KRR 19.11.2012

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 19.11.2012 v kanceláři OS v 16,00 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer, J. Pohan

Omluven: V. Hes

Za OS SDH: M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, J. Pohan

Program

  1. Zahájení, kontrola usnesení
  2. Provedení fyzické inventarizace hospodářských prostředků OS za rok 2012
  3. Různé

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer, seznámil členy s progrmame schůze, který schválil a provedl volbu ověřovatelů zápisu, tj. J. Pohan, M. Čabrádková.

k bodu 2
Inventarizační komise složená z členů OKRR provedla fyzickou kontrolu inventarizačního materiálu Okresního sdružení ČMS za rok 2012, dopsání nově zakoupeného materiálu do inventárních seznamů. Nová inventarizační čísla budou dopsána a dokladová inventarizace bude provedena do konce ledna 2013.

k bodu 3
Vyhodnocení návštěv členy OKRR ve vybraných SDH bude provedeno na schůzi v lednu 2013.

k bodu 4
OKRR konstatuje, že nejsou využívány plně zápujční knihy pro zapůjčení materiálu, které OKRR zajistila do kanceláře sdružení, tak do skladu.

Schůze ukončena v 17:30 hod.

za OKRR: předseda František Scherer

Tomáš Marek