VV 21.10.2009

Datum a místo konání:

 • 21. 10. 2009, kancelář OSH Prachatice

Účast: dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z předešlé schůze
 3. Informace ze shromáždění starostů OSH
 4. Příprava shromáždění představitelů sborů a shromáždění delegátů sborů
 5. Žádost ŠHL
 6. Různé

ad1)

 • Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová

ad2)

 • Všechny úkoly z předešlé schůze byly splněny mimo inventury skladu, která proběhla jen částečně. Některý materiál byl zapůjčen jednotlivým sborům a nebyl při inventuře na skladě. Z tohoto důvodu nemohl být popsán. OKRR musí do skladu ještě jednou. Termín zatím nebyl stanoven. Z největší pravděpodobností to bude až po podzimním kole hry Plamen, které se koná dne 31. 10. 2009 ve Vlachově Březí.

ad3)

 • Starostka OSH Helena Fiedlerová informovala VV OSH o průběhu jednání shromáždění starostů OSH které se konalo ve dnech 16.-17. 10. 2009 v Přibyslavi. Byly projednány Zprávy o činnosti a hospodaření SH ČMS, návrh rozpočtu na rok 2010, zpráva ÚKRR, zaměření činnosti SH ČMS na rok 2010, zajištění VVH SDH, stav programu členské evidence od centrálního článku až po jednotlivá SDH, výsledky hospodaření společností s vlastním podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2009, stav přípravy IV.sjezdu SH ČMS. Následné usnesení je na ústředních stránkách k dispozici celé členské základně (dh.cz).
 • Dále za zápis bude umístěn program činnosti SH ČMS do roku 2015. Všechny sbory jako základní články mají možnost se k němu vyjadřovat a tak bude i součástí podkladů jednotlivým sborům pro zajištění VVH.
 • Program nové evidence členské základny je již k dispozici. OSH by mělo do 26. 10. 2009 obdržet přístupové heslo. VV OSH jednohlasně odhlasoval, že dočasně zůstane možnost editace pouze OSH. Jednotlivé sbory budou moci do evidence pouze nahlížet a to z důvodu toho, aby neodborně provedenými změnami nedocházelo k dvojí evidenci (jiná evidence na sboru a jiná na OSH).
 • Starostka přivezla z Přibyslavi Hasíka (časopis pro mladé hasiče). Ten bude distribuován na sbory při podzimním kole hry Plamen.

ad4)

 • VV OSH měl dvě pracovní schůzky ve dnech 2. 9. 2009 a 7. 10. 2009 na kterých připravoval jak průběh shromáždění představitelů tak doporučení tomuto shromáždění pro konaní a průběh shromáždění delegátů sborů.
 • 4.1
  VV OSH pracoval na pozvánce kterou svolá shromáždění představitelů sborů. Rozesláním této pozvánky na jednotlivé sbory prostřednictvím emailů je pověřena pracovnice kanceláře OSH Miriam Hůrská. Sbory které nemají na stránkách OSH uveden email budou informovány prostřednictvím instruktorů okrsků.
 • 4.2
  Shromáždění představitelů VV OSH svolává na 14. 1. 2009 do kulturního domu v Lažištích. Prezence proběhne od 8 do 9 hodin. Pro závažnost projednávaných věcí je účast všech představitelů nutná. S poradním hlasem se shromáždění účastní členové VV OSH a členové OKRR.
 • 4.3
  VV OSH bude navrhovat shromáždění představitelů sborů následující obsazení pracovních orgánů:
  řízení shromáždění Vladimír Ženíšek
  předsedou sčítací komise Petra Hopfingerová + 6 skrutátorů z řad místního sboru
  zapisovatelem pracovnice kanceláře Miriam Hůrská, ověřovateli zápisu budou stanoveni dva představitelé sborů na místě jednání
  předseda návrhové komise Václav Zaunmuller
 • 4.4
  Představitelé sborů budou na shromáždění zastoupeni sílou hlasů, kterou udává počet členů sboru který zastupují. Každých započatých 50členů v evidenci členské základny vedené na OSH Prachatice znamená jeden hlas. Síla hlasů bude uvedena číslovkou na hlasovacím lístku.
  Př:
  sbor z 36 členy – 1 hlas
  sbor z 151 členy – 4 hlasy
  Stejný způsob zastoupení (síly hlasů) bude VV OSH navrhovat shromáždění představitelů i pro jednání shromáždění delegátů sborů s rozdílem zapracování případné účasti delegátky u sborů, které mají evidováno v členské základně více jak 10 členek.
 • 4.5
  Strava na shromáždění představitelů bude projednána s místním sborem, navrhované jsou párky s chlebem, káva. Konzumace alkoholických nápojů je povolena až po usnesení.
 • 4.6
  VV OSH bude shromáždění představitelů předkládat návrh složení VV OSH pro období 2010-2015 a tvorbu odborných rad, jejich složení a vedoucí, složení OKRR a jejího předsedu.
 • Starostka se spolu s vedoucím ORP a OO zabývala rozdělením okrsků, jejich funkčností a vazbou na OSH. Také jejich zastoupením v jednotlivých orgánech OSH. Některé okrsky jsou tvořeny pouze třemi sbory, jiné okrsky nemají ve svém středu jednotku JPO II a nebo JPO III, které by měli přenášet na ostatní sbory odborné záležitosti z oblasti prevence a represe. Okrsky na vimpersku nemají prakticky žádné zastoupení ve VV OSH. Z tohoto důvodu vypracovali návrh sloučení některých okrsků, což by mělo za výsledek snížení počtu okrsků z 18 na 11. A v rámci okresu by existoval jediný okrsek, který by ve svém středu neměl JPO II nebo JPO III, což by byl okrsek sdružující sbory v okolí Prachatic. Tyto sbory se pro svou geografické položení téměř nepodílejí na požární ochraně a přenos odborných záležitostí by byl řešen přes jejich velitele. Návrh tohoto uspořádání byl následně projednán s vedoucím ORV který s ním souhlasil. PO předložení návrh ORV se zvedla vlna nevole od některých velitelů jejichž okrsky měly být slučovány. Důvody že mezi sbory okrsků panuje velká rivalita jsou dle mého názoru velmi nevhodné. Hasiči vždy vycházeli z jednoty a společné spolupráce. Někde budou tyto změny projednány v rámci okrskových soutěží. Ke slučování okrsků nebude docházet násilným způsobem. Takto vzniklý okrsek by stejně nebyl funkční. Pokud se nepodaří sbory a okrsky k této změně přesvědčit při jednání bude tento návrh brán jako pracovní. Pro tvorbu návrhu složení VV OSH však bude brán jako směrodatný. Orgány v nichž by bylo zastoupeno všech osmnáct okrsků by byly nefunkční. Často by nastávala situace, že by byly neusnášení schopné, nebo by nebylo pro jejich jednání v kanceláři místo. Dohodnout se na společném stanovisku v tak rozsáhlém orgánu je velmi složité. Následující návrhy na orgány VV OSH jsou tvořeny tak, aby v nich byly zastoupeny výše zmíněné pracovní okrsky.
 • návrh VV OSH
  starostka – Helena Fiedlerová
  1.náměstkyně – Petra Hopfingerová
  náměstek přes mládež – Václav Zaunmuller
  vedoucí ORV – František Rokůsek st.
  vedoucí ORP a OO – Jan Fiedler
  vedoucí ORM – zvolen ORM která bude zvolena aktivem vedoucích
  předseda OKRR – Ing. Karel Raichart (s poradním hlasem)
  člen VV OSH – Jan Marek
  člen VV OSH – Josef Žižka
  člen VV OSH – Josef Kainc
  člen VV OSH – Ing. Aleš Jiří
  člen VV OSH – MVDr. Michal Roučka
  člen VV OSH – Stanislav Prokop
  člen VV OSH – Petr Pecka
 • OKRR
  předseda – Ing. Karel Raichart
  člen OKRR – Václav Hes
  člen OKRR – Markéta Čabrádková
  člen OKRR – Jiří Pohan – pokračování ve funkci nepotvrdil, tuto záležitost s ním projedná starostka OSH
  člen OKRR- František Scherer – pokračování ve funkci nepotvrdil, tuto záležitost s ním projedná starostka OSH
 • ORV
  vedoucí – František Rokůsek st.
  velitelé JPO II a JPO III + 2x JPO V (v případě JPPO V půjde o předurčené jednotky k určité specializaci), rozdělení velitelů do ORV a ORP a OO je v kompetenci vedoucích těchto rad
 • ORP a OO
  vedoucí – Jan Fiedler
  velitelé JPO II a JPO III +2x JPO V (v případě JPPO V půjde o předurčené jednotky k určité specializaci) , rozdělení velitelů do ORV a ORP a OO je v kompetenci vedoucích těchto rad
 • ORM vedoucí – zvolen ORM
  členové – zvoleni aktivem vedoucích mládeže okresu
  Jednotlivé body projednané pod číslem 4 VV jednohlasně odsouhlasil.

ad5)

 • dne 1. 9. 2009 obdržela starostka OSH emailem prostřednictvím Milana Martana žádost Rady ŠHL o přidělení finančních prostředků pro družstva jenž se umístila na předních místech v kategoriích muži, ženy a mladí hasiči v celkovém hodnocení ŠHL. Tato záležitost nebyla projednána ve VV OSH dřív z důvodu toho, že výkonný výbor se sešel dne 2. 9. 2009 a 7. 10. 2009 pouze na pracovní schůzky ohledně příprav shromáždění představitelů sborů a shromáždění delegátů sborů a nebyl usnášení schopný.

VV OSH jednohlasně odhlasoval nevyhovění této žádosti z následujících důvodů:

 • Finanční prostředky které se rozhodl VV OSH uvolnil na vyhodnocení PHL byly určeny sborům, nikoliv družstvům (zápis z VV OSH konaného dne 19. 8. 2009, ad8). A je plně v kompetenci sboru rozhodnout, jak s prostředky naloží. Je zcela možné, že nebudou použity na sport, nebo že budou přerozděleny mezi jednotlivé soutěžní družstva v rámci sboru (plně ponecháno v kompetenci sboru). Finanční prostředky tak obdržely sbory Vitějovice, Šipoun, Oseky, Budilov, Těšovice, Onšovice, Vlachovo Březí, Staré Prachatice, Radhostice . Věcné ceny pak sbory, které reprezentují mladí hasiči z Šipouna, Vitějovic, Žernovic, Výškovic, Ktiše a Vacova.
 • V ŠHL se na předních místech umístila družstva reprezentující následující sbory: Žernovice, Dolany, Výškovice, Budilov, Vacov, Šipoun, Benešova Hora. Sbory vyznačené modrou barvou se zúčastňují jak PHL tak ŠHL a umístily se v jednotlivých ligách na předních místech. Znovu zdůrazňuji, že podpora byla určena sborům nikoliv družstvům, jak je možno ověřit si ve výše zmíněném zápise z VV OSH. Domníváme se tedy, že většina sborů již podporu obdržela.
 • Dalším důvodem pro nevyhovění této žádosti byla skutečnost, že v případě PHL je OSH Prachatice pořadatelem a tak je v celku logické, že zajišťuje vyhodnocení a ceny. V případě ŠHL OSH Prachatice pořadatelem není a pokud by tuto akci podpořilo, muselo by přispět na všechny ostatní sportovní akce, kterých se účastní sbory z jeho působnosti (např: Memoriál Pavla Bače v Žernovicích, bramborákový den ve Tvrzicích, Stašský pětiboj aj.). I všichni soutěžící těchto akcí jsou členy OSH a platí příspěvky, přesto si své akce zajišťují ze svých prostředků.
 • ŠHL liga je soutěž přesahující svou působností tři okresy. Žádné z OSH do jejichž působnosti ŠHL zasahuje svými soutěžemi na ligu nepřispívá, dokonce nebyla na rozdíl od prachatického OSH ani oslovena. I v těchto okresech podporují finančně pouze soutěže u kterých je OSH pořadatelem.

ad6)

 • 6.1
  Náměstek přes mládež informoval VV OSH, že jsme obdrželi částku 13.200,- Kč od Krajského úřadu na činnost mládeže. ORM svým usnesením doporučuje VV OSH aby za poskytnuté peníze nakoupil desetimetrové hadice na požární útok pro mladé hasiče. VV tento nákup jednohlasně odsouhlasil.
 • 6.2
  Náměstek dále informoval VV OSH o konání krajského školení rozhodčích mládeže a dorostu které se bude konat ve dnech 23.-24. 10. 2009 v rekreačním středisku „Benešovský mlýn“ v Heřmani, okres Písek. Náměstek obvolal současné rozhodčí mládeže a o školení projevil zájem on, starostka OSH a Jan Fiedler. ORM svým usnesením doporučuje VV OSH tyto zástupce na školení vyslat. VV toto jednohlasně odsouhlasil.
 • 6.3
  Starostka po domluvě s pracovnicí kanceláře navrhuje VV OSH upravení pracovní doby pracovnice kanceláře a její finanční ohodnocení následovně:
  PŮVODNĚ
  pondělí  13 – 17 hodin
  středa  8 – 12 hodin
  cca 400hodin/rok – 40.000,-Kč
  NOVĚ
  pondělí  10 – 16 hodin
  cca 300hodin/rok – 30.000,-Kč
  Sice bude k dispozici sborům v kanceláři jen v pondělí, ale nová evidence členské základny (připojení přes internet bez závislosti na konkrétní program nainstalovaný na konkrétní počítač) jí umožňuje třeba přihlašování dělat doma. Velkou část svého finančního ohodnocení projezdí při dojíždění na OSH, těžko shání dvakrát v týdnu hlídání pro své děti. Její dojíždění se zefektivní, OSH ušetří a pracovní doba se zkrátí o pouhé dvě hodiny. Tato změna nastane od prosince tohoto roku a 14. 11. 2009 s ní budou seznámeni představitelé sborů na shromáždění. VV toto jednohlasně odsouhlasil.

Zápis provedla Helena Fiedlerová

NÁVRH

Tomáš Marek