KRR 20.12.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 20. 12.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

Za OS SDH: Ing. M. Hůrská – účetní

 

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrola pokladny
 3. Provedení inventarizace majetku
 4. Projednání kontrolovaných sborů

 

K bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, I. Králová

 

K bodu 2

 • Členové OKRR provedli kontrolu vedení pokladny
 • Pokladna je řádně vedena, nenalezeny žádné závady

 

K bodu 3

 • Byla provedena kontrola účetních dokladů za II.pol 2017,
 • Doklady jsou přehledně vedeny, řádně zaúčtovány
 • Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

 

K bodu 4

 • Členové OKRR navštívili některé sbory a provedli kontrolu
 • Odevzdány zápisy o návštěvách ve sborech SDH

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 19.30 hod.

 

Ověřovatelé zápisu
za OKRR předseda I. Králová, M. Čabrádková

Tomáš Marek