VV 19.8.2009

místo konání

 • 19. 8. 2009, kancelář OSH Prachatice

Účast

 • dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z předešlé schůze
 3. Informace o školení velitelů JPO
 4. Shromáždění představitelů sborů
 5. Shromáždění delegátů sborů
 6. Dohody o provedení práce z vedoucími odborných rad
 7. Dohoda o provedení práce se starostkou OSH
 8. PHL
 9. Webové stránky OSH
 10. Podzimní kolo hry Plamen a dorostu
 11. OKRR a inventura
 12. Počítač v kanceláři OSH
 13. Poplatek za pozdní a neomluvený příchod do VV OSH
 14. různé

ad1)

 • Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová

ad2)

 • Všechny úkoly z předešlé schůze byly splněny. Sestra Petra Hopfingerová upozornila starostku na okolnost, že v zápise z poslední schůze v informaci o reprezentaci našeho okresu na krajských soutěží chybí družstvo žen z Oseku. Starostka se touto cestou oseckým ženám omlouvá.
 • Osecké ženy doplněné Starými Prachaticemi se na kraji umístily na 6. místě (jednalo se o jejich první účast na krajském kole a věřím že získané zkušenosti zúročí v příští sezóně)

ad3)

 • Ve dnech 11.-12.9.209 proběhne školení velitelů JPO. Jedná se o školení velitelů JPO II, JPO III a JPO IV v rámci cyklických příprav i v rámci získávání kvalifikace. Bratr Jan Fiedler coby vedoucí odborné rady Prevence a ochrany obyvatelstva přišel s nápadem uspořádat toto školení současně se školením CO kdy účastníci tohoto školení postaví na volné louce tábor včetně sociálů, učeben a kuchyně a proběhne zde společné školení. O této možnosti byl informován i pan plk. Ing. Milan Raba ředitel HZS územního odboru Prachatice, kterému se tato myšlenka zamlouvala a přislíbil v ní plnou spolupráci. Odborná rada velitelů měla požadavek na provedení školení v pevných budovách z obav možnosti nepřízně počasí a zájmu jednotlivých velitelů o akci v přírodě. Protože šlo především o zkoušku kontejnerů na CO z kraje a z Hluboké nad Vltavou ředitel HZS územního odboru Prachatice pan plk. Ing. Milan Raba vyjádřil žádost aby toto školení proběhlo přece jen ve volné přírodě s možností přesunout se v případě nepříznivého počasí da pevné budovy. Pro velitele kteří se nebudou moc účastnit dvoudenního školení nabízí jednodení školení na HZS tak jak probíhalo každoročně. Bratr Jan Fiedler provedl předběžný průzkum ve čtyřech okrscích a zájem o dvoudenní akci ve volné přírodě byl velký. Na základě prosby pana ředitele plk. Ing. Milana Raby a průzkumu bratra Jana Fiedlera se povedlo starostku přesvědčit ORV o konání této akce ve volné přírodě v rozsahu dvou dní. Termín je pevně stanoven, místem konání byly určeny Zbytiny. Pan Ing. František Šimek, CSc. bezplatně zapůjčí své pozemky za Zbytinami pro účely této akce. Starostka se spojila se starostou dané Obce a místního sboru v žádosti o součinnost. Oba dva přislíbili pomoc. Podrobnosti programu a výuky jsou v kompetenci ORV a HZS. Skladbu stravy a její úhradu má na starosti starostka OSH. VV OSH jednohlasně odhlasoval, že OSH bude plně hradit náklady na stravu při školení velitelů ve dnech 11. – 12. 9. 2009.

ad4)

 • Shromáždění představitelů sborů se bude konat dne 14. 11. 2009. Předpokládaným místem jsou Lažiště. Shromáždění má v letošním roce za úkol připravit podklady pro shromáždění delegátů sborů které se bude konat v řádném termínu jednou za pět let s hlavním úkolem zvolit na další pětileté období starostu, náměstky, členy VV OSH a OKRR. Program shromáždění představitelů sborů připraví VV OSH na svém dalším jednání dne 2. 9. 20069.

ad5)

 • Shromáždění delegátů sborů se musí konat dle pokynů z ústředí nejpozději do 31. 3. 2010. Termín a místo konání, program shromáždění včetně způsobu a průběhu voleb určí shromáždění představitelů sborů na svém řádném jednání.

ad6)

 • Starostka navrhuje uzavření dohod o provedení práce s vedoucími odborných rad. Tito lidé mají za úkol zajišťovat chod těchto rad a plnění jednotlivých úkolů. Částka 2.000,-Kč kterou jim starostka navrhuje má sloužit k pokrytí nákladů na telefony a dopravu. Za odbornou radu mládeže navrhuje starostka uzavřít dohodu s náměstkem přes mládež bratrem Václavem Zaunmullerem, který zajišťuje veškerou činnost této rady. Stávající vedoucí ORM nemůže své povinnosti vykonávat pro své pracovní povinnosti. Dále starostka navrhuje uzavřít dohodu mimořádně s Janem Markem z SDH Netolice, který sice není vedoucím žádné odborné rady, nicméně se velmi aktivně podílí na veškeré činnosti patřící do kompetence OSH. VV OSH jednohlasně odhlasoval uzavření těchto dohod.
 • František Rokůsek st. – 2.000,-Kč
  Jan Fiedler – 2.000,-Kč
  Václav Zaunmuller – 2.000,-Kč
  Jan Marek – 2.000,-Kč

ad7)

 • Z ministerstva vnitra byla OSH poskytnuta dotace na mzdy 51.800,-Kč ke které musí OSH přidat 30% svých nákladů 22.200,-Kč. Celkové výdaje na platy z dotací tak činí 74.000,-Kč. VV OSH by měl stanovit odměnu starostce OSH za její práci, která již není ve funkci jako uvolněný starosta a nevznikají tak vedlejší náklady v podobě daní, sociálního a zdravotního pojištění. OSH v předešlých letech vynakládala na mzdy 288.360,-Kč ročně z nichž bylo 238.355,-Kč z vlastních prostředků a 50.005,-Kč z dotací. VV požadoval od starostky aby si určila sama částku za kterou bude tuto práci vykonávat. Ta toto odmítla s tím, že nebude sama sobě určovat návrh na svou odměnu. Návrh tedy učinil bratr Vladislav Ženíšek, který navrhl starostce odměnu 65.000,-Kč ročně na základě dohody o provedení práce. VV OSH tento návrh jednohlasně odhlasoval.

ad8)

 • Prachatická hasičská liga se překlopila do své druhé poloviny. Dne 29. 8. 2009 proběhne v Prachaticích noční pohár. Starostka navrhuje zakoupit na OSH fotoaparát a zajistit focení družstev v rámci OSH. Teď to mají na starosti jednotliví pořadatelé pohárů. Focení buďto neprobíhá, nebo není OSH poskytnuto. VV OSH tento návrh jednohlasně odhlasoval. Vyhodnocení PHL proběhne na denním poháru v Prachaticích dne 19. 9. 2009. VV pověřuje jeho provedením Bratra Stanislava Vodičku a sestru Petru Hopfingerovou. Starostka OSH poprosila všechny členy VV a ORV, aby každý zajistil tři ceny na vyhodnocení PHL od sponzorů a OSH uvolní finanční prostředky pro sbory jejichž družstva se umístí na prvních šesti místech v rámci kategorie Ženy a dorostenky a Muži a dorostenci.
  1.místo – 3.000,-Kč
  2.místo – 2.500,-Kč
  3.místo – 2.000,-Kč
  4.místo – 1.500,-Kč
  5.místo – 1.000,-Kč
  6.místo – 500,-Kč
 • VV OSH tento návrh jednohlasně odhlasoval.

ad9)

 • Starostka dále navrhuje VV OSH zřízení placených webových stránek. Současné stránky OSH jsou neplacené a přístup na ně je často komplikovaný občas naprosto nemožný. Správce webových stránek informoval starostku že by to měla být záležitost nanejvýš 1.500,-Kč ročně. Současné stránky jsou navštěvované a měly by proto být i funkční. Do budoucna by měly obsahovat seznamy velitelů, vedoucích mládeže s kontakty, sportovní archiv aj. Pro obsáhlost dat je také třeba aby stránky byly dobře přístupné. VV OSH tento návrh jednohlasně odhlasoval.

ad10)

 • Podzimní kolo hry Plamen a dorostu se původně mělo konat ve Stachách. Po tragické smrti svého starosty se stašský sbor omluvil z pořádání hry Plamen a dorostu. Nastala tak nevyřešená situace kde podzimní kolo pořádat. Této úlohy se zhostil sbor ve Vlachově Březí za předpokladu, že nebude stavět trať ZPV pro kategorie dorostu. Dorost ZPV od krajských kol již neplní a tak je zbytečné pro něj stavět tuto trať. Dorostenci tak zůstanou k dispozici jako pomocní vedoucí na jednotlivá stanoviště právě pro ZPV. Dalším problémem je termín konání této akce. Fotbalové hřiště ve Vlachovo Březí je volné pouze v termínech 17. 10. 2009 a 31. 10. 2009. Dne 17. 10. 2009 má starostka OSH Helena Fiedlerová celorepublikové shromáždění starostů OSH v Přibyslavi a dne 16. 10. 2009 je ve škole. Zbývá tak jediný možný termín 31. 10. 2009. Z hlediska počasí to může být komplikace, ale jiné místo a termín bohužel není k dispozici. Vše projedná ORM na svém zasedání dne 2. 9. 2009 a následně odsouhlasí VV OSH.

ad11)

 • OKRR provedla spolu se starostkou inventuru majetku OSH. Šlo o přidělení kódu jednotlivým věcem, který je tvořen pořadovým číslem, rokem pořízení a umístěním věci v kanceláři a nebo skladu.
 • např: 0054/09/K
  V případě že rok pořízení nebyl znám, jsou v kódu dvě nuly. Kancelář je hotova a sklad bude ještě dodělán.

ad12)

 • starostka OSH informovala VV OSH že v současné době nefunguje počítač v kanceláři. Šlo o závadu v softwaru nikoliv počítače a to z důvodu toho, že tam neprobíhaly od roku 2007 aktualizace. Počítač je v opravě a následující pondělí by již měl být provozuschopný.

ad13)

 • VV OSH se neschází na stanovenou hodinu a ojediněle se stane, že se někdo z členů z jednání neomluví a nezúčastní se. VV OSH jednohlasně odhlasoval poplatek 50,-Kč za neomluvenou neúčast a 10,-Kč za každých započatých deset minut pozdního příchodu. Tyto prostředky budou využity na nákup nealkoholických nápojů při jednání VV OSH.

ad14)

 • další jednání VV OSH proběhne dne 2. 9. 2009 od 16 hodin v kanceláři OSH.

Zápis provedla Helena Fiedlerová

Tomáš Marek