KRR 16.12.2015

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 16.12.2015 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Cabáková,
M. Čabrádková

 

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola pokladny
  3. Kontrola účetních dokladů za II.pol. 2015
  4. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé
zápisu: I. Cabáková, M. Čabrádková

 

K bodu 3

  • Členové OKRR provedli kontrolu hotovosti v pokladně OSH
  • Pokladna je vedena v pořádku, hotovost souhlasí s předloženými doklady

 

K bodu 4

  • Byla provedena kontrola účetních dokladů za II.pol 2015, doklady jsou přehledně
  • vedeny, řádně zaúčtovány a nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. Rozpočet je přebytkový.

 

K bodu 5

  • Následná schůze OKRR proběhne na začátku roku 2016 a členové provedou inventarizaci majetku

 
Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.30 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:
za OKRR M. Čabrádková, I. Cabáková

Tomáš Marek