ORM 20.4.2010

Místo a čas konání – kancelář OSH 18.hod.
Přítomni :

  • starostka OSH – Fiedlerová Helena,
  • členové ORM – Zaunmuller Václav, Rokůsek František, Jiráň Jan, Soukupová Valerie, Kallová Dagmar, Václavík Josef, Tesař František, Mašláň Zdeněk, Roučka Michal

hlavní vedoucí MH kolektivů účastnících se jarního kola hry Plamen (dle prezenční listiny)

PROGRAM :

  1. zahájení-uvítání
  2. zpráva z KOORM a OORM konané v Přibyslavi 10.4.2010
  3. příprava jarního kola hry Plamen , OZ
  4. diskuse
  5. různé
  6. usnesení
  7. závěr

1/ Všichni přítomni byli po uvítání seznámeni s programem

2/ Zpráva z KORM a OORM
Dne 10. 4. se konalo shromáždění vedoucích OORM v Přibyslavi
Po uvítání a zahájení nám přečetl svou zprávu o činnosti na úseku mládeže za uplynulé volební období 2005-2010 p. Jan Muška
Seznámil nás s několika zajímavými čísly:počet družstev za r. 2005 byl 2679 MH, 530 dorostu pod vedením 5597 vedoucích. Tato čísla v průběhu volebního období plynule stoupala a v r. 2009bylo již 3240 družstev MH, 576 dorostu pod vedením 6194 vedoucích.
Každý rok v březnu byly zveřejněny výsledky doporučených státních dotací MŠMT České republiky pro nestátní neziskovou organizaci SH ČMS. Na úsek mládeže byla v  roce 2009 doporučena dotace ve výši 16.092 000,- pro oblast práce s organizovanou mládeží a 1 750 000,- pro investiční rozvoj materiálně technické základny.
V dubnu každoročně probíhá školení hospodářů krajských a okresních sdružení. Tématem školení byla státní dotace na úseku mládeže. Každoročně se konala celorepubliková porada vedoucích KORM a OORM.
Dále se zpráva týkala vyhodnocení výsledků soutěží pro každý rok. Místo konání MČR,umístění družstev na stupních vítězů a jména jednotlivců-dorostenci.
V roce 2005 proběhla v chorvatském Varaždinu Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplinách CTIF, kde ČR reprezentovala děvčata z SDH Písková Lhota – děvčata získala stříbro a chlapci z Chlumu nad Cidlinou skončili na krásném 4. místě. O dva roky později se obě tato družstva zúčastnila soutěže ve švédském Revigne . kde skončila na 5. místě.
Dále přišla řeč na tábory pro mládež. V roce 2009 bylo 290 letních táborů pro 7011 dětí a 24 zimních táborů pro 596 dětí.
19.-26. Července 2009 se v Ostravě konala 14.Mezinárodní hasičská soutěž a 17.Mezinárodní soutěž mladých hasičů. Na start se postavilo 47 družstev z 27 zemí světa. V celkovém součtu obou disciplín požárního útoku CTIF a štafety CTIF a věkové bonifikace se nejlépe vedlo českému týmu SDH Chlumec nad Cidlinou ,děvčata z SDH Písková Lhota z okresu Nymburk

