KRR 28.5.2012

Zápis ze schůze Okresní kontrolní revizní rady OS SDH Prachatice dne 28.5.2012 v kanceláři OS v 16,15 hod.

přítomní členové OKRR: M. Čabránková, Ing.K. Richart, F. Scherer, V. Hes
omluvem:
J.Pohan
oOvěřovatelé:
M.Čabrádková, K.Reichart
za OS SDH:
účetní Miriam Hůrská

Program

  1. Vyhodnocení a doplnění inventarizace za rok 2011
  2. Projednání návštěv u vybraných SDH
  3. Kontrola pokladních dokladů za II.pol.2011
  4. Různé

k bodu 1

Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer,seznámil členy s programem schůze, nechal zvolit ověřovatelé zápisu. Provedeno vyhodnocení invetarizace za rok 2011, přepsání nových seznamů zavedení zápůjční knihy pro kancelář,se strany ústředí nebylo žádných připomínek k provedené inventarizaci


k bodu 2
Byly domluveny návštěvy v SDH, kdy každý člen OKRR navštíví jeden nebo dva sbory do konce listopadu t.r.


k bodu 3
Provedena kontrola účtování ,evidence pokladních dokladů OS za II.pol. 2011 nebyla zjištěny žádné nedostatky


k bodu 4
Předběžný termín příští schůze  20.8.2012 v 16.15 hod.

 

ověřovatelé:                                                          za OKRR:  Franišek Scherer  v.r.

Schůze ukončena v 17, 30 hod.

Tomáš Marek