VV 17.3.2010

Datum a místo konání: 17. 3. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení
 2. Pozvánka na krajskou poradu
 3. Shromáždění delegátů sborů
 4. Plamen
 5. Okresní kola soutěže v požárním sportu
 6. Nájem z HZS
 7. Medaile za odvahu a statečnost
 8. Žádost pana Náhlíka o založení nového sboru
 9. Stížnost na osobu starostky
 10. Propozice PHL
 11. Informace z krajské porady
 12. Stránky OSH – kalendář akcí
 13. Různé

ad1) Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová která řekla členům výkonného výboru, že se jedná o poslední VV OSH v tomto složení a ať to beru jako rozloučení a poděkování. Pozvala je na malé pohoštění.

ad2) Na OSH dorazila pozvánka na krajské jednání ohledně krajských soutěží v roce 2010. Jednání se koná dne 30. 3. 2010 v restauraci „Zimní stadion“ od 17 hodin. Za OSH se ho zúčastní náměstek přes mládež Václav Zaunmuller a vedoucí ORV Jan Fiedler. V případě že bude moc časově i starostka, pojede i ona.

ad3)

3.1 Na shromáždění delegátů sborů budou oceněni jak členové VV OSH, odborných rad a kontrolní rady, tak sbory. VV OSH ponechává toto na rozhodnutí starostky. Ta připravila určitý návrh, jenomže po prověření s databází vyznamenání zjistila, že značná část výše uvedených byla letos nebo v předešlých pěti letech oceněna vlastním sborem. Z důvodu zachování posloupnosti vyznamenání a určitých let mezi jednotlivými stupni vyznamenáních bude některým opětovně uděleno vyznamenání v podobě čestného uznání kraje. U některých navrhovaných bylo při kontrole zjištěno, že krajské vyznamenání přeskočili a proto jim bude udělen právě tento stupeň ocenění. Dále bude uděleno vyznamenání v podobě čestného uznání SH ČMS a dvě medaile za zásluhy. Seznam bude zveřejněn v rámci zápisu ze shromáždění delegátů sborů.

3.2 Na původní kandidátce VV OSH do nového VV OSH byl za pracovní obvod Stachy-Vacov nominován MVDr. Michal Roučka. Ten z kandidátky odstoupil, a proto stál VV OSH před rozhodnutím koho na uprázdněnou kandidátku navrhnout. Starostka informoval VV OSH za jakých okolností se o odstoupení Michala Roučky dozvěděla. Na hlášení okrsku Stachy byl uveden jako kandidát do funkce člena VV OSH navrhnut Miroslav Molitor. Starostka mu při přípravě voleb a shromáždění volala, zda bude proti Michalovi Roučkovi kandidovat. Ten jí oznámil, že v žádném případě, ale že Michal Roučka kandidovat taky nebude. Svolali prý mimořádnou schůzi a po té co kandidáta Roučku seznámili s tím co funkce ve VV OSH obnáší, tento také kandidovat nehodlá. Starostka řekla Miroslavu Molitorovi, že si to musí ověřit u Michala Roučky, protože toto je pro ni nová informace a že mu pak zavolá zpět. Michal Roučka jí slova Miroslava Molitora potvrdil s tvrzením, že když se nechal nominovat, netušil, že nebude mít protikandidáta a že zvolení je téměř jisté, že nemá na tuto funkci čas. Starostka volala zpět Miroslavu Molitorovi s tím, že je tudíž po odstoupení Michala Roučky na základě kandidátky z okrsku Stachy jediným kandidátem pro tento pracovní okrsek a jestli teda nebude přeci jenom kandidovat, že když to dopadlo s Michalem Roučkou tak jak to dopadlo, byla by ráda, kdyby ve VV OSH byl. Miroslav Molitor jí řek, že když ho současný VV OSH neoslovil přímo kandidovat za těchto okolností nehodlá. VV OSH se rozhodl na svém jednání před shromážděním delegátů doplnit svou kandidátku Haubeltem Jiřím, který pracuje úspěšně na úseku mládeže v SDH Stachy. Přítomný člen z ústředí František Doležal informoval o tom, že na valné hromadě Vacova byl a z tohoto jednání bylo ještě patrno, že MVDr. Michal Roučka kandidovat bude. Při hlasování zda bude kandidátka VV OSH doplněna o Jiřího Haubelta byli všichni pro, Petra Hopfingerová se zdržela hlasování z důvodu, že zmíněného vůbec nezná.

