KRR 13.12.2016

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 13.12.2016 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Cabáková,
M. Čabrádková

 

Program

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola pokladny
  3. Kontrola účetních dokladů za II.pol. 2016
  4. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: I. Cabáková, M. Čabrádková

 

K bodu 3

  • Členové OKRR provedli kontrolu hotovosti v pokladně OSH
  • Pokladna je vedena v pořádku, hotovost souhlasí s předloženými doklady

 

K bodu 4

  • Byla provedena kontrola účetních dokladů za II.pol 2016, doklady jsou přehledně vedeny, řádně zaúčtovány a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Rozpočet je přebytkový.

 

K bodu 5

  • Následná schůze OKRR proběhne na začátku roku 2017 a členové provedou inventarizaci majetku

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.20 hod.

 

Ověřovatelé zápisu
za OKRR M. Čabrádková, I. Cabáková

Tomáš Marek