VV 21.2.2022

SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU OSH PRACHATICE

21. 2. 2022, 18,00 kancelář OSH

Přítomní: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, František Rokůsek ml., Bc. Tomáš Tremmel, Mgr. Markéta Soukupová, Ing. Jan Špika, Miroslav Přída, Jan Marek, František Fencl, Jiří Podlešák, Ing. Jaroslav Hais, Martin Slanec, Jaroslav Pauch

Omluveni: František Rokůsek st., Ing. Bc. Helena Kotrcová, Jiří Soukup, Valerie Soukupová

Hosté: Helena Šandová, Jana Kubová

 

Program

1. Přivítání

Po přivítání představila starostka OSH program jednání.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

2. Příprava shromáždění představitelů sborů

Shromáždění proběhne v Dubu; termín: 26. 3. 2022; kapacitně možnost až 120 sedících; nájem za sál je 1 500 Kč. Druhou variantou byly Lažiště. K tomu odsouhlaseno 1 500 Kč SDH Dub za uspořádání akce.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Po SDH Dub požadováni 4 lidé do sčítací komise. Sčítací komisi povede Petra Miklasová. Předsedajícím schůze bude Markéta Samková. Václav Zaunmüller bude vedoucím návrhové komise. Zápis provede Helena Šandová. Začátek prezence ve 14,00.

Program jednání: Ing. Špika navrhl doplnit program o změnu člena VV. Z osobních důvodů by si přál být nahrazen. Na schůzi vysvětlen systém schvalování kandidátů do VV OSH, přičemž kandidát musí vzejít z okrskové schůze. Nelze provést náhradu člena za kandidáta bez návrhu okrsku.

VV odsouhlasil, že okrsek, ze kterého Ing. Špika jako člen VV OSH vzešel musí do 23. 2. 2022 předložit návrh řešení, aby se mohl připravit program jednání shromáždění představitelů. V případě, že tak neučiní, okrsek Zdíkov by byl až do příštího shromáždění představitelů bez oficiálního zástupce, přičemž by v roce 2022 předložil řádného kandidáta na člena VV OSH, který by byl schvalován na dalším shromáždění představitelů (2023).

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

3. Vnitroorganizační věci

3.1.   schválení sumáře za OSH

Marek Študlar informoval přítomné, že hlášení odevzdalo 109 SDH ze 110. Neodevzdal SDH Dolany. Jaroslav Pauch má za úkol je kontaktovat a celou záležitost dořešit. K dnešnímu dni (21. 2. 2022) mají všechna SDH uhrazeny členské příspěvky.

Členská základna ke dni 31. 12. 2021 čítala 5036 (z toho 634 mladých hasičů). Oproti minulým rokům evidujeme drobný úbytek mladý hasičů, nicméně postupně dochází k obnově počtů.

Marek Študlar zašle členům VV aktualizovaný přehled pracovních obvodů včetně kontaktů, statutárů a e-mailových adres.

Hlasování – schválení hlášení o činnosti OSH: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3.2.   inventura, účetnictví

Starostka informovala přítomné o proběhnuvší inventuře, která proběhla účetnictví. V rámci Ústředí bylo za náš okres účetnictví schváleno a nyní čekáme na zaslání daňového přiznání.

3.3.   pojištění

Dále starostka informovala o pojištění odpovědnosti pořadatele za újmu za škodu na soutěžích a akcích pořádaných SH ČMS a jeho organizačními články by u HVP (Hasičská vzájemná pojišťovna) stálo 1 475 Kč na rok do hodnoty pojištění odpovědnosti až 1 000 000 Kč.

Hlasování – pojištění odpovědnosti v částce 1 475 Kč/ročně: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3.4.   krajské kolo POOD

V roce 2022 pořádáme krajské kolo soutěže POOD (požární ochrana očima dětí). Miroslav Přída informoval přítomné o termínech odevzdání a vyhodnocení. Ceny zajistí starostka OSH po domluvě s Miroslavem Přídou a Markétou Samkovou.

3.5.   zpráva z VV kraje

Starostka informovala přítomné o zprávách z VV kraje:

 • termíny krajských soutěží jsou potvrzeny dle plánu práce. Změnou je disciplína 60 m s překážkami pro MH. Vyřešit se ještě musí klíč pro postup jednotlivců MH.
 • ZH proběhnou letos v Trocnově v září 2022. Termín bude upřesněn.
 • Starosta kraje informoval o možném zvednutí odvodů příspěvků na Ústředí. Náš okres vybírá nejméně.
 • 21. 4. 2022 proběhne porada v Radošovicích. Pojedou celkem 3 osoby.
 • ORR – z kraje budou přiděleny věcné prostředky, a to 1x centrála, 1x kalové čerpadlo, 2x plovoucí čerpadlo. ORR má za úkol vytipovat 4 jednotky JPO V do 15. 3. 2022 a zaslat starostovi KSH k vyřízení.

Marek Študlar informoval o přístupech a generování hesel do evidence SDH. U kontaktních osob v rámci evidence musely být doplněny kontaktní e-maily, protože v případě zablokování hesla dojde k jeho obnově prostřednictvím e-mailu.

Marek Študlar taktéž informoval, že heslo samostatně nelze změnit (respektive lze, ale je přiděleno automatické heslo bez možnosti volby). V případě žádosti o konkrétní podobu hesla je nutné požádat kancelář OSH.

3.6.   datová schránka

Markéta Samková informovala přítomné o datových schránkách – od 1. 1. 2023 budou mít všechny spolky povinné datové schránky. Ke zřízení dojde automaticky, přičemž v roce 2023 zašle ministerstvo na sídla spolků přístupové údaje. Z Ústředí obdržena informace, že by měl vzniknout manuál k základním funkcím datových schránek. Bližší informace poskytne VV OSH v průběhu roku 2022.

3.7.   telefon pracovnice kanceláře OSH

Starostka OSH informovala přítomné o využívání telefonu pracovnicí kanceláře OSH. Pracovnice kanceláře veškeré záležitosti s SDH řeší přes telefon (mimo pracovní dobu, která činí 2,5 hodiny týdně). Do kanceláře přicházejí SDH pouze s hotovými návrhy, podáními a dokumenty. Starostka OSH navrhla měsíčního proplácení telefonu pracovnici kanceláře u společnosti O2 za 449 Kč měsíčně s 4G internetem.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

3.8.   dočasný zástup vedoucího ORR

Vedoucí ORR Jiří Soukup odjel na půlroční misi – v rámci ORR se její členové dohodli na zástupu, kterým bude Jan Marek. Ten je s Jiřím Soukupem ve spojení a vše s ním konzultuje. Na seminář ORR odjel Jan Marek a o semináři podal VV zprávu.

Starostka dále informovala, že školení hospodářů se za náš okres zúčastní Jana Kubová a setkání vedoucích mládeže se za náš okres zúčastní Marek Študlar.

 

4. Plán práce OSH 2022 (405,7 KiB) - stáhnout  (0x)  

SDH Nebahovy v rámci PHL nahradí Prachatickou noční soutěž. Nebahovy oproti tomu již nechtějí pořádat okresní soutěž pro kategorii muži a ženy II. Místo nich pořadatelství převezme SDH Bohumilice.

Školení JPO proběhne ve spolupráci s HZS formou e-learningu. Projednána i varianta, zda by nebylo možné praktické školení v přírodě. Tato možnost by zde do budoucna dle HZS byla. ORR má za úkol pokusit se o dohodu s HZS stran praktického školení.

Školení OO (preventisté) proběhne po vlastní ose. Pouze se k akci přizve p. Kout.

Školení rozhodčích PS by mělo proběhnout 18. 3. 2022. Se sekcí není dořešena forma a termín. Jaroslav Pauch má za úkol informovat starostku OSH o termínu, místě a způsobu konání uvedeného školení.

Veškeré akce je nutné zapsat do kalendáře DH a informovat Ústředí. Tuto mají za úkol ve spolupráci Martin Slanec a Marek Študlar.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

5. Postupové soutěže – okrsková kola

Sekce rozhodčích obdržela postupové soutěže k přepracování a zapracování připomínek. Termín je do 28. 2. 2022, tak aby následně VV mohl rozhodnout o schválení hlasováním per rollam a připravil tiskové verze pro shromáždění představitelů.

 

6. Prachatické hasičská liga

V rámci PHL se změnily podmínky účasti (zúčastnit se mohou pouze členové a družstva v rámci OSH Prachatice). Jednotlivých soutěží se mohou zúčastnit i družstva mimo okres Prachatice, avšak nebudou hodnocena v rámci celkového vyhodnocení PHL.

Pro kategorii MH bylo schváleno 7 soutěží (shodně s dospělými).  Změněn byl systém přestupů platných pouze v rámci PHL. Navrženo posunutí termínu pro odevzdání žádosti o přestup až do 31. 5. daného roku. V případě zmeškání této lhůty nebude družstvo smět přestup využít a v rámci nečlenů SDH se bude jednat o půjčování. Tabulka přestupů (jména + SDH) bude zveřejněna na stránkách OSH. Nově sekce vedoucích navrhla započítání všech 7 soutěží.

Hlasování ohledně počtu zařazených soutěží

 • Kdo hlasuje pro, aby se počítalo všech 7 soutěží: 9 pro, 6 proti, 0 zdržel se
 • Kdo hlasuje pro, aby se počítalo 6 ze 7 soutěží: 2 pro, 13 proti, 0 zdržel se
 • Kdo hlasuje pro, aby se počítalo 5 ze 7 soutěží:4 pro, 11 proti, 0 zdržel se

Hlasování ohledně specifikace přidělení mašiny v případě poškození okresního stroje –  VV navrhl nespecifikovat: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Hlasování o kompletní podobě propozic PHL pro rok 2022: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se

 

7. Schválení přístupů do programu evidence SDH

VV schvaluje přístupy pro následující SDH:

 • SDH Vadkov – změna kontaktní osoby
 • SDH Babice – změna kontaktní osoby
 • SDH Chlumany – změna statutárního zástupce

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

8. Schválení návrhů na ocenění

Starostka OSH předložila VV návrhy na ocenění.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

9.  Různé

9.1.   výročí 50 let hry Plamen

objednány zápichy pro vedoucí MH. V rámci jarního kola HRY PLAMEN bude připravena oslava k výročí HRY PLAMEN – zajistí Marek Študlar a Václav Zaunmüller.

Poháry na sezónu 2022 má za úkol zajistit Markéta Samková.

Marek Študlar navrhl opravu obou mašin pro PHL v celkové hodnotě 20 000 Kč

Hlasování o opravě mašin: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Starostka informovala o krajských soutěžích v roce 2023, kdy budeme pořadatelským okresem. Předběžně domluvena spolupráce s HZS a provedeno měření stadionu Tatran ohledně rozmístění drah a disciplín. Na soutěži dorostu bude dělat velitele Marek Študlar. MH bude mít na starosti v pozici velitele Václav Zaunmüller. V rámci soutěže dospělých bude dělat velitele Marcel Říha. Valerie Soukupová zajistí stravování. Markéta Samková zajistí prezenci a sčítací komisi.

 

10.  Usnesení a závěr

VV ukládá

 • sekci rozhodčích přepracování propozic okrskových soutěží, a to do konce února 2022. Následně o nové podobě propozic rozhodne VV prostřednictvím hlasování per rollam
 • ukládá Ing. Janu Špikovi v rámci okrsku informovat o nutnosti oficiálního zvolení nového kandidáta a následném informování VV do 23. 2. 2022. V případě, že z okrsku nevzejde právoplatný kandidát, bude okrsek po dobu roku 2022 oficiálně ve VV nezastoupen.

VV přijímá

 • rezignaci Ing. Jana Špiky na post člena VV OSH

VV schválil

 • propozice PHL pro rok 2022 včetně započítání všech 7 soutěží do celkového hodnocení PHL
 • 3 nové přístupy do evidence SDH
 • termín a místo konání shromáždění představitelů
 • finální podobu hlášení o činnosti OSH
 • cyklicky opakující se pojištění odpovědnosti v hodnotě 1475 Kč ročně v rámci HVP
 • proplácení tarifu pro pracovnici kanceláře v hodnotě 449 Kč měsíčně
 • plán práce na rok 2022
 • opravu mašin v celkové hodnotě 20 000 Kč

Hlasování o usnesení: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel

Schůze ukončena v 21:00 hodin.

 

Zápis provedla: Mgr. Markéta Samková
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek