VV 15.2.2016

Zápis z jednání VV OSH Prachatice dne 15.02.2016

Účast: Ing. Bc. Helena Fiedlerová, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Jan Fiedler, Jan Marek, Václav Zaunmüller, Josef Žižka, Stanislav Prokop, Jaroslav Flachs, Josef Kainc, Jiří Haubelt, předseda OKRR – Miroslav Přída (s poradním hlasem)

Omluveni: František Rokůsek, Ing. Miriam Hůrská, František Fencl

Nepřítomni bez omluvy: Zdeněk Babka

Hosté: za HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba, sekce rozhodčích – Marcel Říha, Libuše Tremmelová

Program jednání

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Schválení směrnic
 4. Schválení propozic PHL
 5. Vyhodnocení setkání dříve narozených funkcionářů OSH Prachatice se starostkou
 6. Stránky OSH Prachatice a jednotlivé úkoly členů VV OSH
 7. Přeregistrace pobočných spolků SH ČMS
 8. Hlášenky za rok 2015
 9. Různé

1. Zahájení

Sestra starostka Helena Fiedlerová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítáním přítomných na prvním jednání VV OSH Prachatice a nahlášením těch, kteří se z jednání omluvili. Dále přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje, Územního odboru Parchatice, Ing. plk. Milana Rabu, který je pravidelně přizýván k jednání VV OSH Prachatice a sestru Libuši Tremmelovou a bratra Marcela Říhu za sekci rozhodčích, kteří byli taktéž přizváni k jednání.

2. Schválení programu jednání

Sestra starostka seznámila přítomné s navrhovaným programem jednání. Nikdo neměl jiné nebo pozměňující návrhy.
PROGRAM JEDNÁNÍ BYL JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN

3. Schválení směrnic

Na posledním jednání VV OSH Prachatice v roce 2015 se sestra starostka zavázala do prvního jednání v roce 2016 připravit směrnici o poskytování právní pomoci a podpory členům OSH Prachatice (členům výjezdových jednotek a vedoucím mládeže), jejíž vznik schválilo shromáždění delegátů sborů, které se konalo ve Volarech dne 21.03.2015. Dále slíbila přepracovat směrnici o poskytování finančních prostředků z rozpočtu OSH Prachatice prostřednictvím programu „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“ tak, aby se každý rok nemusela schvalovat její změna. Po sekci rozhodčích požadovala vypracování směrnice ohledně zapůjčování člena družstva při postupových a pohárových soutěžích v požárním sportu pro kategorie Ženy I, Muži I, Ženy II, Muži II a při postupových a pohárových soutěžích mladých hasičů a dorostu v okrese Prachatice. Protože poslední směrnice nebyla sekcí rozhodčích připravena, učinila tak sestra starostka sama. Směrnici ohledně poskytování právní pomoci a podpory členům Okresního sdružení hasičů Prachatice (členům výjezdových jednotek a vedoucím mládeže) připravila sestra Markéta Tischlerová. Tuto směrnici spolu se směrnicí ohledně zapůjčování člena družstva dostali členové VV OSH k prostudování a případným připomínkám domů (připomínky mají zaslat do 14 dní). O směrnice o poskytování finančních prostředků z rozpočtu OSH Prachatice prostřednictvím programu „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“ bylo hlasováno. SMĚRNICE BYLA JEDNOHLASNĚ PŘIJATA – SMĚRNICE Č. 1/2016 s podmínkou zapracování, že každý smí poskytnutí finančních prostředků využít pouze jednou

4. Schválení propozic PHL

Propozice PHL, připravila náměstkyně přes soutěže a sport sestra Petra Miklasová. Seznámila s nimi členy VV OSH. Nastal požadavek zapracování podrobnějších pravidel pro Mladé hasiče. Konečná podoba Propizice PHL se tak bude projednávat na dalším jednání VV OSH které se bude konat dne 14.03.2016.

5. Vyhodnocení setkání dříve narozených funkcionářů OSH Prachatice se starostkou

Setkání dříve narozených funkcionářů a členů OSH Prachatice se starostkou a členy VV OSH proběhlo v loňském roce dne 14.11. ve Vlachově Březí za minimální účasti pozvaných dříve narozených funkcionářů a členů OSH Prachatice. Jednalo se o třetí ročník. V prvním roce byli osloveni zástupci sborů, které pomáhají OSH zajišťovat celookresní akce. V druhém roce následovali další zástupci jednotlivých sborů s důrazem na to, aby byli osloveni pokud možno vždy zbylí zástupci sborů z celých okrsků. Ve třetím roce (2015) byli osloveni zástupci méně aktivních sborů a účast byla mizivá. Sestra starostka navrhuje toto setkání v roce 2016 v rámci okresu nepořádat a to i z důvodu toho, že na okres Prachatice v roce 2016 připadá pořádání setkání zasloužilých hasičů Jihočeského kraje a uspořádat setkání dříve narozených funkcionářů a členů OSH Prachatice až v roce 2017 pro celý okres. Finanční prostředky určené na tuto akci v roce 2016 budou přesunuty do roku 2017.
JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO

6. Stránky OSH Prachatice a jednotlivé úkoly členů VV OSH

I přesto, že poslední jednání VV OSH v roce 2015 se uskutečnilo dne 02.11. z důvodu toho, aby byly stanoveny termíny akcí pro rok 2016 a ty byly následně s dostatečným předstihem umístěny na webové stránky OSH Prachatice, tak se tak do dnešního dne nestalo. Z tohoto důvodu požádala sestra starostka Libuši Tremmelovou, zda by nemohla do budoucna zastávat funkci koordinátora s panem Žídkem, který nám stránky spravuje a napravit současný stav. Sestra Libuše Tremmelová souhlasila. Bratru Zdeňkovi Babkovi, který měl na starosti tuto funkci doposud, bude po dohodě určen jiný úkol. Dále sestra starostka poprosila bratra Jaroslava Flachse, aby se spojil coby tiskový mluvčí s jednotlivými médii ohledně propagace jednotlivých akcí.

7. Přeregistrace pobočných spolků SH ČMS

Jednotlivé sbory obdržely poštou formuláře které je potřeba vyplnit a ověřit na nich podpisy s vysvětlením, že ověření musí být v rozmezí termínu od 15.02. do 24.02. Následně musí být dokumenty doručeny do 24.02. do kanceláře OSH Prachatice k následnému odeslání na ústředí. Sestra starostka apelovala na jednotlivé členy VV OSH, aby několikrát obvolaly všechny sbory, které mají v rámci pracovních obvodů přiděleny. Bylo by vhodnější, aby požadované doklady shromáždili u sebe a následně odvezli na OSH oni (budou tak mít přehled, které sbory odevzdaly a které ne).

8. Hlášenky za rok 2015

Dále byly členům VV OSH nahlášeny jednotlivé sbory, které neodevzdaly hlášenku za rok 2015. Sestra starostka prosí, aby se pokusili členové VV OSH řešit tyto sbory současně při obvolávání kvůli přeregistraci.

9. Různé

 • Václav Zaunmüller – upřesněn termín jarního kola hry PLAMEN 14.-15.05.2016 Zdíkov
 • Josef Žižka – v prosinci 2015 proběhl na HZS v Českých Budějovicích seminář ohledně ochrany obyvatelstva, jeden z výstupů tohoto semináře bylo, že by se měl v každém okrsku vytipovat člověk, který by se zabýval problematikou ochrany obyvatelstva
 • Petra Miklasová – zastupovala sestru starostku na posledním jednání VV KSH (jednání bylo svoláno v úřední den v 15 hod), projednávala se republikové kolo hry PLAMEN a soutěže dorostu a dále ustanovení odborné krajské rady prevence. Tato rada by měla být složena z vedoucích jednotlivých okresních rad, kteří se mají vyjádřit, zda chtějí v krajské radě být (náš vedoucí ORPaOO Josef Žižka v krajské radě být chce)
 • Václav Zaunmmüller – dále informoval přítomné, že pokud se hovoří o krajských radách, tak pouze připomíná e v KRM je za náš okres Libuše Tremmelová
 • Helena Fiedlerová – ohledně republikového kola hry PLAMEN a soutěže dorostu, které se bude konat v ČB, stále neví nic konkrétnějšího. Po okresech Prachatice a Český Krumlov se nebudou požadovat finanční prostředky (PT pořádalo krajskou soutěž v roce 2015 a ČK ji pořádá v roce 2016, což sebou nese nemalé finanční náklady). Z tohoto důvodu bychom měli zajistit pouze lidské zdroje. Mluvilo se od každého okresu o deseti lidech. Za okres Prachatice zatím (Helena Fiedlerová, Miriam Hůrská, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, Libuše Tremmelová, Markéta Tischlerová), starostka prosí členy VV OSH aby zvážili, zda se nemohou zúčastnit.
 • Jan Fiedler – hlásí se jako další pořadatel na republiku, ale pouze na tři dny, na pět dnů nemůže
Tomáš Marek