KRR 19.11.2014

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice

Datum: dne 19.11.2014 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková, Ing., F. Scherer, V.Hes, Ing.K.Reichart, omluven J.Pohan

Za OS: M.Hůrská

 

Program

  1. Zahájení,schválení programu,
  2. Provedení fyzické inventarizace majetku OS za rok 2014
  3. Kontrola zaúčtování dotací v roce 2014
  4. Různé (stav úhrady členských příspěvků k 19.11.2014)
  5. Různé – placení členských příspěvků SDH

 

k bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: V.Hes , M. Čabrádková

 

k bodu 2
Byla provedena fyzická inventarizace majetku OS jak v kanceláři tak ve skladu, nebylo zjištěno, že by došlo ke ztrátám nebo poškození majetku, v únoru 2015 bude provedena inventarizace dokladová, kde budou poznamenány nesrovnalosti

 

k bodu 3
Provedena kontrola účtování dotací OS od MŠMT ČR ,SH ČMS, Kraj Jihočeský, Rozpis grantů na rok 2014 přidělených SH ČMS ze státního rozpočtu. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti, dotace byly řádně vyúčtovány na co byly přiděleny

 

k bodu 4
V různém projednáno placení členských příspěvků SDH v roce 2014, členové OKRR budou s těmito sbory jednat o jejich zaplacení

 

Závěr provedl předseda OK RR, poděkoval členům za činnost , příští schůze bude bude v únoru 2015.

Schůze ukončena v 18,l5 hod.

 

Ověřovatelé:

za OK RR předseda F.Scherer

Tomáš Marek