Vybojovala bronzové medaile a chlapci z SDH Horní Hradiště z okresu Plzeň –sever skončil na 19. Místě. Díky chlumeckým mladým hasičům tak poprvé v historii doputovala do České republiky Vettoriho trofej pro absolutního vítěze mládežnické hasičské olympiády.
Každý rok v průběhu července a srpna jsou organizovány ÚORM dvě letní školy instruktorů a to v ÚHŠ Jánské Koupele a CHH Přibyslavi. Každoročně se této školy zúčastňuje cca 100 posluchačů, kteří dále budou pracovat jako instruktoři a vedoucí mládeže.
Každoročně probíhají reciproční výměny a mezinárodní tábory s partnerskými organizacemi zejména z Německa,Rakouska,Polska a Slovenska, které se konají s podporou MŠMT ČR. Nejvýznamnější z nich je mezinárodní tábor v Jánských Koupelích.
Velkou tradici si zachovala celorepubliková literární a výtvarná soutěž „ Požární ochrana očima dětí.“ V loňském roce se této soutěže zúčastnilo 36 310 dětí a mládeže z 1186 škol, 426 SDH a 30 jiných subjektů.
V průběhu celých pěti let rozvíjely ve všech okresech svou činnost Krajské a Okresní ORM. Přímým důkazem aktivní práce s dětmi je uspořádání bezpočet besed s preventivní tématikou v požární ochraně a jiných akcí. Pro úplnost lze dodat, že v roce 2009to bylo 9799 besed s účastí 209522 dětí a mládeže.
V oblasti publikace byly vydány novelizované Směrnice celoroční činnosti dorostu a Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů. A zcela nová vzdělávací příručka Průvodce plnění odznaků odbornosti včetně výukového CD-ROM. Zaměřili jsme se i na výrobu a dotisk propagačních tiskovin a předmětů,pokračovalo vydání zpravodaje Hasíkovy noviny
V roce 2007 nám byl udělen titul Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží. Za uplynulých 5 let se naše základna rozrostla o 5000 členů. Naše základní články působí ve všech koutech naší republiky. To pokládá základ , že jsme nestátní neziskovou organizací s nejpočetnější organizovaností dětí a mládeže v České republice.
Po dokonale připravené zprávě p. Mušky se ujal slova Jaroslav Vlášek,který jen dodal podrobnosti z Ostravy. Např., že Ostravu navštívilo i vzdálené Japonsko. Dále, že rozhodčí z Rakouska měli neustále nějaké připomínky k technickému zabezpečení této soutěže,neustále se přeměřovala trať,vyměňovaly se proudnice a nakonec jim byly trnen v oku naše žberovky.

Jak se později ukázalo,tak si na tréninky začala brát družstva české žberovky a „třešničkou na dortu“ bylo to,že na samotnou soutěž si vzaly naše žberovky i rakouské děti!
K činnosti pracovní komise nám podal informace p. Jiří Požár. Tato komise byla zřízena v r. 2006 ÚORM.Zabývá se technickým zabezpečením soutěží na vyšší úrovni,časovým plánem těchto soutěží,kontroluje tech.stav a opovídající parametry překážek dle Směrnic. Navrhuje a upravuje změny pro soutěž MH a dorostu.
Pak následoval informační blok v podání Moniky Němečkové-Homolkové.Tato zpráva se týkala dotací,vzdělávání a Letních škol pro dospělé.Upozornila na možnost čerpání dotací přes SH ČMS na opravy a zařízení kluboven,a opravy hřišť.Zároveň však upozornila , že některé sbory této možnosti zneužívají.Nakupují drahé věci ( plazmové televizory,vysavače) a přitom překážky mají ve špatném technickém stavu.Dále upozornila na „černé letní tábory“.Bude přísná kontrola těchto táborů.Sbor , který bude mít tento černý tábor bude vyřazen z dotačního programu.V evidenci vedoucích budou jen vedoucí s kvalifikací III. A II.stupně. Neudávat „Z“ . Dále : Propagace LPR- ve spojení s SDH ,–změna čísla pojistné smlouvy u pojistky s Generali, –u HVP pojišťovny zůstává stejné číslo jen jsou jiné formuláře ,–pojistné podmínky zůstávají stejné
PŘÍPRAVKA:6.10.2007 se konal historický první festival přípravky SH ČMS. v Chocni. Tato akce se ukázala, že myšlenka zapojit předškolní děti do činnosti SH ČMS je správná a je nutno v této aktivitě pokračovat.Další ročník byl 5.10.2008 v Petrovicích okr.Třebíč a v roce 2009 děti předvedly své umění při příležitosti 17.Mezinárodní soutěže hasičské mládeže v Ostravě. Náplní této činnosti je příprava dětí na budoucí činnost MH.Na festivalu se jim neudělují body,je to hlavně presentace činnosti přípravky.(štafety,shazování kuželek,vyprošťování).
Na závěr proběhla diskuze : 1/Padl zde návrh na vypuštění střelby z ZPV ,jako důvod uváděli špatné seřizování vzduchovek .Bylo okamžitě zamítnuto.Vysvětlení jak se nastavují vzduchovky podala pani,která se závodně zabývala střelbou. 2/Jaké se chystají změny v kategorii dorostu—odpovědi se ujal p. Požár „ zatím žádné,nějaké podměty jsou, ale teď se zatím nic nechystá vzhledem k volebnímu roku. Rýsuje se zněna Mezinárodní Směrnice v postavení rozdělovače.Ten je v pravo a pak se musí hadice zapojovat levou rukou. 3/Po uvážení a rozhodnutí ÚORM si na MČR v Litomyšli budou kraje platit ubytování a stravu.Bude jim nabídnuta volná kapacita na ubytování.Co se týče stravy tak v Ostravě bylo vyhozeno 40% nevyzvednuté stravy! 4/Chystá se změna měření požárního útoku CTIF –elektronické spínání-Při startu velitel zmáčkne „hříbek“-START- a stejným způsobem pak ukončí disciplinu.V Ostravě r.2011 už chtějí takto měřit,ale musí to nejprve zanést do Směrnic .5/Mistrovství dorostu se již pojede na kalibrovaných časomírách-jinak nebudou uznávány rekordy.Informace o kalibrování bude podána v Brně. 6/Přestupy jsou vyvěšeny na internetu.Jsou často posílány na špatném formuláři .Možno zkontrolovat do 20.4.2010

