VV 2.3.2020

VV OSH Prachatice 2. 3. 2020 v 17.00 hodin v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Ing. Bc. Helena Kotrcová, Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, Jan Fiedler, Josef Žižka, Jiří Haubelt, Josef Kainc, Zdeněk Babka, Stanislav Prokop, František Rokůsek, Jan Marek, Jaroslav Flachs, Miroslav Přída s hlasem poradním

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. Ing. Milan Raba, pracovnice kanceláře Helena Šandová

Omluveni: Marcel Říha, František Fencl

 

Program

 1. Směrnice pro konání okrskových kol
 2. Shromáždění delegátů sborů
 3. Dokumenty a hlášení o činnosti sboru
 4. Schválení přístupů

 

1. Směrnice pro konání okrskových kol
Členka sekce rozhodčích Libuše Tremmelová předložila ke schválení Směrnici pro konání okrskových kol

 • Směrnice je přepracována dle vzorových propozic k požárnímu sportu od SH ČMS
 • VV se vyjádřil k problému o doložitelnosti zdravotní způsobilosti, za kterou by dle vzorových propozic zodpovídal přihlašovatel. Libuše Tremmelová přepracuje přihlášku, aby obsahovala podpisy závodníků a zapracuje prohlášení závodníků o jejich zdravotní způsobilosti, kterou svým podpisem potvrdí. Dále doplní do přihlášky prohlášení přihlašovatele, že stvrzuje svým podpisem, že závodníci jsou členy SH ČMS.
 • Dále informovala o nové povinnosti registrace dětí do Registru sportu. Zaregistrovány musí být všechny děti, na které sbor žádá dotaci od MŠMT Můj klub. Sbory žádající o dotaci o této povinnosti jsou již seznámeny a registraci mají provedenou. Dle informací z SH ČMS mají tuto povinnost také sportovci nad 18 let a tuto informaci přepošle pracovnice kanceláře na sbory, aby se mohli začít registrovat. I když tato povinnost leží na sborech, kancelář OSH je připravena sborům při registraci být nápomocna.

schváleno

 

2. Shromáždění delegátů sborů

Projednání předsedů pracovních komisí

 • Volební, sčítací a mandátová komise – Petra Miklasová
 • Návrhová komise – Václav Zaunmüller
 • Předsedající schůze – Mgr. Markéta Tischlerová
 • Zapisovatel – Helena Šandová
 • Pracovní předsednictvo – předsedající schůze + členové VV OSH, kteří nejsou delegáty shromáždění, mimo vedoucích odborných rad a členů jiných pracovních komisí

 

Sestavení činnosti OSH do roku 2025 – Libuše Tremmelová společně s vedoucími OR, přednese Jaroslav Flachs.

 • Pokud SDH Vlachovo Březí bude schopnost sehnat kameru, bude ze Shromáždění delegátů sborů pořízen záznam.
 • Ozvučení zajistí SDH Vlachovo Březí.
 • Stravu zajistí SDH Vlachovo Březí – guláš, buchty, káva, čaj a pivo.

 

Pro sbory budou zpracovány tyto materiály

 • Sumář HZS – dodá plk. Ing.  Milan Raba
 • Směrnice pro okrsky + upravená přihláška + výsledky okrskových soutěží
 • Návrh na složení VV i s navrženými kandidáty z VH okrsků
 • Návrh na složení OKRR
 • Nabídka pojištění od HVP s informacemi

schváleno

 

Projednáno na vlastní žádost odstoupení navrženého člena pracovního obvodu Volary Františka Rokůska st. ze zdravotních důvodů a místo něj schválení Františka Rokůska ml..

Schváleno

 

Z 9 odevzdaných zpráv z VH okrsků vzešli návrhy na členy VV v pracovních obvodech

 • Čkyně – Bohumilice: Vlastimil Babka
 • Stachy – Vacov: Vladimír Jírovec
 • Vimperk: Ing. Jaroslav Hais

 

Dotaz člena VV Stanislava Prokopa na návrh na člena VV z okrsku Strunkovice – Dub, Libuše Tremmelová odpověděla, že nebyla dodána zpráva z VH z tohoto okrsku.

 

Z okrsku Vlachovo Březí vzešel návrh do vyšších orgánů a to:

 • člen KORM – Mgr. Markéta Tischlerová
 • člen ÚKRR – Ing. Bc. Helena Kotrcová

přijato a zapracováno do programu schůze shromáždění delegátů sborů

 

Projednání návrhů na delegáty pro Shromáždění delegátů OSH a sjezdu, navrženi

 • Libuše Tremmelová
 • Marek Študlar
 • Markéta Tischlerová
 • Helena Šandová

schváleno a zapracováno do programu schůze shromáždění delegátů sborů

 

Projednány úpravy Programu ze shromáždění představitelů sborů.

schváleno

 

Pracovnice kanceláře rozešle pozvánku s upraveným programem na sbory a stávající členy VV.

Z důvodu dvou kandidátů na vedoucího odborné rady represe VV OSH Prachatice rozhodl, že schválení vedoucího ponechá na nově zvoleném VV OSH Prachatice a oslovil navrženou starostku Libuši Tremmelovou o svolání pracovních schůzek s těmito zájemci a s výsledkem schůzek nový výbor seznámit.

schváleno

 

3. Dokumenty a hlášení o činnosti sboru
Sumář z hlášení o činnosti sborů OSH Prachatice je odeslané a jsou zaplaceny členské příspěvky za členy OSH Prachatice.

 

Vnitro organizační náměstkyně informovala VV, že všechny sbory mají zaplacené členské příspěvky kromě sboru Račov. SDH Račov zaplatil pouze za 18 členů z 24. U 6 členů požádali až v měsíci lednu a únoru o odhlášení a při komunikaci s nimi nám bylo oznámeno, že za tyto členy nezaplatí a pokud platba bude od nich vyžadována tak budou nuceni přistoupit ke zrušení sboru. VV se vyjádřil, aby byl sbor informován o povinnostech vyplývajících se stanov SH ČMS. Dále, aby bylo sboru vysvětleno, že nyní byla pohledávka pokryta z odevzdaných členských příspěvků ostatních sborů, kteří své povinnosti plní včas a není toto chování korektní vůči nim.

schváleno

 

Neodevzdané dokumenty z VH sborů potřebné k zápisu do rejstříku spolků: SDH Budkov, SDH Drslavice, SDH Horní Vltavice, SDH Hradiště, SDH Chlístov, SDH Chvalovice, SDH Malovice, SDH Němčice, SDH Račov, SDH Stožec.

 

Částečně odevzdáno a čekáme na doplnění: SDH Hracholusky, SDH Lipovice, SDH Přečín, SDH Babice, SDH Svojnice.

 

SDH Nový Dvůr a SDH Sídliště Míru Vimperk odevzdali dokumenty černě vyplněny. – tyto sbory byly upozorněny na skutečnost, že kancelář SH ČMS takto vyplněné dokumenty vrací, jelikož takto vyplněné dokumenty nejsou rozeznatelné od kopie.

 

Dokumenty k zápisu od SDH Setěchovice, SDH Strážný, SDH Třebanice, SDH Výškovice jsou připravené k odeslání na ústředí.

Dokumenty nezmíněných sborů byly odeslány na ústředí a můžou si již sbory kontrolovat, zda je již proveden zápis do spolkového rejstříku.

 

4. Schválení přístupů do programu evidence SDH
SDH Setěchovice, SDH Výškovice, SDH Zdenice a SDH Kratušín zažádal o změnu osoby pro přístup do programu evidence.

schváleno

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek