VV 12.7.2010

Datum a místo konání: 12.7. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast:  Helena Fiedlerová, Jan Fiedler, František Rokůsek, Petr Pecka, Petra Hopfingerová, Ing. Karel Rajchart, Jiří Haubelt, Stanislav Prokop, Josef Žižka, Ing. Jiří Aleš, Jan Marek, Josef Kainc, Valerie Soukupová, Václav Zaunmüller

host: Ing. pplk. Milan Raba

omluven: František Scherer

Program

podle předloženého návrhu

hlasování: všichni pro, schváleno

1. Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová, přivítala Ing. pplk. Milana Rabu

2. Starostka OSH informovala o reprezentaci dorostenců z Žernovic na MČR v Litomyšli dne 10.-11.7.2010. V požárním útoku vybojovali 3. místo a celkově se umístili na 7. místě. Za tento úspěch navrhuje starostka udělit zúčastněným dorostencům čestné uznání OSH. Dále Václavu Zaunmüllerovi medaili za výchovu a Vladislavu Sedleckému ocenění vyšší, než které zatím od mateřského sboru obdržel.
Hlasování: všichni pro, schváleno

Václav Zaunmüller informoval o podrobnostech soutěže. Zejména upozornil na skutečnost, že družstva bývají často složená z nejlepších závodníků celého kraje, naproti tomu za Žernovice soutěžili pouze hasiči ze Žernovic.

3.  Starostka informovala o výsledku krajských soutěží. Dorostenci zvítězili a postoupili na republiku. Dorostenky z Vlachova Březí obsadily 2. místo. Při pokusu došlo k těžkému úrazu jedné soutěžící. Při požárním útoku došlo k rozpojení hadice a koncovka jí zlomila nos a úderem způsobila otřes mozku. Ženy z Vlachova Březí obsadily 2. místo a muži z Těšovic 5. místo. Děti ze Šipouna obsadili 2. místo. Všemi přítomnými byla účastníkům vyjádřena pochvala a uznání. Podrobnosti na stránkách OSH- zápis ORM 15.6.2010 odd. 2e).

4. Zhodnocení první části Prachatické hasičské ligy. Poprvé se konala soutěž v Tvrzicích. Vše bez větších problémů. V závěru se déle čekalo na vypsání diplomů. Ve Vlachově Březí došlo ke slovním konfliktům mezi rozhodčími a soutěžícími. Rozhodčí by vždy měli včas používat praporky a označit tak jednoznačně platnost pokusu. U dětí diskvalifikovat družstvo vždy v jednoznačných případech, případné pochybnosti mohou vést k psychické újmě. Dále upozorněno na místa kde chybí sociální zařízení (při déle trvající soutěži komplikuje situaci zejména soutěžícím ženám). Ve Vimperku se vyskytli problémy s časomírou.

Návrh: zapůjčit časomíru na soutěž do Vitějovic za stejných podmínek jako se zapůjčuje pro účely PHL (500,-Kč na údržbu, 500,-Kč obsluze, 300,-Kč doprava), hlasování: všichni pro schváleno

5. Starostka OSH informovala o IV. Sjezdu SH ČMS v Ostravě. Na tomto sjezdu přednesla projev, ve kterém hovořila o několika problémech (často řešených na jednáních VV) ve vztazích dobrovolných hasičů a státu a ke kontrolním mechanizmům ve sdružení. Dále se o slovo přihlásil ředitel HZS územního odboru Prachatice Ing. pplk. Milan Raba. K projevu se vyjádřil značně kriticky s tím, že projev je útokem na jeho osobu a profesionální hasiče. Vysvětlil své stanovisko k některým bodům projevu a neskrýval své zklamání z tohoto vývoje vzájemných vztahů. Svůj přístup k dobrovolným hasičům považoval vždy za maximálně vstřícný a je přesvědčený, že tato práce byla v tomto projevu znevážena. Dále předal výboru dopis od plk. Ing. Lubomíra Bureše, ředitele HZS Jihočeského kraje. Tento dopis obdržel v kopii každý člen výboru a na místě se s ním seznámil. Starostka OSH reagovala na toto jednoznačným vyjádřením, že projev nebyl namířen na osobu pplk. Raby, ani na hasiče z prachatických jednotek HZS. Projevem chtěla upozornit na systémově špatné postavení dobrovolných hasičů ve společnosti a to vždy na konkrétním případě, nikoli všeobecně. Po té řada členů výboru znovu konstatovala převážně výborné vztahy s HZS v Prachaticích. Bylo dohodnuto, že by se měl každý člen výboru vyjádřit, zda s projevem souhlasí nebo ho odsuzuje jako nepravdivý. Po hlasování se dojedná další postup.

Souhlas s projevem vyjádřili: František Rokůsek, Ing. Jiří Aleš, Ing. Karel Rajchart s hlasem poradním, Jan Marek, Valerie Soukupová, Petra Hopfingerová, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, Josef Kainc, Jan Fiedler, 10 pro

Nesouhas s projevem vyjádřili: Stanislav Prokop, Petr Pecka, Josef Žižka- 3 proti

Při jednotlivém hlasování každý řekl bez časového omezení v čem vidí přínos a zápory projevu.

Z hlasování vyplynula podpora starostky a jejího projevu.

Hned po svém hlasování odešel František Rokůsek z neodkladných důvodů.

6. Řešení odvolání z okrsku Vacov. Proběhlo jednání ve Vacově. Účastnil se bratr Vodička (předseda volební komise na shromáždění delegátů okresu), Petra Hopfingerová, Helena Fiedlerová a zástupci ÚKRR. Vyjádření ÚKRR znělo, že o odvolání by mělo rozhodnout v případě odvolání proti rozhodnutí VV OSH shromáždění představitelů sborů a v případě odvolání proti shromáždění představitelů shromáždění zástupců OSH. Stanovisko ÚKRR k projednávané záležitosti je takové, že v žádném z jednotlivých bodů nebyly porušeny Stanovy SH ČMS. Toto stanovisko písemně obdrží OSH, KSH a SDH Vacov.

7. Školení velitelů jednotek proběhne v termínu 10.-11.9.2010. V pátek velitelé JPO II a III a v sobotu velitelé JPO V + celé jednotky JPO V které byly předurčeny pro civilní obranu. Program a místo dojedná ORV a představitelé HZS.

8. Dovybavení kanceláře OSH potřebným nábytkem. Průzkum trhu, přípravu a nabídky na stoly zajistí Petr Pecka. Starý počítač bude prostřednictvím stránek nabídnut sborům. Obdrží ho zadarmo ten, kdo první napíše SMS žádost pracovnici kanceláře Miriam Hůrské. Jedná se o počítač, monitor a stolek pod PC bez softwaru. Starostka obědvala zhotovení regálové police na šanony.

9. Školení hospodářů proběhne 31.7.2010 od 9.00 v budově HZS. Účastníky nahlásí co nejrychleji všechny sbory Miriam Hůrské. Starostka žádá členy VV OSH aby informovali sbory ve svých pracovních obvodech.

10. Různé

  • shromáždění představitelů sborů proběhne 13.11.2010. Místo bude upřesněno.
  • složení VV a složení odborných rad je nutno zveřejnit na stránkách OSH
  • Paní Hůrská končí k 1. 8. 2010v kanceláři OSH z důvodu toho, že nastupuje do práce. Všichni z VV se pokusí sehnat ve svém okolí náhradu. Bratr Petr Pecka nabídl paní na mateřské, která je dobrovolnou hasičkou ve Lhenicích. Podmínkou je buďto vzdělání ekonomického směru, nebo praxe v oboru.
  • ekonomické zhodnocení hry Plamen: celkové náklady 68 022,-Kč z toho vybráno od sborů 33 110,-Kč, dotace 5 510,-Kč, OSH uhradilo 29 402,-Kč.
  • Dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy. ORM navrhuje rozdělit dotaci ve výši 43 700,-Kč mezi 4 sbory. Na každý sbor připadne částka 10 925,-Kč tj. 70% celkové částky, sbor se musí podílet 30%, tj. 4 683,-Kč. Celkem musí sbor proinvestovat minimálně 15 608,-Kč. Navržené sbory jsou Žernovice, Volary, Stachy a Šipoun. Náhradníkem v případě nezájmu bude SDH Svatá Máří. Dále OSH dostalo od MŠMT dotaci na vzdělávání vedoucích a instruktorů mládeže ve výši 12 000,-Kč a na činnost OSH na úseku mládeže 20 000,-Kč. ORM navrhuje použít část použít na provoz kanceláře OSH, kancelářský materiál, zakoupit DVD hry Plamen a učební pomůcky pro vedoucí mládeže.
  • Návrh: schválit návrh předložený ORM, hlasování všichni pro, schváleno
  • zajištění bufetu na prachatické lize- noční a denní v Prachaticích- projednáno, domluveno
  • 2.10.2010 proběhne školení vedoucích mládeže

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek