KRR 23.8.2017

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice
dne 23.8.2017 v kanceláři OSH v 17.00

 

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková, Ing. K. Reichart, M. Přída, V. Hes, I. Králová

 

Program

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Projednání bodů k navrhnutí Výkonnému výboru
 3. Diskuze
 4. Závěrečné ustanovení

 

K bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR M. Přída, nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, I. Králová

 

K bodu 2

 • Členové OKRR navrhují přednést na Výkonném výboru:
 • Pověřit osobu, která se bude starat o zápůjčky na majetku OSH
 • Informovat sbory o nutnosti oznámit obdržení majetku OSH pověřené osobě
 • Pověřená osoba provede zaevidování majetku do inventární knihy
 • Prodiskutovat další možnosti evidence zapůjčeného majetku s výkonným výborem

 

K bodu 3

Následující schůze OKRR bude na konci září z důvodu evidence a kontroly
pokladny, kontroly účetních dokladů za I.pol 2017

 

K bodu 4

 • Všichni členové OKRR souhlasí s předloženými návrhy
 • Předseda OKRR projedná návrhy na Výkonném výboru

 

Závěr provedl předseda OKRR, poděkoval členům za činnost.

 

Schůze ukončena v 18.15 hod.

 

Ověřovatelé zápisu
za OKRR M. Čabrádková, I. Králová

Tomáš Marek