VV 19.2.2009

místo konání

  • 19.2.2009, kancelář OSH Prachatice

Účast

  • dle prezenční listiny

Program:

  1. Zahájení
  2. Inventura
  3. Členské příspěvky
  4. Jarní kolo hry Plamen a dorost
  5. Okresní kolo v požárním sportu
  6. PHL
  7. Propagace OSH
  8. Různé

1) Zahájení

provedla sestra Helena Fiedlerová starostka OSH ČMS Prachatice a omluvila bratra Jaroslava Vlase, který se nemohl na dnešní schůzi dostavit.

2) Inventura

dle pokynů z Ústředí je potřeba udělat inventuru za rok 2008 a odeslat na Ústředí do Prahy. Vzhledem k tomu, že byla inventura provedena 28. 10. 2008 po smrti bratra Harvalíka, nebudeme inventuru provádět znovu. Je třeba pouze požádáme ing. Jirotu o soupis DHIM (seznam drobného hmotného majetku pořízeného v roce 2008 z ústředí, které nám vede účetnictví), podle kterého se odsouhlasí aktuální stav na OSH. Pan Jirota až dokonce týdne není v práci a tak to učiníme v pondělí příští týden.

3) Členské příspěvky

cca 30 SDH nemá do dnešního dne zaplacené členské příspěvky. Po emailové urgenci již někteří hříšníci zaplatit přišli, jiní slíbili uhradit příslušnou částku za členské příspěvky v nejbližších dnech. Bude zachován postup odvodů na Ústředí z minulých let, kdy se jedna polovina odvedla v březnu a druhá v listopadu a to z důvodu toho, aby nám nechyběly peníze které budeme potřebovat v průběhu roku jako 30% vlastních zdrojů, které přidáváme k jednotlivým dotacím a peníze které budeme potřebovat na jarní kolo hry PLAMEN.

4) Jarní kolo hry Plamen

naplánováno v Netolicích ve dnech 16.-17.5.2009.

OSH platí stravu účastníků, ubytování si hradí sbory sami.Vychází to cca 1.000,- na družstvo.

Stravu pokryje OSH z dotace + 30% vlastních zdrojů. Představa: brambory, sekaná atd. Část jídla máme slíbeno sponzorsky. V neděli bude pro děti postaveno mobilní lezecké centrum, pro větší děti bude uspořádán závod ve střelbě, pro mladší děti různá stanoviště která budou muset projít a po jejich absolvování budou oceněny bonbóny.

Starostka OSH navrhuje, aby OZ připravil v rámci dělby práce náměstek přes mládež spolu s vedoucím ORM, pokud mu vedoucí ORM nebude k dispozici bude náměstek spolupracovat na OZ se starostkou. Tento návrh byl jednohlasně přijat, nikdo nebyl proti ani se nikdo nezdržel hlasování.

5) Okresní kolo v požárním sportu

Starostka prosila Slávu Vodičků, aby se pokusil zamluvit Tatran na termín 23. 5. 2008 z důvodu toho, že v termínu 30. 5. 208 bude ve Vlachově Březí probíhat pouť. Tamní hasiči velkou měrou zabezpečují okresní soutěž a bez jejich přičinění bude složité okresní kolo zajistit. Stadion je volný ale bohužel není volné parkoviště před stadionem, které je celé na tento termín zamluvené. Okresní kolo se tak bude konat v původním termínu což je 30. 5. 2008. Stejně jako OZ pro děti i OZ pro dospělé navrhuje starostka v rámci dělby práce zahrnout plně do kompetence ORV ve spolupráci se sekcí rozhodčích. Toto hlasování bylo spojeno s hlasováním o OZ na hru Plamen, jehož výsledek byl jednohlasné ano, bez proti návrhů a zdržení se hlasování. Na OZ budou odepsáni a zodpovídat za něj vedoucí ORV bratr František Rokůsek st. a bratr Jan Fiedler st. za sekci rozhodčích. Dále bylo navrženo, aby byl osloven ředitele HZS (od března by měl úřadoat nový) a byl požádán o pomocnou pracovní četu na zajištění okresního kola v požárním sportu. Bere si za své starostka sestra Helena Fiedlerová. V rámci soutěží se řešilo i obsazení krajských porad rozhodčích na které má být nominováno vždy pět lidí za okres. Porada rozhodčích MH proběhne dne 21. 3.2008 v Písku a pojede na ní Václav Zaunmuller, Helena Fiedlerová + 3 žernovický kteří budou nominováni v rámci okresu na krajská kolo hry PLAMEN a dorost. Porada rozhodčích proběhne 7. 3. 2008 taktéž v písku a pojede na ní současných pět instruktorů požárního sportu působících na našem okresu: Jan Fiedler, Miloslav Molitor, Jaromír Štrobl, Jiří Hůrský, Miroslav Traxler. Poslední jmenovaný v rámci okresu jak při oficiálních tak při pohárových soutěžích neustále dělá potíže. Při schůzi ohledně PHL mu bylo domluveno a pokud nebude respektovat příkazy OSH nebude již nominován za okres do vyších kol a v případě pohárových soutěží bude prachatický pohár vyškrtnut z PHL. Je na místním sboru, aby si ho nějakým způsobem korigovali.

6) PHL

Propozice dostala na starosti nová členka VV OSH sestra Petra Hopfingerová spolu se Slávou Vodičků. Mají za úkol zapracovat změny na kterých se OSH domluvilo spolu s pořadateli jednotlivých pohárových soutěží na poradě která proběhla dne 1. 2. 2008.

Zapracovat do propozic:

V kategorii MH budou počítáno stejně jako pro kategorie mužů a žen všech šest jednotlivých pohárů. Pokud někdo postoupí na republiku a nebude se moc některého z pohárů účastnit bude tento pohár pro danou kategorii vyřazen z celkového součtu. Ten kdo případně reprezentuje OSH na mistrovství České republiky nesmí být v nevýhodě na soutěži pořádané OSH.

6) Propagace OSH

o provedení tohoto úkolu požádala starostka bratra Vladimíra Ženíška, z důvodu toho, že jako bývalý ředitel HZS může využít svoje kontakty. Je třeba do novin teď dopředu nahlásit termíny PHL a oficiálních soutěží jak dospělých tak MH a pak před jednotlivými akcemi se ještě připomenout.

7) Různé

Starostka Helena Fiedlerová měla schůzku s hejtmanem kraje ing. Zimolou – žádali jsme o podporu Jarního kola hry Plamen – morální podporu a finanční podporu. Máme přislíbenou morální podporu – osobní účast hejtmana na Jarním kole, ale i na oslavě 120.výročí založení SDH Vlachova Březí.

Jako kraj jsme dostali dotaci na dopravu, cca vychází na naše OSH asi 15.000,- Kč jako v předešlém roce. Dotaci bude přerozdělovat krajská organizace na základě počtů družstev a mladých hasičů v rámci jednotlivých okresů.

VV OSH byl pozván na oslavu 120.výročí založení SDH ve Vlachova Březí které se bude konat dne 4. 7. 2009.

Příští schůze VV OSH Prachatice naplánovaná na 22. 4. 2009, po jednotlivých schůzkách odborných rad a po shromáždění starostů OSH v Přibyslavi které se koná dne 18. 4. 2009.

28. 3. 2009 se uskuteční školení vedoucích mládeže kde budou moc získat odbornost vedoucích – minimum i vedoucí II., jako školitel je pozván pan bratr Dlask z plzeňska.

Odborná příprava velitelů se upřesní po schůzi ORV.

Školení rozhodčích okresu se koná 4. 4. 2009 v Prachaticích.

Zápis provedla: Miriam Hůrská

Tomáš Marek