ORM 21.6.2016

SCHŮZE ORM KONANÁ DNE 21. 6. 2016 V KANCELÁŘI OSH V PRACHATICÍCH

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Rokůsek František, Tesař František, Mikeš František, Študlar Marek, Tremmelová Libuše,

Omluveni: Jiráň Jan, Ferusová Markéta

Hosté: Ing. Bc. Fiedlerová Helena

Program:

 1. Přivítání členů ORM a hosta, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení jarního kola hry Plamen
 3. Vyhodnocení okresní soutěže dorostu
 4. Vyhodnocení krajských kol
 5. Nové směrnice
 6. Školení vedoucích a instruktorů
 7. Rozdělení dotací
 8. Různé
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

1. Po přivítání byli všichni přítomni seznámeni s programem

2. Jarní kolo hry Plamen

Jarní kolo se konalo ve Zdíkově, dne 14. května 2016. Plamenu se zúčastnilo 11 družstev mladých hasičů v mladší kategorii a 12 družstev ve starší kategorii. Umístění bylo následující. V kategorii mladší: 1 místo SDH Svatá Maří, 2 místo SDH Tvrzice a 3 místo SDH Vitějovice. V kategorii starší : 1 místo SDH Žernovice, 2 místo SDH Svatá Maří a 3 místo obsadilo družstvo z SDH Jáma. Družstvo starších z SDH Žernovice postoupilo na krajskou soutěž.

ORM děkuje všem za účast na jarním kole hry Plamen. Velký dík patří SDH Zdíkov za poskytnutí prostorů, za výbornou práci technické čety. Také děkujeme kuchařkám ze školní jídelny ve Zdíkově za výbornou stravu, kterou pro nás připravily.

3. Soutěž dorostu

Soutěž se konala v Prachaticích 28. května 2016. Zúčastnilo se jediné družstvo dorostenců z SDH Jáma, kteří postoupili na krajskou soutěž dorostu v Českém Krumlově. Umístění okresní soutěže dorostenců a dorostenek jednotlivců je zveřejněno na okresních webových stránkách v sekci mládeže. Velké poděkování za přípravu a celý průběh soutěže patří členům ORM a to V. Zaunmüllerovi, M. Říhovi a L. Tremmelové.

4. Krajská soutěž dorostu

Soutěž se konala v Českém Krumlově v neděli 12. června 2016. Zde se družstvo dorostenců z SDH Jáma umístilo na velmi krásném druhém místě. Umístění jednotlivců v kategorii mladší – 3 místo David Zimandl SDH Vitějovice, střední kategorii – 6 místo Filip Sýkora SDH Vitějovice, v kategorii starší – 5 místo Jaroslav Hájek SDH Netolice. V kategorii dorostenky mladší obsadila 4 místo Adéla Popová SDH Jáma. Výsledky jsou také zveřejněny na webových stránkách OSH Prachatice v sekci mládeže. Krajská soutěž mladých hasičů se konala v Kaplici 18.6. 2016 a družstvo SDH Žernovice se umístnilo na 6. místě.

5. Nové Směrnice pro hru Plamen a celoroční činnost mladých hasičů

Směrnice jsou již zveřejněny na stránkách dh.cz. Jsou platné od nového ročníku podzimního kola hry Plamen. OSH nakoupí cca 200 ks směrnic. V tištěné podobě bude možnost si je objednat u vedoucí ORM V. Soukupové.

6. Školení vedoucích mládeže a instruktorů

Školení se bude letos konat ve Vlachovo Březí 24.září. Doporučuji všem vedoucím a instruktorům, kteří pracují s mladými hasiči, aby se tohoto školení zúčastnili, neboť se zde budeme proškolovat novými směrnicemi , požárním útokem CTIF. Celé školení připraví sestra Markéta Tischlerová. Pozvánka na školení bude zaslána vedoucím kolektivů. Připomínám, že v případě neúčasti závazně přihlášených vedoucích bude ORM postupovat tak, že náklady spojené s přípravou na školení a stravu jednotlivých vedoucích budeme vymáhat po sboru, který je na toto školení přihlásil. Toto opatření přijala ORM ze zkušenosti z minulých let, kdy se na školení nedostavila více jak třetina přihlášených vedoucích.

7. Dotace z MŠMT

Dotace z MŠMT navrhla ORM rozdělit mezi sbory SDH Volary, SDH Stachy, SDH Žernovice, SDH Chroboly, SDH Tvrzice. Dotace je možné vyúčtovat v jednoduchém účetnictví. Metodický pokyn pro čerpání dotací je zveřejněn na webových stránkách dh.cz v sekci mládeže. V případě nejasností je možno se obrátit pro radu na sestru Ing. Miriam Hůrskou. Vyúčtování dotací musí být provedeno nejpozději do 30. Září 2016. V případě, že některý sbor nevyužije tuto dotaci, bude nabídnuta jinému sboru.

8. Různé

 • K jarnímu kolu hry Plamen byla podaná připomínka na nevhodné chování vedoucího z SDH Volary vůči rozhodčím. Je absolutně nevhodné, aby vedoucí před dětmi ústně nebo jinak napadal rozhodčího. V případě opakovaného nevhodného chování ORM bude informovat příslušný sbor, a bude vyzván, aby tohoto vedoucího již s dětmi na soutěž neposílal.
 • Jarní kolo hry Plamen – připomínka na popíjení piva a kouření vedoucích před dětmi. V celém areálu je během soutěže zakázáno užívání alkoholu a kouření po celou dobu soutěže. Toto opatření je uvedeno v OZ soutěže a každý je povinen toto nařízení dodržovat.
 • Dotace z MŠMT jsou rozdělovány nejméně mezi čtyři sbory a to v částce 7000 kč. V případě, že budou dotace vyšší, budou rozděleny mezi více sborů. V opačném případě, budou- li nižší, budou rozděleny mezi čtyři sbory a bude zachována částka 7000 kč.
 • Podzimní kolo hry Plamen se bude konat 8. října 2016 ve Svaté Maří. Průběh soutěže se bude řídit dle nových směrnic, proto doporučuji všem vedoucím, kteří připravují své svěřence na podzimní kolo hry Plamen, aby si tyto směrnice nastudovali.

9. Usnesení: ORM schválila

 • Školení vedoucích mládeže 24.září 2016 ve Vlachovo Březí
 • Rozdělení dotací z MŠMT mezi sbory uvedené v 7.bodě
 • Podzimní kolo hry Plamen 8.10.2016 ve Svaté Maří
 • Nákup 200 ks nových směrnic hry Plamen

10. Závěr

ORM předloží svá usnesení ke schválení VV OSH dne 28. 6. 2016
Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek