ORR 7.4.2010

Datum a místo konání: 7. 4.2010 v 17 hod – zasedací místnost OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Rokůsek František, Marek Jan, Molitor Miroslav, Váša Jan, Závora Vladimír, Pivoňka Stanislav, Pěsta Jan.

Omluven: Fencl František, Tomášek Josef, Novotný Jan

Hosté: zástupce HZS Mjr. Ing. Vlček Robert, starostka OSH Fiedlerová Helena

Program jednání:

  1. Školení velitelů a strojníků okresu Prachatice / mjr. Ing. Robert Vlček
  2. Systém nového složení rady/ velitelé + kontakty
  3. Příprava okresní soutěže v PS, která se bude konat 22. 5.2010 ve Zdíkově.
  4. Příprava školení rozhodčích v PS konaného v budově HZS PT 17.4.2010 od 9 hod.
  5. Různé

ad1)

Úvodem Fiedler Jan všechny přítomné přivítal. Mjr. Ing. Robert Vlček připomněl, že je nutné umožnit velitelům a strojníkům všech jednotek PO okresu, aby získali odpovídající školení. Při OSH vzniká sestava, kde budou evidováni starostové, velitelé a strojníci (včetně kontaktů) všech 111 sborů našeho okresu. HZS využije těchto kontaktů. Před podzimním dvoudenním školení mjr. Vlček vyzve starosty všech obcí okresu, aby si uvědomili, že ze zákona musí mít velitel JPOO odpovídající školení.

ad2)

V minulosti navrhoval složení rad (ORPaOO a ORV) výkonný výbor OSH. Stávalo se, že např. v ORV nebyli lidé zastávající funkci velitele. Jeden okrsek byl zastoupen dvěma zástupci a veliká část okresu nebyla zastoupena vůbec. V radě se řešil pouze sport a školení. Když chtěl vedoucí odborné rady Fr. Rokůsek zjistit co velitele trápí, musel svolat mimořádnou poradu. Nyní je zastoupen celý okres. Menší okrsky jsou sloučeny do tzv. Pracovních obvodů. Celkem je obvodů 11 a tolika členné jsou i výše zmíněné rady.

ad3)

Okresní soutěž proběhne 22.5.2010 ve Zdíkově. Vedoucí ORV seznámil přítomné s výsledkem krajské porady. V požárním sportu nedošlo k žádným změnám které by se nás týkali, až na jednu – mezi půlspojkami hadic bude mezera tzv. na papír ve všech postupových soutěžích. Krajské kolo proběhne 12. 6. 2010 v Jindřichově Hradci. Přítomni schválili úpravy v OZ pro letošní okresní soutěž. Velitel zdíkovského pořádajícího sboru seznámil přítomné s problémy, které je nutno vyřešit. Největší jsou se zajištěním toalet, parkovištěm pro soutěžící. Prostory stadionu jsou nevyhovující pro takovou kapacitu soutěžících, pořadatelů a rozhodčích. Starostka navrhla možnost rozdělit okresní soutěž pro starší a mladší kategorie. Družstva soutěžící v kategorii II (starší) by mohli mít soutěž o týden dříve, čím by se odlehčilo nejen toaletám ale i parkovacímu prostoru, presenci družstev a potřebnému času pro vyhodnocení. ORV s tímto rozdělením souhlasí ( 6 pro-1 proti) a navrhuje toto ke schválení VV OSH. Předběžný termín schůze ORV ve Zdíkově 15. 5. 2010.

ad4)

Školení rozhodčích v PS proběhne v budově HZS PT 17.4.2010 od 9 hod. Školení připraví rozhodčí instruktor Fiedler Jan a řídit bude rozhodčí instruktor Miroslav Molitor. Členové ORV byli vyzváni, aby informaci o školení šířili ve svém obvodu.

ad5)

Starostka požádala radu o archivaci protokolů o odborné způsobilosti velitelů, strojníků a techniků. Společně se dohodly, že za archivaci je zodpovědná ORV a bude probíhat následujícím způsobem.

  1. V případě vydání tohoto protokolu Ing. Mj. Robertem Vlčkem on zažádá na HZS ČB o vystavení osvědčení a protokol o odborné způsobilosti předá OSH k archivaci v kopii.
  2. V případě vydání tohoto protokolu ÚHŠ je povinen účastník kurzu předat protokol Ing. mj. Robertu Vlčkovi, následující postup je pak shodný jako v prvém případě.

Zápis provedl vedoucí rady velitelů Fiedler Jan

Tomáš Marek