VV 22.4.2009

místo konání

 • 22.4.2009, kancelář OSH Prachatice

Účast

 • dle prezenční listiny

Program

 1. Zahájení
 2. Informace z porady starostů (4.4.2009 Přibyslav) a ze Shromáždění starostů (18.4.2009 Přibyslav)
 3. Členské příspěvky – platební morálka
 4. Schválení příspěvku na ošatné pro pracovnici kanceláře Schválení OZ Jarní kolo hry Plamen a propozic pro konání 1. a 2.kol soutěží v PS družstev dobrovolných hasičů, propozice 9.ročníku PHL
 5. chválení cestovních náhrad starostky OSH
 6. Schválení udělení odbornostních odznaků (vedoucí, rozhodčí, velitel, strojník, preventista, hasič) na náklady OSH
 7. Schválení udělení Medaile Za věrnost, případně Stužky za 60 let na náklady OSH
 8. Schválení úhrady nákladů na stravu Jarního kola hry Plamen a nákupu startovních čísel na CTIF
 9. Schválení úhrady nákladů na účetní program
 10. Vyřešení přihlašování nových členů a vystavování nových členských průkazů

ad1)

 • Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová

ad2)

 • 4.4.2009 jednání o novém programu Členské evidence v Přibyslavy. Přechod na novou evidenci zajistí firma. Všichni členi jsou povinni dodat rodná čísla, jinak nelze převést do nové evidence.
 • Dále byla v Přibyslavy prezentace hasičské techniky, její výtah bude umístěn na internetové stránky OSH.
 • 18.4.2009 se schvalovaly jednotlivá hlášení. Během roku je třeba doladit evidence dospělých rozhodčích, velitelů, strojníků apod.

ad3)

 • K dnešnímu dni jediný sbor, který nezaplatil členské příspěvky, zůstává Budkov.

ad4)

 • Schválení ošatného pro pracovnici kanceláře Miriam Hůrskou. Navrženo koupit jednu košili a 10krát silonky. Jednohlasně schváleno.

ad5)

 • Propozice – jednohlasně schváleno

ad6)

 • cestovní náhrady a náhrady za nocleh pro starostku H. Fiedlerovou – jednohlasně schváleno
 • cestovní náhrady a náhrady za nocleh pro zástupce okresu na cesty mimo okres – jednohlasně schváleno

ad7)

 • udělení odbornostních odznaků na náklady OSH – jednohlasně schváleno (neuděluje se zpětně, pokud někdo bude zpětně odznak chtít, musí si ho zaplatit sám)
 • J.Fiedler navrhuje, aby byl odznak Rozhodčí z tohoto bodu vyjmut a každý z rozhodčích si ho zaplatí sám
 • Velitel, strojník, preventista, vedoucí mládeže získané r.2009 – náklady platí OSH
 • U odborností získaných před r.2009 doporučuje VV řešit náhradu nákladů přes obce nebo vlastní organizace.

ad8)

 • Věrnostní medaile a Stužky za 60 let a více na náklady OSH- jednohlasně schváleno

ad9)

 • Hrazení nákladů na Jarní kolo hry Plamen v rozsahu 2 dnů – jednohlasně schváleno
 • Část nákladů si hradí sbory, část bude hrazena z dotace

ad10)

 • Účetní program pro Daňovou evidenci pro 999 účetních jednotek – jednohlasně schváleno
 • sbory mají daňovou povinnost podávat daňové přiznání,i když jsou do 300.000,- od základu daně osvobozeny
 • sbory jsou právnické osoby a mají povinnost mít IČO
 • 23.5.2009 je plánované školení hospodářů jednotlivých sborů
 • OSH nabízí jednotné zřízení IČ a razítek pro jednotlivé sbory
 • Návrh pracovnice Miriam Hůrské na zpracování daňových přiznání pro jednotlivé sbory za 1.000,- Kč – jednohlasně schváleno

ad11)

 • Členské průkazy a přihlašování nových členů
 • při přihlášení by měla být předložena evidenční karta od SDH, podle uvedených údajů bude nový čelen zařazen do evidence
 • nový průkaz bude vydán jen s fotografií, což se setkalo s odporem bratra Rokůska.. Z Ústředí od pí. Hladíkové požehnáno, máme na fotografii trvat. Fotografie nemusí být od fotografa, stačí fotka vytištěná z tiskárny PC
 • v evidenční kartě bude uvedena i žádost o zrušení členství s podpisem dotyčného
 • bratr František Rokůsek nesouhlasí, chce fotky jen u soutěžících
 • bratr Václav Zaunmuller požaduje fotky hlavně pro děti
 • bratr Jan Fiedler je pro fotky pro všechny
 • bratr Vladislav Ženíšek nechce fotky zpětně, ale pro každého nového člena by jí vyžadoval
 • hlasováno o tom, zda nové členské průkazy od roku 2009 budou vydávány jen s podobenkou – pro 6, zdržel se 1, proti 1

ad12 – Různé

 • velitelský den přeložen na středu 13.5.2009 od 16:00 pro velitele II. a III., bratr Rokůsek oznámí řediteli HZS
 • V Listech Prachaticka seznam akcí uveřejněn a novináři byli na akce pozváni
 • Na Jarní kolo H. Fiedlerová pozve Č.rozhlas pana Malinu
 • 23.4.2009 porada kraje ohledně soutěží v Č. Krumlově – pojede bratr Fiedler za velitele, bratr V. Zaunmuller za mládež a bratr F. Rokůsek. Dopravu zajistí bratr F. Rokůsek
 • Starostka H. Fiedlerová byla za ředitelem HZS s pozvánkou na Jarní kolo hry Plamen, pan ředitel pozvání přijal, přeprava není problém. Problémem je zajištění technické čety na okresní kolo od HZS. Pokud SDH Prachatice nepostoupí po okrsku, dodá svoje družstvo.
 • Přeložení ORM na pondělí 4.5.2009 od 16:00 hod
 • 15.5.2009 se starostka nemůže zúčastnit přípravy Plamene v Netolicích z důvodů konání zkoušky a povinného semináře ve škole v Brně
 • V rámci soutěží dostala sestra P. Hopfingerová za úkol zpracovat evidenci vedoucích družstev
 • ORP zpracuje zprávu o soutěži „PO očima dětí“ pro internetové stránky OSH
 • V letních měsících proběhne na OSH inventura.

Zápis provedla Miriam Hůrská

Tomáš Marek