KRR 19.2.2014

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 19.2.2014 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer,

Omluven: J.Pohan, V.Hes

Za OS SDH: M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: Ing. K.Reichart, M.Čabrádková

Program

  1. Zahájení, kontrola usnesení
  2. Provedení dokladové inventarizace OS za rok 2013
  3. Zhodnocení návštěv u vybraných SDH v okrese
  4. Projednání plánu práce na rok 2014
  5. Plnění rozpočtu v roce 2013, placení členských příspěvků 2013

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer, seznámil členy s programem schůze, který schválil a provedl volbu ověřovatelů zápisu.

 

k bodu 2
Byla provedena dokladová inventarizace majetku a účetnictví OS za rok 2013 a doznačen nově nakoupený majetek inventárními čísly, inventura bude zaslána na ústředí ČMS

 

k bodu 3
Bylo provedeno vyhodnocení návštěv členy OKRR ve vybraných SDH v okrese, navštíveny byly SDH Budilov, DvoryHusinec, Nakvasovice, Vyškovice někde nejsou daňové přiznání,někde není ověřena zpráva o hospodaření místní revizní komisí,dobrá je spolupráce s obcemi,slabší je účast na členských schůzích

 

k bodu 4
Byl projednán plán práce OK RR na rok 2014, kdy se uskuteční ještě dvě schůze 23.8. a v listopadu se zaměřením na kontrolu účetnictví, vyúčtování dotací, kontroly pokladny a rozdělení návštěv pro členy OKRR,fyzickou inventarizaci

 

k bodu 5
Projednáno plnění rozpočtu OS za rok 2013, kdy jsou vyšší příjmy jak výdaje a placení členských příspěvků, kdy SDH, které tyto neuhradily budou kontaktovány členy OK RR

 

Schůze ukončena v 18,15 hod.
za OK RR předseda F.Scherer

Tomáš Marek