KRR 4.3.2015

Zápis ze schůze okresní kontrolní revizní rady OSH ČMS Prachatice dne 4.3.2015 v kanceláři OS v 17 hod.

Přítomní členové OKRR: M. Čabrádková,Ing. K. Reichart, F. Scherer,

Omluven: J.Pohan, V.Hes

Za OS SDH: M.Hůrská – účetní

Ověřovatelé zápisu: Ing. K.Reichart, M.Čabrádková

Program

  1. Zahájení, kontrola usnesení
  2. Provedení dokladové inventarizace OS za rok 2014
  3. Zhodnocení činnosti OK RR za období 2010-2014

 

k bodu 1
Schůzi zahájil předseda OKRR F.Scherer, seznámil členy s programem schůze, který schválil  a provedl volbu ověřovatelů zápisu.

 

k bodu 2
Byla dokončena inventarizace za rok 2014 v dokladové části, podepsány inventarizační doklady, do značen nově nakoupený majetek.

 

k bodu 3
Předseda zhodnotil činnost OK RR za období 2010-2014, činnost byla pravidelná, byla zaměřena na kontrolu účetnictví OS., poděkoval členům OKRR za činnost. Na shromáždění  delegátů 21.3.2015, bude o činnosti OKRR podána zpráva.

 

Schůze ukončena v 18:30 hod.

za OKRR: předseda František Scherer
ověřovatelé zápisu:

Tomáš Marek