KRR 17.1.2018

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 17.1.2018 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Za OS SDH: Tremelová Libuše

 

Program

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Projednání dokladové inventarizace OS za rok 2017
  3. Zhodnocení návštěv u vybraných SDH v okrese za rok 2017
  4. Projednání plánu práce pro rok 2018
  5. Plnění rozpočtu v roce 2017, placení členských příspěvků 2017

 

K bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé
zápisu: M. Čabrádková, I. Králová

 

k bodu 2
Byla provedena dokladová inventarizace majetku a účetnictví OS za rok 2017 a doznačen nově nakoupený majetek inventárními čísly, inventura bude zaslána na ústředí ČMS.

 

K bodu 3
Bylo provedeno vyhodnocení návštěv členy OKRR ve vybraných SDH v okrese, někde nejsou daňové přiznání, někde není ověřena zpráva o hospodaření místní revizní komisí, spolupráce s obcemi je dobrá.

 

K bodu 4

  • Byl projednán plán Práce OKRR na rok 2018, kdy se uskuteční ještě dvě schůze se zaměřením na kontrolu účetnictví, vyúčtování dotací, kontroly pokladny a rozdělení návštěv pro členy OKRR, fyzickou inventarizací.

 

K bodu 5
Projednáno plnění rozpočtu OS za rok 2017, kdy jsou vyšší příjmy jak výdaje a placení členských příspěvků SDH

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 19.20 hod.

 

Ověřovatelé zápisu
za OKRR M. Čabrádková, I. Cabáková

 

Tomáš Marek