VV 11.11.2009

Datum a místo konání:

 • 11. 11. 2009, kancelář OSH Prachatice

Účast: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z předešlé schůze
 3. Příprava shromáždění představitelů sborů a shromáždění delegátů sborů
 4. Různé

ad1)

 • Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová

ad2)

 • Neproběhla distribuce Hasíka (časopisu pro MH) na podzimním kole. Starostka zapomněla dát časopisy náměstkovi přes mládež z důvodu toho, že se podzimní kolo hry Plamen konalo ve Vlachově Březí což je domovská organizace sestry starostky a ta měla na starosti mnoho jiných úkolů. K distribuci tak dojde na shromáždění starostů spolu s registračními listy.
 • Již jsme v rámci OSH obdrželi heslo do nové evidence. Po té, co ho starostka tento program testovala byly zjištěny závažné nedostatky které nahlásila panu Studníkovi který je zodpovědný za přechod evidence členské základny do nového programu. Slíbil vše v co nejkratším termínu odstranit.
 • Účast na krajském školení rozhodčích mládeže a dorostu které se konalo ve dnech 23.-24. 10. 2009 v rekreačním středisku „Benešovský mlýn“ v Heřmani, okres Písek byla zajištěna.

ad3) – Shromáždění představitelů sborů 14. 11. 2009

 • 3.1 Starostka spolu s vedoucím ORP a OO již měla úvodní jednání v okrsku Husinec na kterém bylo projednáváno případné sloučení tohoto okrsku dle plánu který byl zpracován. Zde na tomto jednání pochopila, že okrsky nemají jen funkční uspořádaní, ale působí jako široká rodina. Není tudíž vhodné do tohoto uspořádání zasahovat. Místo sloučených okrsků tedy hovořme o pracovních obvodech, které nejsou organizačním článkem sdružení ve vertikálním dělení organizace a nebudou si tudíž volit své výkonné orgány (starostu, velitele, výbor). Půjde čistě o pracovní rozdělení ohledně plošného pokrytí okresu ve výkonných a orgánech OSH a o přenos informací z výkonných orgánů na sbory. Funkce instruktorů by byla zrušena.
 • 3.2 Starostka navrhuje aby klíč pro určení síly hlasů byl stanoven bez přípravky. Řádným členem se děti stávají až při dovršení šesti let. Pro určení síly hlasů by tak neměli být započteny.
 • 3.3 Pro shromáždění představitelů bude rozhodující stav členské základny k datu 9. 1. 2009 (datum ke kterému zadala starostka pracovnici kanceláři oddělit od členské základny počty přípravky). Pro shromáždění delegátů bude rozhodující stav členské základny k datu 28. 2. 2010.
 • 3.4 Vedoucí ORV bratr František Rokůsek byl nepřítomen poslednímu jednání VV OSH z důvodu toho, že byl v tomto termínu v lázních. Při prohlížení příloh podkladů k jednání shromáždění představitelů sborů seznámil VV OSH že souhlasil s tím, že zůstane na návrhu kandidátky současného VV OSH, ale že již nechce vykonávat funkci vedoucího odborné rady. Tato informace byla pro starostku i ostatní členy výboru velmi nečekanou. Všechny podklady již byly zpracovány s uvedením bratra Františka Rokůska v této funkci. Nastala tak situace, kdy VV OSH musel okamžitě vyřešit vzniklou situaci, aby mohly být tištěny přílohy pro jednání sobotního shromáždění. Jako první byl navržen Jan Marek (velitel JPO Netolice a člen současného výboru). Po telefonické hovoru s ním bratr Jan Marek tuto nabídku odmítl z důvodu velkého pracovního vytížení, pro který by nemohl odpovědně funkci vykonávat. V dalším návrhu pak byla zmíněna jména Ing. Jiřího Aleše a Stanislava Prokopa. V obou dvou případech bylo od těchto návrhů ustoupeno pro nedostatek zkušeností. Oba dva budou v případě zvolení novými členy výkonného výboru a měli by tak získat nejdříve zkušenosti v tomto orgánu a potom případně vést některý z poradních orgánů. Posledním návrhu zazněla varianta přesunutí bratra Jana Fiedlera z vedoucího ORP a OO na vedoucího ORV a určit nového vedoucího ORP a OO. Tato rada není tak zásadní pro činnost okresu a řešení jejího vedoucího nebude tak složitou záležitostí. Do funkce ORP a OO byl navržen bratr Josef Žižka, který v radě již působí. Bratr Jan Fiedler byl proti a bratr Josef Žižka také nebyl svolný. Výbor však nutně potřeboval tyto funkce obsadit v návrhu pro sobotní shromáždění. Oba navrhovaní vedoucí pod tlakem přemlouvání členů výboru nakonec se svojí nominací souhlasili. Starostka se ještě pokusí bratra Františka Rokůska do konání shromáždění delegátů sborů přemluvit, aby ve své funkci setrval.
 • 3.5 Posledním věcí kterou je třeba do sobotního jednání dořešit je příprava plánu činnosti OSH do roku 2015 a příprava plánu činnosti na rok 2010. Starostka o víkendu obvolala vedoucí odborných rad s požadavkem, zda by za úseky činnosti v nichž jejich rady pracují tyto plány vytvořili s tím že ona připraví návrh pro ostatní úseky. Vedoucí byli připraveni a po přečtení svých návrhů byli požádáni o přeposlání svých návrhů v elektronické podobě s tím, že na nich není třeba nic měnit. Budou pouze spojeny s návrhem starostky a v tomto znění předloženy shromáždění představitelů jako návrh plánu činnosti do roku 2015. Plán činnosti na rok 2010 bude vycházet z tohoto plánu.
 • 3.6 Složení OKRR
  Starostka již projednala se současným předsedou OKR bratrem Jiřím Pohanem a členem této rady bratrem Františkem Schererem setrvání v této radě. Oba dva souhalsili. Návrh složení OKRR je tudíž následující.

  • předseda – Ing. Karel Raichart
  • člen OKRR – Václav Hes
  • člen OKRR – Markéta Čabrádková
  • člen OKRR – Jiří Pohan
  • člen OKRR- František Scherer
 • Jednotlivé body projednané pod číslem 3 VV jednohlasně odsouhlasil.

ad 4)

 • 4.1 Sestra Petra Hopfingerová navrhla starostce že jí bude nápomocna při přípravě podkladů pro jednání sobotního jednání shromáždění představitelů sborů. Tuto nabídku starostka vděčně přijala.
 • 4.2 Starostka navrhuje přispět sestře Petře Hopfingerové na vycházkovou uniformu z důvodu toho, že je jediným členem VV OSH který tuto uniformu nemá. Bratr Václav Zaunmuller navrhl příspěvek ve výši 50%. Tento návrh byl VV OSH jednohlasně odhlasován.

Zápis provedla Helena Fiedlerová

Tomáš Marek