3/ Příprava jarního kola hry Plamen a soutěž dorostu

Slova se ujal bratr Václav Zaumuller a společně se všichni podíleli na přípravě OZ na jarní kolo hry Plamen, která se koná 29.-30.5. 2010 v Nové Peci a soutěž dorostu a jednotlivců dne 15.5. 2010 od 14.00 hod v Budilově.

Dorost a jednotlivci 15.5.2010 Budilov MTZ :

Veškerý materiál zajistí SDH Budilov.

( Mimo příčného břevna – to doveze SDH Vlachovo Březí )

Družstvo dorostenek – postupuje přímo na krajskou soutěž (soutěže v Budilově se nezúčastní)

Družstva dorostenců budou plnit discipliny:

– Požární útok

– 100m s překážkami ( pět běží – čtyři se počítají )

Jednotlivci dorostenky a dorostenci budou plnit discipliny:

– 100 m s překážkami

– Dvojboj jednotlivců

Zpracování výsledků a vyhodnocení soutěže zajistí Zaunmuller

Jarní kolo hry Plamen Nová Pec 29.5.-30.5.2010 – MTZ

Startovní čísla + razítko OSH – OSH Hůrská
Praporky 20+20+2x startovací – OSH Hůrská
Vizitky ved.kol.+hl.r.+štáb – Zaunmuller
Rozdělovník rozhodčích pro hl.rozhodčí – Zaunmuller
Tabulky pro zapisovatele – Zaunmuller
Časomíra na 4×60 a PÚ – zajistí Fiedler Jan, nástřikové

(sklopky v případě špatného počasí)

Přístřešky pro zapisovatele 2x – odvezlo po poradě SDH Nová Pec
Prezence, stravenky(obědy), prez.listina – Helena Fiedlerová
2x stůl + 2x židle pro zapisovatele – SDH Nová Pec
Folie na ohraničení soutěžních prostorů – SDH Nová Pec
Počítač+SW+tiskárna+papír+foliovačka – Helena Fiedlerová
Vesta pro hlavní rozhodčí disciplin – odvezlo při poradě SDH Nová Pec
Dřevo na opékání vuřtů – SDH Nová Pec
Stojan na průběžné výsledky – SDH Nová Pec
Media Zaunmuller – Prachatické listy + Prachatickonews

Fiedlerová – Č.Rozhlas ČB

Štafeta 4x60m

Kladina 4m x 0,8m – OSH Fiedlerová
Bariera 1,5m – SDH Volary Rokůsek
Bariera 0,8m – OSH Fiedlerová
RHP 6kg prázdný – SDH Žernovice Zaunmuller
Podložka 80x80x3 – SDH Žernovice Zaunmuller
4x hadice C cvičné + rozdělovač + štafetka – na zapůjčení – SDH Vlachovo Březí

Útok CTIF

Spojka C – do země –SDH Žernovice Zaunmuller
Označující čáry – SDH Žernovice Zaunmuller
Bariera 70cm – SDH Vlachovo Březí Fiedlerová
Tunel – SDH Žernovice Zaunmuller
Lávka – SDH Žernovice Zaunmuller
Džberovka+had.+pr. – Žernovice a Nová Pec ( Žernovice hadice a proudnice )
(náhradní Volary a Staré Prachatice) – povinnost použít jednotný materiál
2x kropáč na vodu – SDH Žernovice Zaunmuller
Káď na vodu – SDH Nová Pec
Terče+baterie 12V – SDH Žernovice Zaunmuller
Stojan tech.prostř. – SDH Volary Rokůsek
Stojan uzle – SDH Volary Rokůsek
Technické prostř. – SDH Nová Pec
Provazy na uzle – SDH Žernovice Zaunmuller
Obrázky na stojany – SDH Volary Rokůsek
Bedna na nosiče – SDH Nová Pec
4x hadice na půjčování – SDH Vlachovo Březí Kallová
Startovní čísla 2x -OSH Zaunmuller

Požární útok

PS – 12 – OSH Fiedler
PS – 12 – SDH Zbytiny (záložní SDH Nová Pec)
Základna – SDH Nová Pec
Základna – SDH Volary Rokůsek
Káď – SDH Nová Pec
Káď – OSH Fiedler
Přetlakový ventil – SDH Vlachovo Březí
Přetlakový ventil – SDH Vlachovo Březí ( záložní SDH Zbytiny )
Proudnice 2x – odvezlo po poradě SDH Nová Pec
Hadice na čáry – SDH Vlachovo Březí Fiedler
Koberce pod zákl. 2x- SDH Žernovice
1x SDH Nová Pec 1x

Hry pro MH

Překvapení – Fiedlerová Helena

Král střelců

Vzduchovky – odvezlo po poradě SDH Netolice ( 5 ks)
Terče + lapače – SDH Netolice – Jarda Petrášek
Diabolky – SDH Netolice – Jarda Petrášek
Celta – koberec -SDH Netolice – Jarda Petrášek
Cena – Starostka OSH Prachatice – medaile

Lanové centrum – Pokusí se zajistit SDH Stachy, Netolice, Vlachovo Březí

Fotodokumentaci z lanového centra z loňského roku poskytne Kallová Dagmar.

Ceny:

MH Starší – Rozdělovač, sportovní soupravy, hadice C, medaile, diplom

MH Mladší- Monterky, trička, hadice C, medaile, diplom

DORCI – Diplom, míč

DORKY – Diplom, míč

Jednotlivci DORKY – 2x hasicí přístroj, medaile, diplom

Jednotlivci DORCI – 3x hasicí přístroj, medaile, diplom

STRAVA – Fiedlerová Helena + SoukupováValerie domluví s paní Dostálovou.

SOBOTA:

oběd – hradí OSH

večeře – vuřty, chléb, hořčice ( Sponzorský dar – zajistila Fiedlerová Helena )

NEDĚLE:

snídaně – možnost objednat v kempu za cca 35,- Kč – nebo vlastní

oběd –hradí OSH

Požadavky na případné objednání stravy pro další účastníky soutěže je možné nárokovat

v tabulce pod přihláškou v Organizačním zabezpečením hry Plamen. ( tuto přiobjednanou stravu si hradí jednotlivá SDH a je závazné )

pokud nebude někomu strava vyhovovat, musí si zajistit jinou sám!!!

Stánek s občerstvením je v areálu kempu, pokud si bude chtít SDH Nová Pec otevřít svůj stánek tak po domluvě s p.Dostálovou

Rozdělení chatek

22.1.2010 SDH Šipoun 3x po 4

27.1.2009 SDH Netolice 2x po 7 1x po 4

27.1.2010 SDH Vitějovice 2x po 7 2x po 4

25.1.2010 SDH Ktiš 3x po 4

27.1.2010 SDH Žernovice 1x po 7 3x po 4

27.1.2010 SDH Nová Pec 4x po 4

31.1.2010 SDH Vlachovo Březí 2x po 7

1.2.2010 SDH Volary 1x po 7 3x po 4

2.2.2010 SDH Zbytiny 2x po 7

SDH Stachy 2x po 4

SDH Svatá Maří 1x po 7 4x po 4

SDH Budilov 3x po 4

SDH Vacov 3x po 4

SDH Jáma 5x po 4

4/Diskuse probíhala průběžně u jednotlivých bodů programu

5/ Různé

ORM navrhuje tyto rozhodčí na oblastní kolo hry Plamen v Nové Včelnici:

Fiedlerová Helena, Zaunmuller Václav, Tomek Jiří, Miesbauerová Lucie, Fiedler Jan,

Stanek Ján, Hošek Jakub

6/ Usnesení

ORM schvaluje navržené organizační a materiální zabezpečení jarního kola hry Plamen a soutěže dorostu.

7/ Další termín schůze ORM nebyl domluven.

Zápis: Zaunmuller Václav
Soukupová Valerie

Tomáš Marek