KRR 24.7.2013

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 24.7..2012 v kanceláři OS v 16,30 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. ,F. Scherer, V.Hes

Omluveni: Ing. K. Reichard, J.Pohan

Program

  1. Zahájení,schválení programu
  2. Projednání plnění rozpočtu OSH za I,pol.2013
  3. Kontrola pokladní hotovosti
  4. Kontrola placení členských příspěvků SDH za rok 2013
  5. Kontrola účetních dokladů za II.pol.2013
  6. Projednání návštěv členů OKRR u SDH v okre
  7. Různé-využívání zápůjčních sešitů

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu: M. Čabrádková, F.Scherer

 

k bodu 2
OKRR provedla kontrolu plnění plánu a rozpočtu OS SDH za I.pol.2013 zjištěno bylo, že příjmy jsou ve ve výši 451 869,-Kč výdaje ve výši 335 231-Kč , výsledek hospodaření je +116 638,- Kč,OKRR konstatuje,že rozpočet za I.pol 2013 j je v plusových čísel

 

k bodu 3
Provedena kontrola pokladní hotovosti pokladny OS u dokladu č, 09062 ,zůstatek71 399,10 Kč v pokladně souhlasí (viz přiložená výčetka)

 

k bodu 4
Provedena kontrola placení členských příspěvků k 24.7.2013 zatím tyto nebyly uhrazeny SDH: Bohunice Čábuze,KvildaMalovičky, Neblahovy, Stožec, členové OKRR budou s těmito sbory jednat o jejich uhrazení.

 

k bodu 5
Provedena kontrola správnosti účtování účetních dokladů II.pol.2012, nebyly zjištěny žádné nedostatky,které by mohly ovlivnit správnost vedení účetnictví OSH

 

k bodu 6

Projednány návštěvy členů OKRR ve vybraných SDH v okrese,vyhodnocení bude provedeno v listopadu t.r.

 

k bodu 7 – Různé

– kontrola využívání zápůjčních knih, je to lepší než v roce minulém

 

Schůze ukončena v 17,30 hod.

ověřovatelé: za OKRR F.Scherer

Tomáš Marek