VV 15.10.2012

Datum a místo konání: 15.10.2012, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, Josef Žižka, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, František Rokůsek

omluveni: František Scherer, Petr Pecka, Jan Marek

Host: ředitel HZS Prachatice Plk. Ing. Milan Raba

 

1. Zahájení provedla starostka OSH sestra Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.

 

2. Schválení programu podle předloženého návrhu

 • hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3.

 • Starostka OSH sestra Helena Fiedlerová informovala o jednání výkonného výboru krajského sdružení: na poslední jednání VV KSH byli přizváni zástupci kraje v ústředních radách, kteří informovali členy VV KSH vždy o své příslušné sekci. Některé značná část informací byly neaktuální a v rámci KSH se odborné rady téměř nescházejí. Neexistují internetové stránky krajského sdružení a zástupcům OSH Prachatice není známo složení odborných rad v rámci kraje.
 • Krajský úřad pracuje na projekt pod názvem „Panel“, kterým se snaží zajistit souběžně s IZS následnou pomoc při živelných pohromách či haváriích. Zástupce kraje Ing. Holub představil na jednání VV KSH krátkou prezentaci o tomto projektu a žádal starosty OSH, aby se v rámci svých území pokusili vytipovat lidi, na úrovni jednotlivých obcí a bývalých okresů, kteří by byli ochotni v tomto projektu pracovat. Nemělo by se jednat o členy zásahových jednotek, ale například o bývalé aktivní členy, kteří mají místní znalost a přirozenou autoritu. Panel sdružuje neziskové nevládní organizace, které spolu spolupracují v rámci tohoto projektu.
 • 25.10.2012 se uskuteční vyhodnocení krajských soutěží v Klenovicích u Soběslavi. Zúčastní se Jan Fiedler, Václav Zaunmüller a Bc. Helena Fiedlerová.
 • OSH obdrželo vzor formuláře ohledně daně darovací ve spojitosti s poskytnutím věcných prostředků jednotlivým sborům od kraje a ČEZ. Tyto formuláře budou sborům rozeslány prostřednictvím kanceláře emailovou poštou. V případě nepodání daňového přiznání hrozí pokuta 500,-Kč.

 

4. Vyhodnocení Prachatické hasičské ligy (PHL)
vyhodnocení provedla sestra Petra Hopfingerová. Je potřeba věnovat pozornost přípravě rozhodčích. Někteří rozhodčí mění stanoviska a rozhodnutí a mohou tak zpochybnit objektivitu celé soutěže. Je potřeba koupit pro PHL druhý přetlakový ventil, aby byl na všech soutěžích jednotný. Návrh: zakoupit nový přetlakový ventil

 • Hlasování: 9 pro, 2 se zdrželi, 1 proti, schváleno

Sestra Helena Fiedlerová zajistí nákup přetlakového ventilu, bratr Jan Fiedler zajistí seřízení. Dále je potřeba iniciovat schůzku vedoucích družstev PHL a vyříkat si problémy a zkušenosti z tohoto ročníku PHL. Termín stanoven na 26.11.2012 od 18 hodin na OSH v Prachaticích. Ve stejném termínu budou pozváni také zástupci pořadatelů PHL.

5. Školení strojníků a velitelů ve Svaté Máří
O průběhu informoval bratr Jan Fiedler. Školení bylo tematické s dvěma zásahy. Vše proběhlo bez větších problémů a bez zranění. Stanovené úkoly byly splněny. Ocenil organizační zabezpečení ze strany obce. Poděkoval sestře Valérii Soukupové za přípravu a zajištění stravy společně s SDH Netolice. Dále byl předveden dekontaminační kontejner, který bude používat civilní obrana. Problém bylo stanovení dvou termínů konání akce, s tím, že první nebyl včas zrušen. Někteří účastníci si tak zajistili volno zbytečně.

 

6. Školení vedoucích mládeže ve Svaté Máří ve dnech 8.-9.9.2012
Informace podala sestra Valérie Soukupová. Akce se vydařila. Poděkovala organizátorce Markétě Tischlerové za vzornou přípravu. Dále poděkovala obci Svatá Máří za zajištění zázemí. Školení probíhalo formou hry. Tento způsob byl většinou pozitivně přijat. Úroveň znalostí rozhodčích se tak stále zvyšuje.

 

7. Soutěž PLAMEN Ktiš 6.10.2012
O průběhu informoval bratr Václav Zaunmüller. Soutěže se zúčastnila nová družstva. Celkem 12 sborů postavilo 20 družstev mladých hasičů. Poděkoval obci Ktiš za zajištění zázemí a za sladké odměny pro mladé hasiče. Jarní kolo se pokusí zajistit bratr Jiří Haubelt a bratr Josef Žižka ve Zdíkově. Jedná se o zajištění zázemí a stravování ve školní jídelně.

 

8. Soutěž Požární ochrana očima dětí
O vyhodnocení informoval bratr Josef Žižka. Vyhodnocení se konalo v budově HZS ve Vimperku. Velká účast dětí s rodiči. Připraveno pohoštění, ukázky hasičské techniky. Zúčastnili se také zástupci škol. Akce má úspěch, rozšířila se i na literární soutěž. 1. Místo vyhrála povídka. Vítězům byly předány věcné ceny, diplomy a medaile. Starostka OSH poděkovala HZS Prachatice a bratru Josefu Žižkovi za vzornou přípravu akce. OSH se na akci podílelo finančně z prostředků vybraných od měst a obcí.

 

9. Shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice
Sestra Valérie Soukupová zajistí konání v Netolicích. Termín je stanoven na 16.2.2013.

 

10. Zajištění valných hromad sborů za rok 2012
Valné hromady musí proběhnout v souladu se stanovami. Na internetové stránky OSH budou dány registrační listy pro MH, dále hlášenky ( zprávy o činnosti) za rok 2012 a stručný návod pro konání valných hromad.

 

11.
V okresu Prachatice se množí krádeže PHM a dalšího vybavení v hasičských zbrojnicích. Je potřeba upozornit všechny sbory o tomto nebezpečí. Informaci šířit přes internetové stránky OSH a dále mezi ostatní členy.

 

12. Různé

 • dorostenci vzorně reprezentovali okres na mistrovství ČR. Budou oceněni finančně a čestným uznáním. Bude oceněn mladý hasič z Netolic, který zachránil spolužačku před utonutím.
 • řešení situace kolem ztracených proudnic OSH při PHL ve Vimperku v roce 2011. Bratr Karel Reichart informoval, že sboru sídliště Míru byla zaslána faktura na částku 3 tis. Kč. Sbor fakturu nechce zaplatit. Sestra Helena Fiedlerová informovala, že faktura byla zaslána s chybnou částkou. Správná částka měla být podle schválení VV OSH 1 500,-Kč. Faktura bude opravena a zaslána sboru k úhradě s omluvným dopisem. Hlasování: 11 pro, 1 se zdržel, schváleno.
 • starostka OSH informovala o vyplacení odměn pro vedoucí odborných rad (na náklady spojené s cestováním a telefonováním atd.), dále požádala členy výboru, aby se pokusili sehnat ceny do PHL.

 

13. Diskuze

 • Termín dalšího jednání výboru OSH je 14.12.2012 v Netolicích od 18 hodin.
 • Ředitel HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba informoval o snížení stavu o jednoho zaměstnance na denní směně na úseku ochrany obyvatelstva.
 • Ředitel HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba informoval o konání krajské soutěže HZS ve vyprošťování. Družstvo z Prachatic se umístilo na 3. místě. Soutěž vyhrál Jindřichův Hradec.

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek