KRR 23.7.2014

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 23.7.2014 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. F. Scherer, V.Hes, ing.K.Reichart,

Omluven: J.Pohan

Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Kontrola pokladní hotovosti
  3. Kontrola účetních dokladů za I.pol.2014
  4. Návrhy členů ke změně stanov
  5. Projednání návštěv členů OKRR u SDH v okresu
  6. Různé – placení členských příspěvků SDH

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F. Scherer nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková , K.Reichard

 

k bodu 2
Členové OKRR provedli kontrolu pokladní hotovosti u dokladu č.09/34 zůstatek ve výši 90 910 Kč v pokladně souhlasí ( přiložen zápis a výčetka peněz)

 

k bodu 3
Byla provedena kontrola účetních dokladů za I.pol. 2014, doklady jsou přehledně vedeny, řádně zaúčtovány, nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti ani nehospodárné čerpání rozpočet je přebytkový.

 

k bodu 4

Se strany členů OK RR nebyly vzneseny žádné podněty ani návrhy na doplnění stanov co by se mělo změnit k činnosti OK RR

 

k bodu 5
Bylo projednáno rozdělení návštěv SDH v okrese členy OK RR do konce října t.r.

 

k bodu 6
V různém projednáno placení členských příspěvků SDH v roce 2014, členové OKRR budou s těmito sbory jednat o jejich zaplacení.

 

Závěr provedl předseda OK RR, poděkoval členům za činnost, příští schůze bude začátkem listopadu. Schůze ukončena v 18 hod.

Ověřovatelé: za OK RR předseda F. Scherer

Tomáš Marek