VV 12.4.2010

Datum a místo konání: 12. 4. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast: dle prezenční listiny

Program

 1. přivítání nových i starých členů (představení jednotlivých členů)
 2. zhodnocení shromáždění delegátů sborů
 3. chod OSH v roce 2010
 4. doplnění kalendáře akcí
 5. krajské shromáždění představitelů OSH
 6. celorepublikové setkání vedoucích KORM a OORM
 7. okresní soutěž v požárním sportu
 8. různé

ad1) Starostka přivítala nové i staré členy VV OSH a požádala je, aby se vzájemně představili z důvodu toho, že se někteří navzájem neznají. Každý dostal krátký prostor na to, aby řekl, jak se jmenuje, z jakého je sboru a jaké zastává funkce.

ad2) Znovu byl vysvětlen pojem pracovních obvodů. Složení nového VV OSH i odborných rad bylo koncipováno tak, aby všechny okrsky měli zastoupení jak v radách, tak i ve výkonném výboru. Z důvodu toho, že okrsků bylo před přípravou shromáždění představitelů osmnáct a osmnáctičlenné orgány by se nevešli do místnosti OSH, často by docházelo k tomu, že by nebyli usnášení schopné a jen těžko by se v takovém počtu lidí shodli na společném řešení. Starý VV OSH stál před problémem jak toto vyřešit. Bylo vytvořeno 11 pracovních obvodů Některé okrsky jsou složeny pouze ze tří sborů a některé z jedenácti, nebylo by spravedlivé, aby malé okrsky měli stejné zastoupení v orgánech jako ty velké. Při vytváření pracovních obvodů se VV OSH snažil o vytvoření přibližně stejných obvodů a dále šlo o to, aby obvod měl mezi svými členy jednotku JPO II nebo JPO III, která by na ostatní sbory přenášela odborné znalosti z oblasti PO. Pracovní obvod = volební obvod. Nejedná se o článek v horizontálním smyslu organizačního uspořádání SH ČMS. Pracovní obvody (volební obvody) si nevytvářejí volení funkce ani orgány, jedná se pouze o pracovní mezičlánek mezi okresem a okrsky. Při pohledu do předešlých volebních období je zřejmé, že některé okrsky dlouhodobě nebyly vůbec ve výkonných ani poradních orgánech zastoupeny. Výsledkem současného uspořádání je celoplošné pokrytí okresu jak ve výkonném výboru, tak v radách. Problém nastal se zastoupením okrsku Vimperk. Nezvolením Ing.Karla Reicharta do funkce předsedy OKRR nastala situace, že vimperský okrsek nemá ve VV OSH zastoupení. Starostka navrhovala rozdělení tohoto okrsku mezi jednotlivé členy výkonného výboru, bratr Jan Fiedler dělit okrsek nechtěl, bratr František Scherer si ho nestarosti vzít také nechtěl. Po návrhu bratra Václava Zaunmullera, byl požádán Ing.Karel Reichart, aby se VV OSH zúčastňoval s hlasem poradním a zastupoval výše zmíněný okrsek. Starostka mu zavolala a on souhlasil. Na příští VV již bude přizván.

Dále starostka zhodnotila shromáždění delegátů sborů. Téměř ¾hodinové zpoždění zahájení nebylo způsobeno špatnou přípravou, nebo špatnou prací sčítací komise a presence nýbrž neukázněností delegátů. Oproti shromáždění představitelů sborů nastal při shromáždění delegátů sborů problém s delegátkami a dělením hlasů mezi ně a delegáty. To že se nám podařila v tak rozsáhlém počtu delegátů a delegátek najít chybu jen dokazuje dobrou přípravu. Někteří členové výkonného výboru nechtěli dělit hlasy mezi delegáty a delegátky. Nebylo by ale příliš demokratické, aby zvolená delegátka nemohla hlasovat. V případě že by měl sbor společný hlasovací lístek, některé z delegátek by se na něj mohly pouze dívat. V rámci okresu ovšem existují i sbory které pro změnu vyslaly zastupovat je pouze delegátku. Počáteční problémy jsme zvládli a shromáždění proběhlo řádně. Starostka poděkovala všem pracovním orgánům a obzvlášť pak 1. náměstkyni sestře Petře Hopfingerové, která jí nejvíc pomohla s přípravou. V týdnu před shromážděním se téměř denně scházely na okrese a od 16-21 hodin připravovali podklady pro delegáty, zápis průběhu jednání, průběh voleb, hlasovací lístky, podpisové archy, zápis skrutátorek, návrh usnesení aj. Poděkování patří i pořádajícímu sboru SDH Lažiště, které stejně jako při shromáždění představitelů sborů odvedlo perfektní práci.

ad3)

3.1 Pozdní příchod a neomluvená účast na VV OSH byla trestána finanční částkou, kterou byl provinilec povinen zaplatit. Nový VV OSH se shodnul na následujících částkách:

neomluvená účast 50,-Kč, pozdní příchod 20,-Kč

Jednohlasně odsouhlaseno.

3.2 Práce by měla být rozdělena mezi jednotlivé členy VV OSH. Výbor se domluvil na následujícím rozdělení úkolů:

 • archivace soutěží (kontrola předešlých dvou let a vytvoření dalších) – Petra Hopfingerová
 • archivace hlášení sborů o činnosti – Helena Fiedlerováarchivace protokolů o odborné způsobilosti velitelů, strojníků a techniků – ORV (vedoucí rady)
 • archivace protokolů o odborné způsobilosti preventistů – ORPaOO (vedoucí rady)
 • vedení zápisů – Ing. Aleš Jiří
 • týlové zabezpečení (nákup nealkoholických nápojů na jednání VV) – Valerie Soukupová

3.3 Starostka poprosila přítomné, aby se jako členové VV OSH zúčastnili v rámci svého obvodu minimálně čtyř VVH sborů. Před koncem roku si členové VV OSH určí sbory, které by chtěli navštívit a osloví je. K účasti na VVH nepotřebují pozvání. Je třeba, aby se VV OSH jako nadřízený orgán zúčastňoval pravidelně akcí nižších organizačních článků a není možné, aby to pokryl jeden člověk (starostka). Je důležité, aby se členové VV OSH co by zástupci výkonného orgánu okresu dozvídali, co sbory trápí, co se jim daří a co od okresu potřebují. A proto by měli navštívit i sbory, které si jejich účast nevyžádají (stanovy, hlava druhá, čl. 12, odst. 4). Pokud si každý člen VV OSH (včetně člena s poradním hlasem a předsedy OKRR) vybere čtyři SDH jejichž VVH se zúčastní tak v průběhu každých dvou let bude výkonný výbor prostřednictvím svých členů na jednání všech VVH sborů celého okresu.

ad4) Na posledním jednání VV OSH dne 17. 3. 2010 bylo projednáno zveřejňování akcí pořádaných jednotlivými sbory v kalendáři akcí na webových stránkách OSH. Bylo odsouhlaseno, že do kalendáře budou zařazeny pouze výročí sborů kvůli přehlednosti kalendáře. Oficiálních akcí a akcí jejichž pořadatelem je OSH je takové množství že i s nimi samotnými je kalendář nepřehledný. Starostku napadlo, že by tuto situaci bylo možno vyřešit umístěním dvou kalendářů na stránky. V jednom by byly oficiální akce a v druhém všechny ostatní. Stránky jsou placeny s rozpočtu OSH na jehož příjmech se sbory podílí prostřednictvím odvodu členských prostředků, a proto by měli respektovat i jejich potřeby. Bratr Stanislav Prokop navrhl, aby stávající záložka byla rozdělena jako třeba záložka „archiv soutěží“ je rozdělen na „postupové“ a „pohárové“. Všichni členové jednohlasně hlasovali pro.

ad5) Krajské shromáždění představitelů OSH se bude konat dne 29. 4. 2010 od 15 hodin v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Za OSH Prachatice se zúčastní starosta a vedoucí odborných rad. Krajské orgány jsou tvořeny následovně: starostové OSH tvoří automaticky členy VV KSH a stejný postup je použit i při tvorbě krajských odborných rad. Vedoucí okresních odborných a kontrolních rad tvoří automaticky rady krajské. V rámci OSH bude řešena společně doprava. Odjezd od OSH ve 14 hodin.

ad6) Celorepublikové setkání vedoucích KORM a OORM se konalo 8. 4. 2010 v Přibyslavi. Za naše OSH se zúčastnila nově zvolená vedoucí ORM Valerie Soukupová, která v bodech seznámila VV OSH s průběhem jednání celorepublikového setkání.

Do zápisu jsou zahrnuty pouze důležité body. Podrobně bude projednáno v ORM.

6.1 vyšly propozice k plnění odznaků odbornosti – brožura a CD – distribuce v rámci okresu proběhne na jarním kole, kolektivy které se jarního kola nezúčastní, je obdrží prostřednictvím členů ORM (všem kteří mají odevzdané registrační listy)

6.2 čerpání dotací – dotace jsou čerpány nehospodárně

6.3 letní tábory – při kontrole táborů na které byly poskytnuty dotace bylo zjištěno i tak závažné pochybení, jako že se nejedná o dětský tábor (absolutní nepřítomnost dětí), někteří tyto dotace zneužívají

6.4 předmětem seznamu vedoucích mládeže, který je odevzdáván jako součást hlášení o činnosti OSH již do budoucna nebudou začátečníci. Starostka doplnila – Tento seznam je veden náměstkem přes mládež a v současné době je to jediná evidence, která je v rámci OSH funkční, aktuální a bezproblémová.

6.5 směrnice pro mladé hasiče se měnit nebudou.

6.6 došlo ke změně pojištění v rámci mladých hasičů (číslo pojištění, formuláře)

6.7 sestra Valerie Soukupová poděkovala bratru Václavu Zaunmullerovi za zajištění dopravy prostřednictvím Jiřího Valenty který jí byl nápomocen a uvedl jí do problematiky celorepublikových jednání.

ad7) Starostka znovu chce projednat rozdělení okresní soutěže v požárním sportu pro starší a mladší kategorie. Sestra Petra Hopfingerová namítala, že již bylo v této věci jednou rozhodnuto na předešlém jednání VV OSH a není tudíž třeba tuto věc projednávat. Starostka na toto namítala, že věc byla projednána starým výborem bez přihlédnutí ke stanovisku ORV, které má tuto záležitost v kompetenci a projednávalo jí až v minulém týdnu. Dále by chtěla, aby v případě, že bude odsouhlaseno oddělení soutěže, byl pro starší kategorie žen umožněn automatický postup na okresní soutěž pro zajištění většího počtu družstev. V roce 2009 se prvních kol zúčastnilo jak ve starších tak v mladších ženách celkem 30 družstev což bychom měli být při rozdělení soutěže schopni zvládnout. Následovala velmi obsáhlá diskuze.

argumenty pro:

 • Zdíkov nemá dostatečnou kapacitu areálu ohledně toalet, parkoviště, chybí zde tribuny pro případ nepřízně počasí, na dráhu se vejdou pouze dva rozběhy. K soutěži dospělých byli z organizačních důvodů přisloučeni dorostenci (Jarní kolo hry PLAMEN se koná v Nové Peci, nejsou zde absolutně žádné prostory pro 100m s překážkami a pro štafety 4x100m).
 • V loňském roce se ukázalo, že prezence družstev s kontrolou občanských průkazů a členských průkazů je časově velmi náročná.
 • Starší soutěžící byli časově tlačeni a v průběhu disciplín mladších kategorii samostatně vyhodnocováni bez účasti kompletního velení soutěže.
 • Předpoklad, že když budou mít starší kategorie samostatnou soutěž, přijede víc družstev.

argumenty proti:

 • Pokud postoupí z jednoho sboru mladší i starší družstvo jede se celá ves společně podívat, je to pro ně záležitost jednoho víkendu, po rozdělení se bude jednat o dva víkendy.
 • Některé sbory mají problém zajistit řidiče na soutěž v případě rozdělení, budou potřebovat řidiče na větší počet akcí.
 • Okresní soutěž je společenskou událostí, na které by se lidé měli mimo soutěží potkávat, pohovořit a rozdělení z hlediska společné komunikace není dobré.

Následovalo hlasování:

pro: Helena Fiedlerová, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Jan Fiedler, Stanislav Prokop, Jiří Haubelt, Josef Žižka

proti: Petra Hopfingerová

zdržel se: František Rokůsek, Valerie Soukupová, Václav Zaunmuller

ad8)

8.1 Starostka OSH sestra Helena Fiedlerová seznámila VV OSH s tím, že v sobotu se na žádost SDH Úbislav zúčastnila jejich členské schůze. Mladá generace zde převzala legitimními volbami vedení sboru po starší generaci. Potřebovali poradit ohledně chodu sboru, výjezdové jednotky, finančních prostředků, mladých hasičů, vzájemného styku s okrskem a okresem.

8.2 Starostka projednala, nebo spíše seznámila VV OSH s chystaným překvapením pro děti na jarní kolo hry PLAMEN. Z pochopitelných důvodů nebude v zápisu uvedeno, o co se jedná. Finanční prostředky na toto překvapení budou použity z částky rozpočtové kapitoly „jarní kolo hry PLAMEN“ odsouhlasené shromážděním představitelů. Organizaci a zajištění tohoto překvapení dostali nestarosti absolventi LŠI.

8.3 SDH Prachatice přenechala zajištění bufetů na svých pohárových soutěžích okresnímu sdružení. Noční soutěž si vezmou nestarosti mládežníci, denní dospělí (1 pořadatel z každé pohárové soutěže v rámci PHL). Zastřešení by si mělo vzít na sebe SDH Netolice. O tom se rozhodne až po projednání u nich ve schůzi. Za pronájem výčepního zařízení, grilu a zastřešení dostane SDH Netolice 1.000,-Kč za jednu akci. Pokud pořadatelé jednotlivých pohárů dodají do bufetu jednoho člověka dostanou od okresního sdružení na pohár pořádaný v rámci PHL časomíru bez poplatku a hromadné pojištění (na odvod na časomíru bude vyděláno v bufetu a na pojištění získala starostka prostředky tím, že sehnala ceny do tomboly na 1. krajský ples a nemusela tudíž odvádět kraji peníze).

VV OSH ukládá starostce povinnost informovat SDH Ktiš, která nebyla přítomna na schůzce pořadatelů pohárových soutěží v rámci PHL.

8.4 Nájem na prostory od HZS územní odbor Prachatice – České Budějovice přistoupili na paušální poplatek i ohledně plynu. S akceptací připomínky že nemůžeme nijak ovlivnit spotřebu, protože nemáme regulační ventily na topení, že prostory využíváme pravidelně pouze v pondělí a při jednání jednotlivých orgánů. A s tím, že pevná částka je pro nás přijatelnější z hlediska procesu tvorby a schvalování rozpočtu. Co se týká prostor, jde o výpůjčku, paušálně OSH Prachatice hradí elektrickou energii, vodu a plyn vše ve výši 7.000,-Kč. HZS Dohoda je podepsaná a založená k archivaci.

8.5 Zajištění okresní soutěže společně po dohodě vedoucích odborných rad + Václav Zaunmuller

8.6 Starostka požádala předsedu KRR o dokončení inventury (očíslování zapůjčených překážek, kontrola protokolů o zapůjčení a přestěhování do vyhrazených prostor ze strany HZS).

8.7 Sestra Petra Hofingerová dostala nestarosti zveřejnit na webových stránkách výši finančních odměn v soutěži PHL. Ty byly odsouhlaseny v rámci rozpočtu OSH na shromáždění představitelů a na webových stránkách budou zveřejněny proto, aby nevznikly žádné dohady.

8.8 Bratr Stanislav Prokop měl na starostku dotaz ohledně následných provizí od HVP. Některý ze sborů v jeho okrsku již po dva roky tyto neobdržel. Starostka ho odkázala na pobočku a poskytla mu příslušná telefonní čísla. Sbor musí v této věci jednat samostatně.

8.9 Dále se bratr Stanislav Prokop ptal na povolávání jednotek k zásahu dle plošného pokrytí. Řešení přísluší ORV na jejím jednání.

8.10 Bratr František Rokůsek se dotazoval, jak dopadly volby v rámci ostatních okresních sdružení Jihočeského kraje. Starostka ho informovala, že mimo okresu Strakonice se nic nezměnilo. Ve Strakonicích starého starostu pana Císařovského porazila sestra Jaroslava Boukalová. Jinak jsou ve všech okresech staronoví starostové.

8.11 Bratr Jiří Aleš se ptal na připravovaná školení strojníků a velitelů. Byl informován bratrem Janem Pěstou (člen ORV) že jsou plánovány v pracovních dnech. Bratr Jan Fiedler ho informoval, že nyní se jedná pouze o školení velitelů, které proběhne v květnu a bude jednodenní v sobotu. Na něj pak naváže dvoudenní školení v září a to bude v pátek a v sobotu. Termín školení strojníků nebyl stanoven a určí ho HZS.

8.12 Poslední připomínka byla k úrovni školení – školitelé čtou text z knížek, neorientují se v souvisejících právních předpisech, arogantní podání a neúčelně složená osnova (např. obsah skladů CO). Toto budeme mít možnost ovlivnit při přípravě školení na společných jednáních vedoucích odborných rad, starostky OSH a ředitele HZS. Na zdravovědu bude objednána znovu Soňa Sittová. Na její přednášku byly samé kladné ohlasy.

zápis provedla: Helena Fiedlerová

Tomáš Marek