KRR 27.8.2012

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 27.8.2012  v kanceláři OS v 16,00 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabránková,Ing. K. Reichart, F. Scherer, ,V.Hes

Za OSH: M.Hůrská účetní

Program

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Projednání plnění rozpočtu OSH  za I. pol. 2012
  3. Kontrola zaměření činnosti OSH Prachatice do roku 2015
  4. Kontrola placení členských příspěvků SDH za rok 2012
  5. Různé

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR  F.Scherer nechal schválit program a zvolit ověřovatelé zápisu:K.Reichart, Čabrádková

k bodu 2
OKRR provedla kontrolu plnění plánu a rozpočtu OS SDH za I.pol.2012 zjištěno bylo, že příjmy jsou ve ve výši 476 569,22 Kč výdaje  ve výši  392 821,46-Kč , výsledek hospodaření je + 84 747 Kč
tím jsou dány předpoklady, že rozpočet za rok 2012  bude plusový

k bodu 3
Provedena kontrola plnění zaměření činnosti OSH Prachatice do roku 2015 které je převážně plněno dle jednotlivých bodů jak bylo stanoveno

k bodu 4
Provedena kontrola placení členských příspěvků  k 27.8.2012, kdy  zatím tyto nebyly uhrazeny  SDH -Dub,Javorník, Lštění, Stožec, členové OKRR  budou s těmito sbory jednat o jejich uhrazení.

k bodu 5
V různém OORR projednala  jak je evidován zapůjčený majetek OS  v evidenčních knihách bylo zjištěno že nedostatečně.

 

schůze ukončena v 17,15 hod.

za OKRR: předseda František  Scherer

ověřovatelé zápisu:

Tomáš Marek