VV 1.11.2010

Datum a místo konání: 1. 11. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast: Helena Fiedlerová, Jan Marek, František Scherer, Petra Hopfingerová, Ing. Karel Raichart, Josef Žižka, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Valerie Soukupová, Václav Zaunmüller

host: –

omluven: Jan Fiedler, Petr Pecka, Jiří Haubelt

Program:

 1. Zahájení
 2. Žádost o informace ohledně JPO Správy NP a CHKO
 3. Informace o průběhu Podzimního kola hry Plamen
 4. PO Očima dětí pro rok 2011
 5. Sjezd Lišáků v Přibyslavi 3. – 4. 12. 2010
 6. Setkání zasloužilých hasičů v Bechyni 5. 11. 2010
 7. Výběr poplatků za stravu na školení velitelů
 8. Shromáždění představitelů sborů 13. 11. 2010
 9. Evidence členské základny
 10. Různé

hlasování: všichni pro, schváleno

1. Zahájení provedla starostka OSH Helena Fiedlerová, přivítala přítomné.

2.
Starostka OSH chce požádat písemnou formou ředitele HZS Jihočeského kraje a Správu NP a CHKO Šumava o informaci týkající se zřízení jednotky PO Správou NP a CHKO Šumava a ředitele HZS Jihočeského kraje dále o informaci ohledně počtu pracovníků HZS Jihočeského kraje. Chtěli bychom znát počty pracovníků HZS a to jak civilních zaměstnanců, tak příslušníků ve služebním poměru v rámci Českých Budějovic a v rámci územních odborů Prachatice a Vimperk v letech 2005 až 2010.

 • Návrh: pověřit starostku OSH zasláním oficiální žádosti o výše zmíněné informace jak na Správu NP a CHKO Šumava tak na HZS Jihočeského kraje. Pověřit Františka Rokůska st. jednáním s panem senátorem Jirsou ve věci PO v ČR a situace dobrovolných hasičů v ČR. Starostka OSH se pokusí o zprostředkování pracovní schůzky z dalšími politiky.
 • Hlasování : všichni pro, schváleno.

3. Informaci o průběhu podzimního kola hry Plamen, které se konalo 9. 10. 2010 v Budilově, podala vedoucí ORM Valerie Soukupová. Výsledky jsou vyvěšeny na stránkách OSH. Ráno byla ORM postavena před rozhodnutí, zda běžet štafety s překážkami (kladinou, nízkou bariérou) ty byly ráno mokré a kluzké. Bylo rozhodnuto, že mladší kategorie mohou být jištěny vedoucími z obou stran kladiny a starší kategorie přišla ve štafetách na řadu až okolo oběda, když už byly překážky i povrch drah oschlý. Návrh na příště rozdělit soutěž jednotlivců na mladší a starší a zahájit soutěž později. Během soutěže došlo k vulgárnímu, slovnímu útoku vedoucího družstva na vlastní soutěžící, která něco pokazila. Toto bude příště řešeno vykázáním vedoucího ze soutěže, podobně jako např. trenéra při fotbale. Účast soutěžících byla dobrá. Je nutno důsledně kontrolovat stáří dětí, opakují se pokusy o podvody. Problémový počítačový program na vyhodnocení výsledků bude na jaře nahrazen.

4. Požární ochrana očima dětí

Starostka informovala o pravidlech soutěže na rok 2011. Pravidla je třeba distribuovat do škol, školek, domů dětí a mládeže, středních škol a učilišť a tam kde se pracuje s dětmi. Starostka vytvořila seznam emailových adres těchto zařízeních, který poskytne vedoucímu ORPaOO. Ten ve spolupráci s HZS distribuuje výše zmíněným. ORM zajistí rozeslání pravidel sborům, které mají v rámci okresu Prachatice registrované mladé hasiče a dorost.

5. Sjezd absolventů Letní školy instruktorů

Informovala starostka OSH. Sjezd se uskuteční 3. – 4. 12. 2010 v Přibyslavi.

6. Setkání zasloužilých hasičů v Bechyni

Informovala starostka OSH. Autobus pojede z Vlachova Březí. Účastníci jsou již obeznámeni. Dále upozornila na nutnost mít přehled o aktuálních počtech zasloužilých hasičů v okrese, kontaktech, atd. Evidenci a komunikaci se zasloužilými hasiči si vzal na starost František Rokůsek st. Starostka navrhla, aby byl ustanoven vedoucím aktivu zasloužilých hasičů v rámci okresu.

Hlasování : všichni pro, schváleno.

7.

Starostka OSH informovala o stavu výběru poplatků za stravu při školení velitelů. Ten je již téměř dokončen. O rozvoz posledních dvou dokladů (OÚ Hracholusky a OÚ Vitějovice), požádala starostka bratra Stanislava Prokopa. Bratr Jan Marek požadoval, aby byly doklady k výběru poplatků v příštím roce rozdány přímo na školení kvůli problematickému zajištění jejich rozvozu na OÚ. To je komplikované pro jejich vystavení přímo na školení.

8. Shromáždění představitelů sborů

Pozvánky rozeslány emailem v několika vlnách. Chybějící emailové adresy některých sborů dohledají členové VV OSH podle pracovních obvodů. Na shromáždění by se měly projednat názory na zastoupení pracovních obvodů ve VV OSH a složení pracovních obvodů, projednat rozpočet na rok 2011, plán práce na rok 2011. Starostka OSH přednese projev před vystoupením vedoucích odborných rad. Podpisové archy a další podklady pro zástupce sborů připraví Petra Hopfingerová a starostka OSH. Pomoc při přípravě nabídl i bratr Stanislav Prokop. K obědu bude guláš. Chléb bude zajištěn sponzorsky. Pivo se smí vydávat až po obědě.

Určení orgánů pro jednání shromáždění:

 • Řídící schůze bude František Rokůsek
 • Mandátová a sčítací komise: Petra Hopfingerová a dva další určení na místě
 • Návrhová komise: Stanislav Prokop a dva další určení na místě
 • Zapisovatelka: Miriam Hůrská

9. Evidence členské základny

Je možno prohlížet na internetových stránkách www.evidencesdh.cz , uživatelské jméno: prohlizeni, heslo: prachatice

Starostka OSH informovala o chybách a nesmyslech, které se v evidenci vyskytují. Bude trvat delší dobu, než budou chyby odstraněny. Tento problém nastal překlopením dat z původní evidence která byla vedena v DOS. K nápravě nedostatků budou muset přispět i samotné sbory součinností s pracovnicí kanceláře.

10. Různé

 • byl schválen dodatek ke statutu vyznamenání. Čestná uznání OSH, KSH a SH ČMS byla doplněna kromě diplomu ještě o stužku. V případě čestného uznání SDH zůstává pouze diplom. Stužky budou k dispozici k objednání z ústředí na okresní sdružení od 1. 1. 2011.
 • starostka OSH informovala o shromáždění v Přibyslavi. Nejdůležitější informace obsahuje sdělení o snížení dotace pro dobrovolné hasiče o která je předpokládané vedením ve výši10%. Starostka předpokládá a chtěla by být připravena v rámci okresu až na 20%.
 • starostka OSH se rozhodla udělit grant ze svého platu pro 4 zájemce o absolvování letní školy instruktorů ve výši 50% nákladů. Vypracovala grantový program č.1 který zašle emailem ke schválení náměstkovi přes mládež bratru Václavu Zaunmullerovi a vedoucí ORM sestře Valerii Soukupové.
 • starostka OSH upozornila na stále nekompletní seznam členů ORPaOO a ORV na internetových stránkách OSH a na zápisy těchto rad. Prosí touto cestou vedoucí příslušných rad o aktualizaci a doplnění. Starostka OSH zajistí aktualizaci kalendáře akcí na internetových stránkách OSH.
 • Kontrolní a revizní rada navrhuje změny v evidenci majetku takto:
  • Majetek do 1000,-Kč majetek do spotřeby
  • Majetek 1 001- 60 000,-Kč drobný investiční majetek
  • Majetek 60 001,-Kč a výše investiční majetek

Toto bude navrženo v rámci zprávy OKRR shromáždění představitelů

Hlasování: všichni pro schváleno

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek