ORR 3.5.2021 – velitelé

Zápis schůze ORR konané dne 3. 5. 2021

Začátek: 18:15 hod

Přítomni: Soukup Jiří, Marek Jan, Vlas Michal, Fencl František, Myslík Radoslav, Vyskočil Zdeněk ml.

Omluveni: Kočovský Martin, Tomášek Josef, Molitor Miroslav, Závora Vladimír

Host: Libuše Tremmelová (starostka OSH)

Program

 1. Přivítání a seznámení nových členů ORR, schválení programu
 2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
 3. Sdělení informací od starostky OSH z jednání starostů OSH v Brně
 4. Projednání směrnice pro konání postupových soutěží požárního sportu
 5. Dojednání náhradního místa konání soutěže OKRES I
 6. Školení rozhodčí
 7. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice, ohledně školení dýchací techniky a dalších školení
 8. Předání informace od pana Vlčka z HZS ÚO Prachatice o letošním školení velitelů a strojníků pomocí on-line výuky
 9. Nominace rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO POŽÁRNÍHO SPORTU
 10. Usnesení a závěr

 

1. Po přivítání a seznámení nových členů ORR seznámil vedoucí ORR s programem schůze.

 

2. Schválení sčítací komise a zapisovatele
Sčítací komise: Marek Jan (člen ORR)
Zapisovatel: Soukup Jiří (vedoucí ORR)

Pro: 6

 

3. Sdělení informací od starostky OSH z jednání starostů OSH v Brně
Předání informací od starostky OSH Prachatice paní Tremmelové, z jednání na sjezdu starostů OSH v Brně, kde zastupoval náš okres náměstek přes mládež – Václav Zaunmüller. Na tomto
jednání bylo doporučeno uskutečnit plánované soutěže. Proto se sešla sekce rozhodčích dne 3. 5. 2021 a projednala směrnici pro konání postupových soutěží požárního sportu. Tato směrnice byla projednána ORR a odsouhlasena k předání VV OSH ke schválení.

Pro: 6

 

5. Dojednání náhradního místa konání soutěže OKRES M I + Ž I
Rada se zabývala možností konání OKRESNÍ SOUTĚŽE pro M I a Ž I v Nebahovech dne 5. 6. 2021, kde se bude konat i okresní soutěž M II a Ž II. Z důvodu nedostatku vody v obci Nebahovy, se rada dohodla, že pokud bude vyšší počet přihlášených družstev, osloví s žádostí o možné pořádání okresní soutěže pro M I a Ž I SDH Bohumilice

Pro: 6

 

6. Školení rozhodčích
Dalším bodem jednání bylo určení místa a času pro pravidelné školení nových a stávajících rozhodčích požárního sportu. Vzhledem k dané pandemické situaci nyní nelze toto školení
provést, jakmile se situace zlepší a bude povoleno provádět tato školení, sejde se ORR se sekcí rozhodčích a domluví se datum a čas konání tohoto školení.

Pro: 6

 

7. Předání informace od pana Vlčka ohledně školení nositelů dýchací techniky a dalších školení
Vedoucí ORR dne 3. 5. 2021 telefonicky hovořil s panem Vlčkem a byly mu sděleny informace ohledně školení nositelů dýchací techniky a další školení. Bylo řečeno, že zatím kvůli pandemické situaci nelze provádět žádné školení, pouze on-line výuky. V případě změn budeme informováni.

 

8. Předání informace od pana Vlčka o letošním školení velitelů a strojníků pomocí online výuky
Vedoucí ORR dne 3. 5. 2021 telefonicky hovořil s panem Vlčkem a byly mu sděleny informace ohledně školení velitelů a strojníků, které proběhlo v měsíci únor až duben. Pan Vlček žádá všechny jednotky, které ještě dosud neposlaly osvědčení ohledně splnění tohoto kurzu, aby tak učinili, aby bylo možné uzavřít tento kurz. Zatím se panu Vlčkovi vrátilo mezi 60 až 70 procenty certifikátů o ukončení.

 

9. Nominace rozhodčích na KRAJSKÉ KOLO
Dále se rada zabývala nominací pěti rozhodčí na KRAJSKÉ KOLO. Po telefonické domluvě s vedoucím sekce rozhodčích – Marcelem Říhou bylo domluveno, že rozhodčí budou vybráni
po sestavení OZ OKRESU a po informací ohledně konání KRAJSKÉHO KOLA(zejména jak bude celá soutěž probíhat).

 

10. Usnesení a závěr
SEKCE ROZHODČÍCH SCHVALUJE

 • Program jednání
 • Zapisovatele: Soukup Jiří
 • Sčítací komisi: Marek Jan
 • Projednání směrnice pro konání postupové soutěže požárního sportu a předání na VV OSH Prachatice k projednání
 • náhradní místo konání OKRESNÍ SOUTĚŽE pro M I a Ž I
 • OOR SEKCI ROZHODČÍCH UKLÁDÁ
 • přednést směrnici na VV OSH Prachatice
 • zajistit náhradní místo konání OKRESNÍ SOUTĚŽE I
 • zvolit pět rozhodčích na KRAJSKOU SOUTĚŽ

 

SEKCE ROZHODČÍCH BERE NA VĚDOMÍ

 • při zlepšení pandemické situace, se sejde ORR a sekce rozhodčí a určí místo a datum pravidelného školení rozhodčí

Pro: 6

 

Zápis provedl a schválil: Soukup Jiří (vedoucí ORR)

 

Tomáš Marek