funkce člena VV OSH Prachatice
 11. Diskuse, vystoupení hostů
 12. Přestávka a pohoštění
 13. Přednesení návrhu usnesení návrhovou komisí, připomínky a následné schválení
 14. Závěr

Předsedající doplnila k bodu č. 10, že byl omylem uváděn v jednotném čísle. Jedná se o uvolnění funkce dvou členů VV OSH a to pro pracovní obvod Vlachovo Březí a Zdíkov.

Hlasování: 60 pro, 0 proti, 0 zdržel se
–  schváleno

VV OSH Prachatice navrhl shromáždění představitelů stejný způsob hlasování jako v předešlých letech. Předsedkyně schůze seznámila přítomné se způsobem hlasování při shromáždění představitelů sborů.

VV navrhl shromáždění představitelů sborů následující způsob hlasování. Za každých započatých 50 členů v evidenci členské základny vedené na OSH ke dni 26. 3. 2023, byl sbor při hlasování zastoupen jedním hlasem. Počet neboli síla hlasů byla vyjádřena číslicí na hlasovacím lístku.

Př.: Sbor, který má 10 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 1

Sbor, který má 160 členů má na hlasovacím lístku uvedenu 4

Hlasování: 60 pro, 0 proti, 0 zdržel se
–  schváleno

 

4.  Zpráva starostky OSH o činnosti v roce 2022

soubor na konci dokumentu

 

5.  Zprávy odborných rad o činnosti OSH za období 2022 (ORM, ORR, ORP a OO)

 • zprávu odborné rady mládeže přednesl Marek Študlar
 • zprávu odborné rady represe přednesl Jiří Soukup
 • zprávu odborné rady prevence a ochrany obyvatelstva přednesl Miroslav Přída

soubor na konci dokumentu

 

6.  Zpráva OKRR za období 2022

 • zprávu kontrolní revizní rady za omluvenou předsedkyni OKRR přednesla sestra Markéta Samková.

soubor na konci dokumentu

 

7.  Zpráva o hospodaření za rok 2022

 • zprávu o hospodaření OSH za rok 2022 přednesla starostka OSH Prachatice sestra Libuše Tremmelová.

Hlasování sílou hlasu o všech zprávách: 93 pro, 0 proti, 0 zdržel se
–  body 4 až 7 schváleny

 

8.  Plán práce OSH na rok 2023

 • plán práce OSH na rok 2023 představila sestra starostka. Plán práce byl předán v materiálech a byla opravena chyba termínu na školení požárního sportu ukončení nikoliv 1.4., ale 6.4. Dále sestra starostka doplnila termín ve 2. části odborné přípravy velitelů a strojníků, která je naplánována na 22. – 23.9. Informovala o změně v PHL a odstoupení v pořádání SDH Vlachovo Březí. Nahradilo je SDH Vadkov.

soubor na konci dokumentu

Hlasování sílou hlasu: 93 pro, 0 proti, 0 zdržel se
–  schváleno

 

9.  Schválení bezúplatného převodu majetku z dotací Jčk z roku 2017 na jednotlivé sbory

Sestra starostka seznámila přítomné. Vysvětlila, že v roce 2017 byly předány do užívání sborům benzínové elektrocentrály, plovoucí čerpadla, motorové pily s helmami, a ochranné kukly s vysavači a žebříky na základě předávacího protokolu a smlouvě o výpůjčce s koncovým uživatelem. Toto vybavení bylo pořízeno z projektu Jihočeského kraje Podpora při zabezpečování činností v požární ochraně, odborné přípravě, požárního sportu a zkvalitňování vybavení vybraných sdružení v částce 905 339,- Udržitelnost tohoto projektu byla shodná s dobou výpůjčky a to 31.12.2022. Bezúplatný převod prostředků do sborů:  Benešova Hora, Borová Lada, Bušanovice, Čkyně, Dolní Nakvasovice, Dolní Kožlí, Jáma, Javorník, Kralovice, Krtely, Ktiš, Lažiště, Lenora, Lčovice, Lhenice, Lipovice, Malovičky, Masákova Lhota, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nová Pec, Nový Dvůr, Olšovice, Onšovice, Oseky, Petrův Dvůr, Podeřiště, Protivec, Stachy, Stožec, Strunkovice nad Blanicí, Svatá Maří, Šipoun, Vacov, Vlachovo Březí, Volary, Zdenice, Zdíkovec, Zdíkov.

Hlasování sílou hlasu: 92 pro, 0 proti, 1 se zdržel
–  Schváleno

 

10. Volba do uvolněných funkcí členů VV OSH Prachatice
Sestra starostka seznámila přítomné s důvodem dnešní volby.

Bratra Jana Špiku nahradí ve funkci člena VV OSH Prachatice bratr Vladimír Harvařík z SDH Zdíkov. Sestru Markétu Samkovou nahradí ve funkci členky VV OSH Prachatice bratr Tomáš Marek z SDH Vlachovo Březí.

Hlasování sílou hlasu: 93 pro, 0 proti, 0 zdržel se
–  Schváleno

 

11.   Diskuse, vystoupení hostů
V diskuzi vystoupil Plk. Ing. Milana Raba pozdravil a seznámil představitele s děním v HZS v roce 2022 a plány na rok 2023.  Probíhají stále změny personální. Změnil se vedoucí prevence, nyní zabezpečuje Pavel Klain. Martin Vávra nahradil pana Jaroslava Habáska, který odešel do výsluhy. Krizové řízení doplnila Anežka Dohnalová, která bude řešit záležitosti zejména pro Vimperk. V náborové činnosti se bude pokračovat v roce 2023, mělo by se přijímat ještě dalších 9 nových služebních míst a žádá všechny představitele, aby tlumočili volná místa u HZS ve sboru. Dále ředitel informoval o součtové tabulce požárovosti v roce 2022 s tím, že je velmi rád, že kolonka úmrtnost je nulová. Zmínil se o požárech skladového prostoru pro seno ve Smědči a Klášterci. Ocenil práci všech zúčastněných v Klášterci v době vánočních svátků. Sdělil informace o termínech akcí HZS a dále informace o fungování výjezdové jednotky. Upozornil, že za odbornou přípravu členů jednotky je zodpovědný velitel výjezdové jednotky. Apeloval, aby ty přípravy byli ve sboru platné. Dále sdělil, že pokud čas dovolí, rádi pomohou i na kulturních akcí sboru s nějakou ukázkou jako například na výročí. V závěru svého vystoupení poděkoval za práci jednotek a sborů. Dále poděkoval také o pomoci při tornádu na Moravě. Dále informoval o školení velitelů a strojníků v letošním roce. Bude probíhat e-learningem a pro doškolení nováčků i prezenční formou.

Pár slov řekl Mgr. Šimon Stančík duchovní poradce HZS území Česko Budějovické diecéze. Pozdravil všechny přítomné a krátce promluvil o jeho pomoci pro SDH. Sdělil, že velmi rád pomůže sboru při posledním rozloučení členů sboru, je možný křest a byl osloven též na oddání manželů, kteří působili ve sboru. Informoval o spolupráci s HZS a SDH Vlachovo Březí při pouti 7.5.2023 ve Vlachově Březí. Všechny přítomné pozval a informoval, že pozvánka přijde na sbory. Byla prosba na sbory a OSH Prachatice o informaci zemřelého bratra či sestry s tím, že by rád za zemřelé vedl občasně bohoslužbu. Kontakt najdete na stránkách OSH. Na závěr popřál všem pokojný čas.

 

12.   Přestávka a pohoštění
Po přestávce bylo jednání zahájeno kontrolním hlasováním. Přítomno je 92 a sestra starostka, 1 se zdržel se sílou hlasů z celkových sborů 110 se sílou hlasů 155. Shromáždění je stále usnášení schopné.

 

13.   Usnesení
Návrh usnesení shromáždění přednesl bratr Václav Zaunmüller.

 

Hlasování sílou hlasu: 92 pro, 0 proti, 1 se zdržel
– schváleno

 

14.   Závěr
Ještě před závěrem se ujala slova sestra starostka a poděkovala za práci pro OSH Prachatice odcházející sestře Markétě Samkové a předala květinu s darem. Bratr Marek Študlar  si vzal v závěru také slovo a pogratuloval sestře starostce k dnešním narozeninám taktéž s květinou v ruce. Obě sestry byly všemi odměněny potleskem.

 

Poté předsedající schůze sestra Markéta Samková poděkovala za klidné a přínosné jednání, rozloučila se s přítomnými a popřála šťastnou cestu domů.

 

Zapisovatelka: Petra Miklasová

Ověřovatelé: Milan Šinákl SDH Prachatice, František Mikeš SDH Ktiš

 

Dokumenty ze shromáždění

Nabidka_pojisteni_HVP.pdf (489,3 KiB) - stáhnout  (19x)  

OZ_okrskov_kola.pdf (1,0 MiB) - stáhnout  (28x)  

Pln_prce_2023.pdf (468,0 KiB) - stáhnout  (23x)  

Porovost.pdf (737,1 KiB) - stáhnout  (22x)  

Usneseni.pdf (252,9 KiB) - stáhnout  (26x)  

Vsledkov_listina_okrsek.pdf (198,0 KiB) - stáhnout  (16x)  

Zprava_o_cinnosti_2022.pdf (120,8 KiB) - stáhnout  (28x)  

Zprava_OKRR.pdf (537,7 KiB) - stáhnout  (0x)  

Zprava_ORM.pdf (551,0 KiB) - stáhnout  (0x)  

Zprava_ORPaOO.pdf (263,8 KiB) - stáhnout  (0x)  

Zprava_ORR.pdf (435,5 KiB) - stáhnout  (0x)  

Tomáš Marek