ORR 28. 4. 2021 – rozhodčí

Zápis ze schůze sekce rozhodčích konané dne 28. 4. 2021

Začátek: 18:10 hod

Přítomni: Jiří Soukup (vedoucí ORR), Marcel Říha, Vlastimil Babka, Miroslav Molitor, Jaroslav Pauch

Hosté: Libuše Tremmelová (starostka OSH)

Program

 1. Přivítání a schválení programu
 2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
 3. Projednání OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, OZ dorostu
 4. Ostatní
 5. Usnesení a závěr

 

1. Po přivítání všech seznámil vedoucí sekce rozhodčích přítomné s programem jednání

 

2.Schválení sčítací komise a zapisovatele
Sčítací komise: Jaroslav Pauch (člen sekce rozhodčí), Miroslav Molitor (člen sekce rozhodčí)
Zapisovatel: Jiří Soukup (vedoucí ORR)

Pro: 5

 

3.Projednání OZ Okresu Muži I a II, Ženy I a II, dorost
Starostka OSH Prachatice informovala přítomné o sjezdu starostů OSH v Brně, kde zastupoval náš okres náměstek přes mládež – Václav Zaunmüller. Na tomto jednání bylo doporučeno uskutečnit plánované soutěže. Sekce rozhodčích se proto sešla a začala se zabývat realizací soutěží OKRES I a OKRES II. a sestavením směrnice pro konání postupových soutěží požárního sportu. Zpracováním OZ okresních soutěží se sekce bude zabývat až po doručení přihlášek od okrsků na OSH a určení termínu okresní soutěže pro M I a Ž I., jelikož není jisté, zda a v jakém duchu soutěž proběhne.

Pro: 5

 

4.Ostatní
Dalším bodem jednání bylo určení místa a datum pro pravidelné školení nových a stávajících rozhodčích požárního sportu. Vzhledem k dané pandemické situaci nyní nelze toto školení
provést, jakmile se situace zlepší a bude povoleno provádět tato školení, sejde se ORR se sekcí rozhodčích a domluví datum a čas konání tohoto školení.

Pro: 5

 

5.Usnesení a závěr
SEKCE ROZHODČÍCH SCHVALUJE

 • Program jednání
 • Zapisovatele: Jiřího Soukupa
 • Sčítací komisi: Jaroslava Paucha a Miroslava Molitora
 • Projednání směrnici pro postupové soutěže požárního sportu

 

SEKCE ROZHODČÍCH UKLÁDÁ

 • sestavit směrnici pro postupové soutěže požárního sportu
 • přednést ji na schůzi ORR ke schválení

 

SEKCE ROZHODČÍ BERE NA VĚDOMÍ

při zlepšení pandemické situace, se sejde ORR a sekce rozhodčí a určí místo a datum pravidelného školení rozhodčí

Pro: 5

Zapsal a schválil: Jiří Soukup (vedoucí ORR)

Tomáš Marek