VV 19.5.2010

Datum a místo konání: 19.5. 2010, kancelář OSH Prachatice

Účast: dle prezenční listiny

Program:

podle předloženého návrhu

1. Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová, přivítala Ing. pPlk. Milana Rabu

2. Bratr Jan Fiedler informoval přítomné o průběhu okresního kola v požárním sportu pro družstva ženy II. a muži II., které se konalo 15.5.2010 v Budilově. Na soutěž zaznamenal kladné ohlasy ze strany soutěžících i vedení týmů. Kladně hodnotí i organizaci a zabezpečení průběhu od SDH Budilov. Proběhla i neformální soutěž o nejrychlejší přípravu na základně. Je možné uvažovat i o posunutí této soutěže do pozdějšího termínu, protože zde nejde o postup. Oblastní soutěže se pořádávají moc brzy a na okrsková a okresní kola zbývá málo termínů. Je třeba projevovat nesouhlas s tímto trendem na úrovni kraje.

Bratr Václav Zaunmüller informoval o průběhu soutěže dorostenců, která proběhla v rámci této akce. Běžel se jen útok, protože počasí nedovolilo soutěžit na překážkové dráze. Účastnily se dvě družstva z Chrobol a Žernovic. Chroboly útok nedokončily a na oblast postupují Žernovice.

Návrh: umožnit účast na oblastní soutěži Marii Krotké ze Žernovic, když neabsolvovala podzimní kolo za příkladnou reprezentaci v dětské kategorii v republikovém kole.

Hlasování: všichni pro, schváleno

3. Organizace okresní soutěže ve Zdíkově: Rozdělení rozhodčích je hotové, zajistil Jan Fiedler. Schůzka organizátorů a členů HZS bude v pátek v 17 hodin ve Zdíkově. Je nutné řešit kotvení překážek. Použijí se kolíky a pytle s pískem. Pytle s pískem a některé překážky přiveze HZS z Prachatic. Zbytek materiálu poskytne OSH a SDH Zdíkov. Vodu postavení dráhy zajistí SDH Zdíkov. Odvoz překážek se domluví na místě. Pomoc HZS potvrdil Ing. pPlk. Milan Raba.

4. Starostka OSH informovala o stavu podaných přihlášek na okresní soutěž ve Zdíkově. Některá družstva neupřesnila u soutěžících, kterých disciplín a v jakém pořadí se budou účastnit. Toto musí dohlásit, aby mohli započít práce na přípravě startovní listiny.

V organizačním zabezpečení byl stanoven počet soutěžících na 8+ vedoucí a řidič. Protože formulář přihlášky obsahoval 10 řádků pro soutěžící, některá družstva přihlásila větší počet soutěžících.

Návrh: kontaktovat vedení družstev, aby snížily počet soutěžících na 8 podle pokynu organizačního zabezpečení

Hlasování: většina pro, schváleno

5. Rozlosování pořadí družstev na okresní soutěži ve Zdíkově

3. Oseky

Muži I. Ženy I.
1. Šipoun 1. Vlachovo Březí
2. Borová Lada 2. Lažiště
3. Borová Lada
4. Dolany 4. Dolany
5. Krtely 5. Zdenice
6. Budilov 6. Oseky
7. Jáma
8. Mahouš
9. Šumavské Hoštice
10. Těšovice

6. Starostka OSH informovala o proběhlém shromáždění starostů SH ČMS v Přibyslavi.
Byl upřesněn odjezd zástupců na sjezd SH ČMS do Přibyslavi. Musí jet náhradník Václav Zaunmüller, protože vedoucí ORP a OO má v termínu konání sjezdu zaplacenou dovolenou.

7. Ing. pPlk. Milan Raba informoval o pověření zjistit na obcích zřizujících dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně JPO II a III a některé JPO V, kolik finančních prostředků poskytly na požární ochranu. Obcím bude rozeslána tabulka k vyplnění.

8. Informace o organizaci soutěže hry plamen podal bratr Václav Zaunmüller. Účast potvrdilo 12 družstev starších dětí a 10 družstev mladších dětí. Celkem 280 účastníků včetně zabezpečení. OSH hradí sobotní oběd. Z důvodu navýšení počtu soutěžících bude překročen rozpočet na tuto akci. Možnost jiného stravování, např. v polní kuchyni se nedoporučuje z důvodu časové tísně. Případné překročení rozpočtu bude uhrazeno z jiných zdrojů. Problémy s terénem k soutěžení v Nové Peci částečně vyřešeny.

