ORM 18.7.2023

 Zápis jednání ORM konané dne 18.7.2023 od 18:00 v kanceláři OSH Prachatice

 Přítomni: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Karel Talafous, , František Rokůsek ml., Tomáš Marek, Valerie Soukupová

Omluven: Josef Václavík, František Mikeš, Miroslav Pavelka,

Hosté: Libuše Tremmelová

Program jednání:

 1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
 2. Vyhodnocení krajských soutěží a informace z MČR
 3. Dotace
 4. OZ školení vedoucích a rozhodčích mládeže a OZ setkání přípravek okresu Prachatice
 5. Různé (ZHVB)
 6. Usnesení
 7. Závěr
 8. Vedoucí ORM Marek Študlar přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání.

Hlasování: 6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

 1. Vyhodnocení krajských soutěží a informace z MČR

Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse a hodnocení.

Václav Zaunmüller zkonstatoval, že obě soutěže od trenérů a diváků byly ohodnoceny velmi kladně. Ocenil obětavou práci starostky OSH Libuše Tremmelové a poděkoval ji za velikou pomoc pro ORM při přípravách obou krajských soutěžích.

Dále patří velký dík od vedoucí kuchyně Valerie Soukupové za sponzorský dar od společnosti Prima Agri PT a.s. za dodání výborného kvalitního masa.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, pomocným silám a všem ostatním, kteří se podíleli na veškeré organizaci.

 

Marek Študlar v krátkosti informoval o průběhu MČR, kterého se zúčastnilo v soutěži Plamen družstvo z SDH Svatá Maří s umístěním na 15. místě a za dorostence jednotlivce okres Prachatice reprezentoval Vít Neužil ze Svaté Maří s umístěním na 6. místě.

Děkujeme všem reprezentantům za účast na MČR.

 1. Dotace

MTZ

Na předešlé schůzi ORM dne prodiskutovala a navrhla přidělení dotace MTZ na rok 2023 těmto SDH: Vlachovo Březí, Netolice, Dub, Svatou Maří a Bohumilice. První náhradník jsou Lhenice a druhý navržený náhradník Staré Prachatice. Sbory Netolice a Dub nesplnily podmínky i přes telefonické upozornění a neodevzdaly do 30.6.2023 chybějící přehledy o majetku a závazcích. Proto ORM po prodiskutování rozhodla přidělit výše zmíněnou dotaci zmíněným  náhradníkům

Částka dotace je v roce 2023 stanovena na 7000 Kč, přičemž je zapotřebí, aby SDH dofinancovalo 30 % z vlastních zdrojů.

Volnočasové aktivity a Zelená udržitelná Evropa

Žádost o volnočasovou aktivitu podaly tyto sbory: Staré Prachatice, Lhenice a Vitějovice.

Tyto sbory podmínky k získání dotace splnily.

O zelená udržitelná Evropa (projekty 72 hodin, úklidové akce, recyklace, výsadba zeleně apod.)

Žádost o tuto dotaci podaly tyto sbory: Lhenice, Žernovice a Vitějovice.

Tyto sbory podmínky k získání dotace splnily.

 

U obou dotací je podmínkou financování akce ze 70 % prostřednictvím dotace a ze 30 % z vlastních zdrojů.

Všechny navrhované sbory vedoucí ORM Marek Študlar navrhne VV OSH ke schválení dne 25.7.2023. Po schválení VV OSH schválené sbory osloví a nechá si potvrdit, zda budou či nebudou dotaci čerpat. V případě čerpání budou s jednotlivými žadateli uzavřeny dílčí dohody.

Hlasování:6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

 1. OZ školení vedoucích a rozhodčích mládeže a OZ setkání přípravek okresu Prachatice

Školení vedoucích a rozhodčích mládeže bude probíhat dne 19.8.2023 v Budilově. Veškeré materiály na školení a průběh  školení má na starost Marek Študlar.

Schválené OZ spolu s Google přihláškou bude odesláno v nejbližší době na e-maily vedoucích mládeže SDH.

Setkání přípravek okresu Prachatice proběhne 20.8.2023 v Budilově. Schválné OZ bude rozesláno na e-maily vedoucích sborů pracujících s přípravkou a všem starostům sborů. Přihlášení bude probíhat formou Google formuláře nejpozději do 11.8.2023.

Hlasování:6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 

 1. Různé

Prodiskutována disciplína ZHVB a materiály k disciplíně publikované ÚORM.

E-maily s obrázky materiálu budou rozeslány pro sbory pracující s mládeží, kteří si v případě zájmu mohou závazně objednat na e-mailu: ormprachatice@gmail.com.

 1. 6. Usnesení – ORM schválila:

– navrhované přidělení dotací pro sbory od MŠMT

– organizační zabespečení školení vedoucích mládeže

– setkání přípravek okresu Prachatice

Hlasování:6 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL SE

 1. Závěr

Vedoucí ORM poděkoval všem přítomným za účast na schůzi a ukončil jednání ve 20:30

 

Zápis vytvořil Marek Študlar

Tomáš Marek