KRR 31.5.2010

Z  á  p  i  s

ze schůze okresní revizní rady dne 31.5.2010 na OS SDH Prachatice v 16 hod.

Přítomni členové OR

 • Václav Hes
 • Markéta Čabrádková
 • Karel Reichard  Ing.  (omluven)
 • Jiří Pohan
 • František Scherer
 • Za výkoný výbor OS SDH,kancelář   účetní M.Hůrská
 • Ověřovatelé zápisu Jiří Pohan, Václav Hes

Program schůze

 1. Zahájení,kontrola usnesení
 2. Projednání činnosti revizní rady v roce 2010
 3. Kontrola pokladny Okresního sdružení SDH
 4. Dokončení označení HIM
 5. Různé, projednání dopisů postoupených revizní radě

k bodu l
Schůzi zahájil předseda  F.Scherer, seznámil členy s programem, který nechal schválit.

k bodu 2
Předseda seznámil kontrolní revizní radu (dále jen KRR) s činností, kterou by se měla rada v roce 2010 zbývat,jedná se o kontroly účetnictví, plněním rozpočtu, plněním usnesení výkonného výboru, inventarizací, došlými stížnostmi a připomínkami.

k bodu 3
Revizní rada provedla kontrolu pokladny za období leden-březen 2010, jak jsou zaúčtovány účetní doklady, jaké byly výdaje a příjmy, nebyly zjištěny žádné nedostatky ve vedení pokladny.

k bodu 4
Revizní rada měla v plánu dokončit označení DHIM, který ještě nemá inventární čísla, ale vzhledem k tomu, že nebyl na OS inventární seznam, tak bude majetek označen na příští schůzi.

k bodu 5
Revizní rada projednala  dopis Okrsku Vacov ve věci“Odvolání se proti  usnesení výkonného výboru OS SDH O,proti usnesení na jednání představitelů sborů SDH a proti usnesení shromáždění delegátů sborů a proti  průběhu voleb výkonného výboru na tomto shromáždění, ve věci rušení okrsků. KRR nemůže zasahovat ani nijak pozměňovat  schválená  usnesení těchto orgánů SDH,které bylo přítomnou drtivou většinou schváleno.

KRR může jen doporučit  představitelům sborů, aby na těchto jednáních aktivně vystupovali a vznášeli tak své podněty a připomínky k projednávané problematice. Okrsku Vacov byla zaslána odpověď týkající se výše uvedené problematiky.

Dále byl projednán dopis p.Karla Náhlíka, jako stížnost na nevhodné vystoupení p. starostky OS H.Fidlerové  na schůzi VH ve Čkyni, který byl adresován VV OSH. V dopise není uvedeno nic konkrétního, co jak bylo řečeno, čím by se měla KRR zabývat, dle sdělení p. starostky řekla,  že stížnost měla být nejdříve zaslána na OS SDH a pokud nebude vyřízena , tak potom na ústředí.

Schůze byla v 16.55 hod. ukončena

zapsala Markéta Čabrádková

Ověřovatelé:

Tomáš Marek