9. Návrh: určení rozhodčích na krajské soutěže

Dorostenci, mladí hasiči

Fiedlerová Helena, Tomek Jiří, Stanek Jan, Hošek Jakub, Fiedler Jan

Dospělí

Fiedler Jan, Štrobl Jaromír, Čabrádková Markéta, Vrabcová Jana, Hůrský Jiří

Hlasování: všichni pro, schváleno

10. Starostka OSH informovala o návštěvě na jednání výboru SDH Stachy. Účastnila se spolu s 1. náměstkyní členkou VV Petrou Hopfingerovou. Byl řešen dopis- žádost k vysvětlení, proč byl zvolen do VV OSH pan Jiří Haubelt. Byl rozporován zápis z jednání shromáždění delegátů sborů v části hlasování o zvolení Jiřího Haubelta. Delegáti SDH Stachy tvrdí, že při hlasování týkajícího se bratra Haubelta hlasovali proti včetně ostatních delegátů jejich okrsku. Ze zápisu je ale patrné, že se při tomto hlasování pouze zdrželi. Jednání probíhalo přes tři hodiny a snad podané vysvětlení bylo dostatečné. Výbor sboru si přál, aby starostka výkonný výbor OSH informovala o tom, že pokud bratr Haubelt setrvá ve funkci, hrozí rozpad sboru dobrovolných hasičů ve Stachách. Výkonný výbor si má vybrat mezi fungováním sboru a odvoláním bratra Haubelta. K odvolání člena výkonného výboru je oprávněné dle stanov pouze shromáždění představitelů sborů a pouze z důvodů vyjmenovaných ve stanovách. Z tohoto důvodu nemůže být SDH Stachy vyhověno. Bratr Haubelt byl zvolen demokratickým způsobem nejvyšším rozhodovacím orgánem, kterým je shromáždění delegátů sborů.

11. Starostka OSH informovala o stížnosti doručené od okrsku Vacov. Tato stížnost byla předána předsedovy OKRR bratru Schererovi. OKRR se bude touto stížností zabývat na svém nejbližším jednání dne 31. 5. 2010. Stížnost byla zaslána také ÚKRR.

12. Starostka OSH informovala o hromadné žádosti sborů o přidělení IČ. Hromadná žádost byla předána Českému statistickému úřadu. Z těchto sborů již 3 měli IČ přiděleno, jen o tom nevěděli. Řada sborů stále IČ nemá. Je třeba dále upozorňovat sbory na nutnost mít IČ a podávat daňové přiznání. S podáním daňového přiznání může za poplatek pomoci kancelář OSH.

Sbory stále mohou hlásit kanceláři OSH požadavek na objednání nového razítka. Bude objednáno hromadně se slevou po sjezdu.

13. Vedoucí ORV Jan Fiedler dal k dispozici zpracovanou tabulku s kontaktními údaji na velitele, starosty a strojníky jednotlivých sborů.

Návrh: zveřejnit na int. stránkách OSH tento seznam se jmény, emailovou adresou a jedním kontaktním telefonem na SDH.

Hlasování: všichni pro, schváleno

14. Starostka upozornila, že by měla existovat směrnice pro přestupy a půjčování soutěžících v rámci postupových i pohárových soutěžích pro všechny kategorie. Oficiální směrnice řeší přestupy (půjčování. až od vyšších kol, proto je nutné toto ošetřit již od okrskových soutěží s možností ponechání individuálního řešení jednotlivými okrsky.

Návrh: pověřit všechny odborné rady ORM a ORV ve spolupráci s 1. náměstkyní (má na starosti pohárové soutěže PHL. vypracováním návrhu směrnice, která bude předložena VV OSH ke schválení.

Hlasování: všichni pro, schváleno

Diskuze:

– konzultovat se správcem int. stránek OSH možnost zavedení hesla k přihlášení na stránky OSH pro členy VV OSH.

– starostka OSH upřesnila organizační zabezpečení některých pohárových soutěží, konkrétně stánku s občerstvením. Část výtěžku bude použita na činnost dětí. Organizačně rozděleno mezi ORM, SDH Netolice a pořadatele jednotlivých pohárových soutěží.

– informaci členům VV OSH o termínu jednání VV OSH vždy včas podá Jiří Aleš.

– řešena finanční pomoc pro Moravu postiženou povodněmi. Pomoc můžou sbory řešit jednotlivě. Starostka OSH se pokusí kontaktovat některé vedení OSH na Moravě, aby pomohlo vytipovat několik malých sborů, kam by bylo možno poslat pomoc.

– některé sbory vyjadřují nespokojenost s pracovní dobou kanceláře OSH. Starostka OSH vysvětlila, že zejména z finančních důvodů nelze řešit jinak. V časové tísni pracovnice kanceláře OSH řeší jednotlivé případy obětavě i mimo pracovní dobu.

– pokusit se sehnat starší stůl pro jednání VV OSH, kapacita nestačí.

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek