VV 14.3.2016

Zápis z jednání VV OSH Prachatice dne 14.03.2016

Účast: Ing. Bc. Helena Fiedlerová, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Jan Fiedler, Jan Marek, Václav Zaunmüller, Josef Žižka, Stanislav Prokop, Jaroslav Flachs, Josef Kainc, Jiří Haubelt, František Rokůsek, František Fencl, Zdeněk Babka

Omluveni: Miriam Hůrská, Miroslav Přída

Nepřítomni bez omluvy:

Hosté: za HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba, sekce rozhodčích – Marcel Říha, Libuše Tremmelová

Program jednání

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Schválení propozic PHL Schválení směrnic
 4. Schválení směrnice č. 2/2016
 5. Úprava termínů v kalendáři akcí OSH
 6. Shromáždění představitelů sborů
 7. Přeregistrace pobočných spolků SH ČMS
 8. Různé

1. Zahájení

Sestra starostka Helena Fiedlerová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítáním přítomných na jednání VV OSH Prachatice a nahlášením těch, kteří se z jednání omluvili. Dále přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje, Územního odboru Prachatice, Ing. plk. Milana Rabu, který je pravidelně přizýván k jednání VV OSH Prachatice a sestru Libuši Tremmelovou a bratra Marcela Říhu za sekci rozhodčích, kteří byli taktéž přizváni k jednání

2. Schválení programu jednání

Sestra starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo neměl jiné nebo pozměňující návrhy.

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN

3. Schválení propozic PHL Schválení směrnic

Do Propozice PHL byly zapracovány podrobnější údaje ohledně mladých hasičů (úlevy s vlastními proudnicemi v kategorii MH ml., počet hodnocených pohárových soutěží v celkovém hodnocení, finanční ocenění pro konkrétní kategorie, ročníky pro kategorie MH st. a MH ml., možnost půjčování z kategorie MH st. do kategorie MH ml. a naopak při dodržení věkových ročníků). Dále byly v Propozicích PHL upraveny pravidla celkového hodnocení při rovnosti bodů z pěti nejlépe hodnocených závodů. O takto doplněných Propozicích PHL bylo hlasováno.

PROPOZICE PHL BYLA PŘIJATA

 • 13 PRO
 • 0 PROTI
 • 1 SE ZDRŽEL

4. Schválení směrnice č. 2/2016

Směrnice č.2/2016 o zapůjčování členů družstva při postupových a pohárových soutěžích v požárním sportu pro kategorie Ženy I, Muži I, Ženy II, Muži II a při postupových a pohárových soutěžích mladých hasičů a dorostu v okrese Prachatice byla dána na posledním jednání VV OSH členům domů k prostudování a připomínkám. Nikdo žádné připomínky v průběhu čtrnácti dní nezaslal a proto je nyní směrnice v návaznosti na schválení Propozic PHL na které je v ustanoveních směrnice odkazováno předložena ke schválení. Směrnici č. 3/2016 předloží starostka OSH k posouzení právníkovi.

SMĚRNICE Č. 2/2016 BYLA PŘIJATA

 • 13 PRO
 • 0 PROTI
 • 1 SE ZDRŽEL

5. Úprava termínů v kalendáři akcí OSH

Sestra starostka požádala o změnu dvou termínu v kalendáři akcí OSH na rok 2016. V prvním případě o změnu termínu u Shromáždění představitelů sborů z 26.03.2016 na 02.04.2016. Původní termín byl naplánován již v listopadu roku 2015. Nikdo netušil, že bude schválen za státní svátek „Velký pátek“ dochází tak společně s „Velikonočním pondělím“ ke čtyřem dnům volna. Starostka se obává, že lidé odcestují a shromáždění bude s malou účastí v nejhorším případě neusnášení schopné. V druhém případě se jedná o posun konání okresního kola soutěže v požárním sportu pro kategorie Ž II a M II z původního termínu 18.06.2016 na termín 21.05.2016 (uvolněný termín po jarním kole hry PLAMEN – původně blokovány dva termíny). Původní termín se potkává s konáním krajského kola hry PLAMEN v Kaplici.

NOVĚ NAVRHOVANÉ TERMÍNY BYLY JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENY

6. Shromáždění představitelů sborů

Shromáždění představitelů sborů proběhne v nově stanoveném termínu 02.04.2016 ve Vlachově Březí v prostorách „U hasičů“. Vedením schůze pověřuje VV OSH bratra Jaroslava Flachse, zprávu o činnosti OSH přednese Helena Fiedlerová, zprávu o hospodaření přednese František Fencl (pracovnice kanceláře bude nepřítomna), jednotlivý vedoucí odborných rad a kontrolní revizní rady přednesou zprávy za své rezorty. Zprávu o činnosti ORM přednese náměstek přes mládež Václav Zaunmüller (vedoucí ORM Valerie Soukupová bude nepřítomna). Taktéž zprávu za OORPaOO přednese pověřený člen této rady (vedoucí Josef Žižka bude pravděpodobně také nepřítomen). Jako strava bude podáván guláš nebo cikánská – zajistí pořádající sbor, spolu s vodou, kávou a zákuskem ke kávě. Pořádající sbor zajistí taktéž někoho na parkovišti na náměstí k usměrňování přijíždějících vozidel. Sčítací komisi a prezenci má na starosti sestra Petra Miklasová, která spolu se sestrou Helenou Fiedlerovou připraví podklady pro jednání představitelů.

Představitelé obdrží následující podklady

 • Statistika požárovosti za rok 2015 – zajistí HZS (130 ks)
 • Plán práce na rok 2016
 • Organizační zajištění pro I. kola soutěží v požárním sportu
 • Dodatek ke směrnici požárního sportu
 • Směrnici č. 2/2016 o zapůjčování členů družstva při postupových a pohárových soutěžích
 • Kontaktní údaje jednotlivých okrsků

7. Přeregistrace pobočných spolků SH ČMS

Starostka OSH konstatovala, že přeregistrace pobočných spolků proběhla v celku úspěšně. Po krajské poradě musela ovšem zkonstatovat, že vzhledem k velikosti okresu jsme zase až tak úspěšní nebyli. Přeregistrace neproběhla u 7 sborů (Bohunice, Horní Vltavice, Kvilda, Lštění, Ratiborova Lhota, Stožec, Vadkov). Ratiborova Lhota dodala podklady dodatečně, Vadkov již řeší s pracovnicí kanceláře. Starostka OSH jednala se všemi jednotlivými sbory. Nutné je dodatečně udělat podklady v Horní Vltavici, protože se jedná o aktivní sbor. Ohledně Bohunic, Kvildy, Lštění a Stožce se jedná dlouhodobě o nečinné sbory s minimálním počtem členů, kde OSH nebude vyvíjet žádnou činnost ohledně zachování sboru. V případě, že přeregistrace neproběhne, soud přistoupí k likvidaci. V případě že se jedná o subjekty práva s přiděleným IČO, jmenuje soud likvidátora, kterým bývá zpravidla starosta OSH.

8. Různé

Helena Fiedlerová
Nástěnky na republice – každý okres má na republice určené dvě nástěnky 100X120cm na kterých se má prezentovat, starostka má představu, že jedna nástěnka by byla určena mladým hasičům a druhá statistice a jednotlivým odborným oblastem (radám). Oslovila členy VV OSH zda se někdo chce tohoto úkolu dobrovolně ujmout. Nikdo se nepřihlásil, a proto navrhla, že nástěnkami bude pověřena Markéta Tischlerová, která připravuje nástěnky povětšinou na školení vedoucích. Všichni souhlasili. Libuše Tremellová připomněla, že ještě bude vytvořena smyčka, na které budou videozáznamy z jednotlivých okresů. Starostka jí poprosila, aby se ujala zkompletování jednotlivých záznamů sborů, nebo se pokusila sehnat někoho, kdo by nám to popřípadě za úplatu udělal. Dále ohledně republikového kola hry PLAMEN a soutěže dorostu, které se bude konat v ČB – byl předpoklad, že OSH Prachatice by mohlo zajistit pohoštění pro VIP hosty. Krajský starosta na jednání VV KSH konstatoval, že bude prosazovat místní firmu z důvodu flexibilnosti.
Dále starostka informovala Zdenka Babku, že pro komunikaci se správcem webových stránek určila Libuši Tremelovou. Zdenkovi se komunikace se správcem nedařila a stránky byly obsahově nenaplněny. Protože se jedná o důležitý komunikační kanál mezi OSH a sbory je potřeba aby stránky byly aktuální a v pořádku. Zdenkovi navrhla, aby přemýšlel, zda by chtěl dělat například správce skladu (kompletace překážek, případná jejich úprava atd.). rozmyslet si to může do příštího jednání.
Starostka po poradě s náměstkem přes mládež Václavem Zaunmüllerem usoudila, že bude vhodné nakoupit do cen na jarní kolo hry PLAMEN pro jednotlivá družstva na prvních třech místech hadice „C“. V roce 2016 došlo k navýšení odvodu za mladé hasiče na OSH, finanční prostředky na tento nákup jsou tudíž dostatečné
NAVRHOVANÝ NÁKUP BYL SCHVÁLEN

 • 12 PRO
 • 0 PROTI
 • 2 SE ZDRŽELI

Jan Fiedler
Informoval o Odborný seminář vedoucích OORR a KORR (okresní odborná rada represe) v Přibyslavi.
Celkem je 6333 JPO dobrovolných hasičů. Z toho 89% jsou SDH. Dne 29.07.2015.
Proběhlo jednání HZS versus SDH. Z jednání na nejvyšší úrovni: Sladit zákon 133 o PO se zákoníkem práce. Navrátit pro členy JPO při úrazu u zásahu plnění 100% od prvého dne marození. Výhody pro zaměstnavatele hasičů (úlevy na daních). Premiér Sobotka dal podklady na příslušná ministerstva a do konce června má podat informaci, zda je požadavek reálný.
Třetí bod jednání – možnost zhotovení řidičského průkazu C pro dobrovolné hasiče u HZS. Momentálně je dotazováno přes obce jaký bude zájem (řidičák má být zdarma, uchazeče to bude stát dva týdny z dovolené).

Zástupce naší hasičské školy v Bílých Políčanech, Miloslav Bárta (zástupce velitele, vedoucí odborné přípravy). Informoval přítomné o rozšíření kurzů – nová témata. Dále o možnosti, po dohodě provádět kurzy u objednavatele.

Pan Studník informoval o poslední verzi .programu Kancelář pro obec. Usnadnění práce pro jednotky, sbory a starosty obcí.

Ing. Jan Aulický informoval o Programu pro testování HASIČ I-III STUPNĚ.

O požárovosti a různých problémech vyplývajících z loňského horkého léta informoval Brigádní generál Ing. František Zadina (GŘ HZS)

Libuše Tremmelová
Prosí vedoucího OORPaOO o aktualizaci podkladů na okresních stránkách

Milan Raba
Požádal o aktuální seznam členů VV OSH a členů jednotlivých odborných rad a kontrolní revizní rady, tito lidé budou do objektu HZS pouštěni pracovníkem vrátnice a dále bude tento pracovník otvírat i jednotlivým zástupcům sborů, kteří půjdou do kanceláře vyřizovat potřebné dokumenty.
Dále informoval o tom, že na HZS již proběhlo první kolo odborné přípravy strojníků a velitelů. Druhá část proběhne taktéž na HZS v termínu 15.-16.4.2016. Důvodem bylo velké množství techniky, kterou chce HZS v rámci prezentace předvést a její přemístění by bylo náročné a údajné přání z řad účastníků o změnu termínu ze září (žně a brambory) na duben.
Tato informace byla velmi kritizována. Velitel OORV konstatoval, že neproběhla žádná komunikace mezi radou a Ing. Robertem Vlčkem. František Fencl konstatoval, že duben je měsícem příprav a jednání a tudíž tento termín není rozhodně vhodnější. Jiří Haubel poznamenal, že v září se brambory vybírají a v dubnu se pro změnu sází. Starostka důrazně žádá HZS v případě takové změny o komunikaci ze strany HZS prostřednictvím OORV, která byla ustanovena speciálně s velitelů zásahových jednotek a tudíž by měla být pro HZS partnerem pro jednání a aby byl na školení učiněn výstup z tohoto školení, kde by se jednotlivý účastníci mohli vyjádřit, kdy a jak si přejí školení organizovat. Z tohoto výstupu by mohl být učiněn relevantní závěr a ne přesouvat školení na základě požadavků jednotlivců. Dále požádala Ing. Milana Rabu, aby zajistil na školení alespoň vodu, kávu a čaj (při polních dnech toto zajišťovalo OSH).
Poslední informací bylo, že na HZS proběhne strojní čištění podlah. Ing. Milan Raba požádal, aby byl přítomen někdo z OSH. 13.04.2016 je potřeba vystěhovat kancelář, jedná se o středu, provoz kanceláře bude uzavřen oznámením na webových stránkách – dobrovolníci Soukupová, Marek, Tremellová, Miklasová, Hůrská a Prokop. Zpět bude kancelář nastěhována v rámci školení strojníků a velitelů dne 16.04.2016 na což bude dohlížet sestra starostka.

Zápis provedla: Ing. Bc. Helena Fiedlerová

Tomáš Marek