KRR 27.6.2011

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OS SDH Prachatice

Datum a místo konání: dne 27.6.2011 v kanceláři OS v 16 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková, K. Richard, F. Scherer, J,Pohan

Program:

  1. Zahájení,schválení programu
  2. Kontrola pokladních dokladů a pokladní hotovosti
  3. Projednání dohlídek v místních sdruženích SDH
  4. Různé

K bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR , nechal schválit program a zvolil

ověřovatelé zápisu: Čabrádková,Pohan

 

K bodu 2

Provedena kontrola pokladních dokladů jejich zaúčtování jak v příjmech tak ve výdajích , nebyly zjištěny žádné nedostatky, pokladna je řádně vedena doklady správně zaúčtovány.

Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti k dni27.6.2011, pokladní hotovost 37604 Kč v pokladně souhlasí . (viz výčetka)

Byla provedena kontrola vyplňování cestovních dokladů ,nebyly zjištěny žádné nedostatky, cestovní doklady jsou řádně vyplňovány.

Plnění rozpočtu k 27.6 je příjmech 552 465,45 Kč, výdajích 458 754,56 Kč

Výsledek je + 93 710,89,-Kč

 

K bodu 2

Členové OKRR byli seznámeni s provedením dohlídek ve vybraných SDH do 12.9.2011

 

K bodu 3

Podána informace účetní jak jsou jednotlivými sbory SDH placeny členské příspěvky k 27.6. nezaplatilo zatím pět sborů.

Příští schůze OKRR se uskuteční v pondělí 12.9.2011 od 16 hod. na OS SDH

Schůze ukončena v 17 hod.

 

Za OKRR předseda František Scherer

Zahájení,schválení programu

Kontrola pokladních dokladů a pokladní hotovosti

Projednání dohlídek v místních sdruženích SDH

Různé

 

Tomáš Marek