3.3 VV OSH projednal znění pozvánky na shromáždění delegátů sborů. Rozeslání vyřeší starostka ve spolupráci s pracovnicí následující den.

3.4 Přes Josefa Podlešáka z SDH Lažiště byla objednána strava na shromáždění. K obědu budou řízky s bramborem, objednáno 150ks obědů, delegáti dostanou ještě kávu případně čaj. Pivo bude možno objednat k obědu pokud bude po volbách a delegáti si ho budou hradit.

3.5 Starostka již na shromáždění bez předešlého projednání ve VV OSH pozvala paní Harvalíkovou (žena zesnulého starosty) a paní Vejvodovou (zastupující ředitelka HZS územního odboru Prachatice po dobu osmy měsíců. Nikdo z členů VV OSH nebyl proti. Dále bude na jednání přizván, Ing.plk. Milan Raba, Ing.mjr.Robert Vlček (zástupci HZS, územní odbor Prachatice a pan Slavíček (sponzor OSH).

3.6 V rámci přípravy podkladů na shromáždění delegátů bylo OSH osloveno několika firmamy s prosbou o distribuci propagačního materiálu. Z důvodu toho, že nikdo neposkytl OSH sponzorský dar nebude žádný propagační materiál mezi podklady zařazen. Výjimku tvoří nabídka spolupráce pana Slavíčka, který uzavře s OSH dohodu o spolupráci a reklamní materiál firmy ZEFA Volary s.r.o., která sponzoruje již minimálně čtvrtým rokem OSH na podzimním i jarním kole hry PLAMEN OSH Prachatice zajištěním stravy pro děti (párky a chléb pro 250 lidí).

3.7 Shromáždění delegátů sborů volí v rámci svého jednání kandidáty na funkce do ústředních orgánů. VV navrhuje shromáždění delegátů do funkce člena ÚORM za okres Prachatice navrhnout Vladimíra Vaňka z okresu Strakonice (z našeho okresu nemáme žádného vhodného kandidáta) a funkce člena ÚOR vnitroorganizační Helenu Fiedlerovou. Schváleno všemi přítomnými, mimo Jana Fiedlera, který byl proti.

3.8 Pracovní orgány shromáždění delegátů sborů. Protože se většina pracovních komisí na podzim při shromáždění představitelů sborů osvědčila, navrhuje VV OSH tyto ponechat pokud možno v obdobném složení.

 • předsedající jednání: Vladimír Ženíšek
 • volební a sčítací komise: Stanislav Vodička, Petra Hopfingerová, členky SDH Lažiště
 • prezence: Petra Hopfingerová, ženy SDH Oseky a SDH Staré Prachatice
 • návrhová komise: František Rokůsek st., Václav Zaunmuller, přítomní delegáti sborů
 • zapisovatelka: Miriam Hůrská
 • ověřovatelé: dva přítomní delegáti sborů

ad4) Ohledně organizace jarního kola hry PLAMEN se téměř nic nezměnilo. VV OSH žádá ORV o součinnost a organizaci mobilního lanového centra, které jsme na loňském jarním kole pro děti uspořádali a platili jsme za něj 4.000,-Kč. Toto bychom měli být schopni zastřešit z vlastních zdrojů (výjezdové jednotky SDH). Další informace k tomuto bodu budou upřesněny po jednání ORM. Rozpočet na tuto akci nesmí překročit schválený rozpočet OSH pro rok 2010 shromážděním představitelů (30.805,-Kč). Náměstek přes mládež informoval VV OSH o odborné konferenci vedoucích mládeže která se konala dne 27.2.2010 ve Vlachově Březí a prvním jednání nově zvolené ORM které se konalo bezprostředně po jednání konference. ORM si ze svých řad zvolila novou vedoucí a to Valerii Soukupovou z SDH Netolice.

ad5) Starostka OSH navrhovala oddělení okresního kola ve starších kategoriích družstev žen a mužů na samostatnou soutěž v jiném termínu. Možnost uspořádání předjednala z SDH Budilovem. Starostka má pocit, že se starším kategoriím nevěnuje na okresní soutěži dostatečná pozornost a podle ní při samostatné soutěži by se jí zúčastnilo možná i více družstev. Jednalo by se o jakousi obdobu pohárové soutěže. Při hlasování byl pro, pouze Jan Fiedler a Helena Fiedlerová, zbytek proti (argumentovali tím, že starší kategorie se také rádi podívají na ty mladší, že pokud postoupí více družstev, jede celá ves, a také tím, že to budou starosti navíc).

ad6) Starostka informovala členy VV OSH o úvodním jednání s řiditelem HZS, územní odbor Prachatice Ing. plk.Milanem Rabou ohledně smlouvy o výpůjčce. Na základě proběhlého auditu bylo územnímu odboru nařízeno uzavření smluv se subjekty, které užívají prostory územního pracoviště. Prostory nám budou vypůjčeny, podílet se budeme paušálem na provozních nákladech (voda, elektrika), plyn by měl být placen na základě vystavené faktury. VV OSH pověřil starostku, aby s Ing. plk.Milanem Rabou jednala o možnosti i plyn hradit paušální částkou. Dohromady by pak na provozní náklady mělo být dle VV OSH placeno maximálně 8.000,-Kč, vyšší částka není pro OSH únosná. Rozpočet OSH je schvalován shromážděním představitelů sborů a proto bude lepší, když bude mít i tato položka pevnou částku. Výpočet k poměru plochy se VV OSH navíc nezdá spravedlivý a to z důvodu že nemůžeme ovlivnit výši čerpání (nemáme regulační ventily na topení) a kvůli tomu, že nejsme v prostorách nepřetržitě jako HZS.

ad7) Výkonný výbor OSH Prachatice projednal na svém jednání návrh na udělání vyznamenání za odvahu a statečnost pro Naďu Voračkovou z SDH Petrův Dvůr, která pomáhala při likvidaci požáru a evakuaci osob dne 6. 2. 2010 při požáru v nemocnici v Českých Budějovicích. Členové VV OSH byli jednohlasně pro udělení vyznamenání.

ad8) Výkonný výbor OSH Prachatice obdržel žádost pana Karla Náhlíka ze Čkyně o vyjádření souhlasu k založení rodinného sboru ve Čkyni. VV OSH tuto žádost zamítá z důvodu toho, že ve Čkyni je funkční organizační jednotka a není tudíž důvod, aby zde paralelně vznikl ještě jedna. VV o této žádosti hlasoval a jednohlasně tuto žádost zamítl.

ad9) Na OSH poštou byla doručena stížnost na starostku od pana Karla Náhlíka. Ta jí podstoupila dne 8. 3. 2010 OKRR na jejím jednání z důvodu toho, že jí nepřísluší vyjadřovat se ke stížnosti na její osobu. Příslušná projednáním této stížnosti je právě OKRR.

ad10) VV OSH jednohlasně odhlasoval znění propozic X.ročníku PHL, které připravila sestra Petra Hopfingerová. Ta byla pověřena, aby je prostřednictvím správce webových stránek umístila na webové stránky OSH.

ad11) Starostka OSH informovala členy VV OSH Prachatice se závěry jednání VV KSH konaného dne 4. 3. 2010. Hlavním bodem jednání bylo vyúčtování 1.krajského plesu dobrovolných hasičů který se konal dne 20. 2. 2010 v Českých Budějovicích a připravovaných shromáždění delegátů sborů a krajského shromáždění představitelů OSH. Ples neměl být výdělečnou akcí, ale také ne prodělečnou. Ještě není ukončeno vyučování. Předběžně po vyčíslení nákladů a příjmů se odhaduje schodek 75.000,-Kč. Shromáždění delegátů sborů bude na pěti okresech probíhat dne 27. 3. 2010, okres ČB zve na své shromáždění jak krajského ředitele HZS tak hejtmana kraje. Termín krajského shromáždění představitelů OSH bude upřesněn po jednání s hejtmanem, protože starosta KSH vyslovil přání, aby se hejtman také této akce zúčastnil a bude se muset tudíž přizpůsobit jeho pracovnímu rozvrhu.

ad12) Na OSH byla doručena žádost o zveřejnění akce pořádané jednotlivým SDH v kalendáři akcí na webových stránkách OSH. Z důvodu toho, že by se kalendář stal velmi nepřehledných kdyby do něj byli umisťovány akce jednotlivých sborů VV OSH jednohlasně přijal následující závěr. V kalendáři budou pouze sportovní akce pořádané OSH, v případě výročí sboru, bude tato akce zveřejněna pokud o to konkrétní sbor požádá.

ad13) Pracovnice kanceláře se nemůže zúčastnit celorepublikového školení hospodářů z důvodu toho, že v oba dva plánované termíny má ve škole zkoušky. Situace bude vyřešena následovně. Starosta OSH Písek bratr Jiří Novák nahraje na vyměnitelný disk údaje i pro OSH Prachatice a pracovnice kanceláře pak odjede na školení do Písku v předem stanoveném datu.

Zápis provedla: Helena Fiedlerová

Tomáš Marek